Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
25 094 008  
25 094 008  
3 955 377  
3 955 377  
60 299 737  
22 793 294  
24 762 016  
24 762 016  
3 949 377  
3 949 377  
59 242 631  
21 736 188  
11 825 411  
11 825 411  
1 556 573  
1 556 573  
4 887 091  
4 887 091  
8 419 819  
1 000 625  
331 992  
331 992  
6 000  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
8 419 819  
1 716 121  
1 716 121  
42 651 629  
5 145 186  
1 000 625  
113 855  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
113 855  
6 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 995 871  
9 995 871  
1 057 106  
1 057 106  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
1 635 402  
1 635 402  
1 635 402  
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
288 600  
79 123  
288 600  
79 123  
288 600  
79 123  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
29 093 385  
5 123 530  
29 093 385  
5 123 530  
29 093 385  
5 123 530  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
1 222 666  
1 222 666  
1 222 666  
1AA3  
63 737  
3 885 295  
3 885 295  
9 092 989  
9 092 989  
75 243 500  
75 243 500  
7 903 209  
7 903 209  
43 330 385  
43 330 385  
63 737  
3 864 781  
3 864 781  
9 021 272  
9 021 272  
73 612 015  
73 612 015  
7 690 209  
7 690 209  
42 330 385  
42 330 385  
63 737  
1 134 456  
1 134 456  
897 245  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
2 095 725  
2 095 725  
6 170 212  
6 170 212  
47 109 539  
47 109 539  
4 555 335  
4 555 335  
95 120  
95 120  
20 514  
20 514  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
74 634  
71 717  
06 11  
Najvyšší súd SR  
897 245  
74 634  
71 717  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 667 809  
9 667 809  
1 451 784  
1 451 784  
42 330 385  
42 330 385  
2 301 165  
2 301 165  
21 000  
1 631 485  
1 631 485  
213 000  
213 000  
1 000 000  
1 000 000  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
21 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
121 820 496  
118 097 469  
46 901 221  
32 063 312  
25 982 019  
3 723 027  
10 11  
121 820 496  
796 768 402  
796 768 402  
2 081 755 827  
1 969 685 714  
118 097 469  
691 634 999  
691 634 999  
2 019 646 042  
1 941 540 745  
46 901 221  
268 223 565  
268 223 565  
606 479 376  
606 479 376  
32 063 312  
169 991 240  
169 991 240  
239 386 482  
237 614 686  
25 982 019  
160 026 571  
160 026 571  
956 795 190  
880 461 689  
3 723 027  
105 133 403  
105 133 403  
62 109 785  
28 144 969  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
4 972 296  
4 972 296  
1 334 011  
3 638 285  
11R4  
28 000 000  
4 941 176  
63 033 145  
3 081 600  
543 860  
3 081 600  
543 860  
24 918 400  
4 397 316  
3 951 035  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
59 082 110  
372 117  
58 709 993  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
11 123 496  
306 522 253  
306 522 253  
277 372 749  
277 296 227  
10 425 431  
298 976 435  
298 976 435  
258 865 383  
258 788 861  
65 668  
10 359 763  
12 177 758  
12 177 758  
3 697 403  
3 697 403  
698 065  
12 1AC2 Európsky sociálny fond  
13 11 Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11 Ministerstvo financií SR  
164 595 426  
164 595 426  
116 061 261  
116 061 261  
63 951 363  
63 951 363  
97 972 145  
97 895 623  
7 545 818  
7 545 818  
18 507 366  
18 507 366  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
390 962 157  
34 722 227  
5 771 915  
14 578 169  
12 354 859  
356 239 930  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
30 559 353  
30 209 353  
5 771 915  
10 065 295  
12 354 859  
350 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
4 512 874  
1 668 800  
4 512 874  
4 512 874  
11B6  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
1 668 800  
2 646 516  
11S1  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2 646 516  
11S2  
2013)  
5 506 369  
4 392 884  
5 506 369  
4 392 884  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
191 250 795  
24 858 439  
111 666 736  
13 899 391  
191 250 795  
24 858 439  
111 666 736  
13 899 391  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 215 770 800  
1 185 711 209  
12 428 463  
114 276 002  
1 054 331 157  
30 059 591  
20 11  
1 029 664 169  
1 000 804 778  
12 428 463  
48 369 571  
935 331 157  
28 859 391  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
13 327 435  
12 307 265  
11 457 265  
850 000  
1 020 170  
180 030  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
16 368 182  
16 188 152  
16 038 152  
150 000  
11S2  
2013)  
96 000 000  
12 229 989  
96 000 000  
12 229 989  
15 725 000  
2 504 989  
17 153 871  
3 027 154  
15 271 806  
15 271 806  
80 275 000  
9 725 000  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
40 953 871  
40 953 871  
23 800 000  
7 227 154  
7 227 154  
4 200 000  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1 296 720 774  
1 273 199 656  
1 296 220 774  
1 272 699 656  
17 435 459  
1 257 436 669  
1 233 915 551  
500 000  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
17 435 459  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
23 521 118  
23 521 118  
23 521 118  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 189 827 338  
2 186 833 868  
106 452 688  
131 972 815  
1 911 208 053  
2 993 470  
22 11  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
1 955 389 885  
165 000 000  
29 117 647  
1 952 396 415  
165 000 000  
29 117 647  
106 452 688  
46 493 664  
61 233 334  
10 805 882  
1 762 249 751  
103 766 666  
18 311 765  
2 993 470  
22 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 771 835  
1 547 971  
30 000 000  
8 771 835  
1 547 971  
30 000 000  
2 923 945  
515 990  
5 847 890  
1 031 981  
20 000 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
10 000 000  
1AL1  
174 012 728  
174 012 728  
258 120 730  
104 528 617  
171 012 728  
171 012 728  
108 149 978  
102 885 417  
8 975 981  
8 975 981  
8 640 833  
8 640 833  
15 413 857  
15 413 857  
13 313 432  
8 075 763  
143 424 675  
143 424 675  
83 098 750  
83 071 858  
3 000 000  
3 000 000  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
149 970 752  
1 643 200  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
22 431 566  
1 069 402  
1 069 402  
21 362 164  
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
3 966 636  
197 860  
197 860  
3 768 776  
11S2  
2013)  
120 300 000  
6 867 019  
26 892  
3 313 436  
656 971  
26 892  
3 313 436  
656 971  
116 986 564  
6 210 048  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
26 892  
863 455 585  
20 483 348  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 232 277 634  
78 516 554  
1 500 000  
1 209 521 409  
76 211 124  
1 500 000  
20 020 277  
319 048 461  
28 710 413  
1 500 000  
22 756 225  
27 11  
20 020 277  
2 305 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
11H  
726 983  
249 705  
172 974  
88 180  
32 764  
10 921  
140 210  
77 259  
554 009  
161 525  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
22 798 912  
5 642 217  
3 501 739  
2 140 478  
333 997  
17 156 695  
2 578 566  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
3 338 483  
759 917  
425 920  
11S2  
2013)  
244 900 000  
39 550 000  
438 299 000  
244 900 000  
39 550 000  
438 299 000  
244 900 000  
39 550 000  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
438 299 000  
3 179 000  
Medziročný nárast pohľadávky na  
1AD2  
3 179 000  
3 179 000  
priame platby voči EÚ  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
268 019 586  
268 019 586  
268 019 586  
27 1AG1  
1AG2  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
92 145 129  
92 145 129  
92 145 129  
1 917 440  
639 147  
1 917 440  
639 147  
1 917 440  
639 147  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
19 057 985  
2 439 710  
19 057 985  
2 439 710  
19 057 985  
2 023 006  
416 704  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
1 917 468 430  
896 326 682  
15 692 444  
189 979 199  
685 169 876  
1 021 141 748  
29 11  
1 005 693 219  
883 922 270  
15 692 444  
177 574 787  
685 169 876  
121 770 949  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
6 297 478  
0
0
0
0
6 297 478  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
1 111 321  
1 111 321  
11S2  
2013)  
16 404 206  
2 894 858  
16 404 206  
2 894 858  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
213 398 891  
37 658 628  
539 180 205  
94 829 624  
10 543 750  
1 860 662  
10 543 750  
1 860 662  
202 855 141  
35 797 966  
539 180 205  
94 829 624  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
15 208 187  
14 975 085  
2 834 856  
10 420 049  
719 898  
233 102  
31 11  
15 208 187  
17 335 514  
17 335 514  
6 360 333  
6 360 333  
3 261 961  
3 261 961  
7 964 670  
7 964 670  
2 736 673  
2 736 673  
14 975 085  
17 145 514  
17 145 514  
6 340 333  
6 340 333  
3 226 968  
3 226 968  
7 869 670  
7 869 670  
2 716 673  
2 716 673  
2 834 856  
8 050 107  
8 050 107  
3 630 977  
3 630 977  
1 782 466  
1 782 466  
2 964 150  
2 964 150  
1 464 537  
1 464 537  
10 420 049  
5 475 648  
5 475 648  
1 425 330  
1 425 330  
685 576  
719 898  
673 236  
673 236  
15 000  
15 000  
6 500  
233 102  
190 000  
190 000  
20 000  
20 000  
34 993  
34 993  
95 000  
95 000  
20 000  
20 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
685 576  
6 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
2 740 828  
2 740 828  
607 411  
968 625  
968 625  
122 500  
122 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
607 411  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
3 793 733  
3 793 733  
1 638 664  
1 462 018  
46 460  
38 11  
3 793 733  
2 034 975  
2 034 975  
8 397 076  
3 793 733  
2 029 975  
2 029 975  
8 397 076  
1 638 664  
1 067 875  
1 067 875  
4 439 766  
1 462 018  
568 679  
46 460  
20 000  
20 000  
345 100  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
5 000  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
568 679  
5 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
2 012 236  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
8 397 076  
8 397 076  
4 439 766  
1 416 632  
1 416 632  
14 990 439  
14 990 439  
2 012 236  
345 100  
41 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
42 11 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 647 056  
9 647 056  
9 647 056  
9 647 056  
7 712 134  
7 712 134  
23 369  
23 369  
3 153 479 585  
3 115 298 180  
3 147 755 585  
3 109 574 180  
109 062 764  
71 631 231  
3 018 811 234  
3 018 061 362  
5 724 000  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
5 724 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
269 788  
480 084  
269 788  
480 084  
269 788  
480 084  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
37 431 533  
50 520 775  
50 520 775  
37 431 533  
49 981 142  
49 981 142  
37 431 533  
7 073 865  
7 073 865  
11M2 3. programové obdobie  
17 282 947  
17 282 947  
19 627 148  
539 633  
539 633  
51 11  
Slovenská akadémia vied  
19 627 148  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 768 945 356 13 974 070 699  
1 537 442 211  
1 537 442 211  
1 674 734 069 10 224 139 905  
1 794 874 657  
335 670 565  
11  
Štátny rozpočet  
12 557 514 463 12 221 843 898  
1 134 069 190  
4 512 874  
9 012 577 983  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
4 512 874  
269 788  
4 512 874  
269 788  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
269 788  
480 084  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
480 084  
480 084  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
25 097 640  
25 097 640  
1 576 522  
23 521 118  
11H  
726 983  
249 705  
172 974  
88 180  
32 764  
10 921  
140 210  
77 259  
554 009  
161 525  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M2 3. programové obdobie  
37 431 533  
37 431 533  
37 431 533  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
4 972 296  
4 972 296  
1 334 011  
3 638 285  
2 990 478  
11R4  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
68 159 593  
20 654 286  
17 663 808  
47 505 307  
10 285 209  
11S1  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
27 719 738  
79 123  
17 434 529  
79 123  
16 950 532  
79 123  
483 997  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
21 910 575  
7 287 742  
21 910 575  
7 287 742  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
922 943 071  
131 228 781  
386 932 171  
59 965 012  
303 575 571  
49 696 152  
83 356 600  
10 268 860  
536 010 900  
71 263 769  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
1 222 666  
1 222 666  
1 222 666  
1AA3  
650 846 941  
108 729 015  
268 987 016  
650 846 941  
108 729 015  
3 951 035  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
265 035 981  
78 759 322  
186 276 659  
1AC1 Európsky sociálny fond  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
47 468 297  
438 299 000  
46 770 232  
438 299 000  
13 898 704  
32 871 528  
438 299 000  
698 065  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AD1 Priame platby  
Medziročný nárast pohľadávky na  
1AD2  
3 179 000  
3 179 000  
3 179 000  
priame platby voči EÚ  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
268 019 586  
92 145 129  
268 019 586  
92 145 129  
268 019 586  
92 145 129  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
1 917 440  
639 147  
1 917 440  
639 147  
1 917 440  
639 147  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
19 057 985  
2 530 339  
19 057 985  
2 530 339  
19 057 985  
2 049 898  
480 441  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 771 835  
1 547 971  
30 000 000  
8 771 835  
1 547 971  
30 000 000  
2 923 945  
5 847 890  
1 031 981  
20 000 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
515 990  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
10 000 000  
1AL1  
12 587 584 399 12 251 913 834  
1 537 442 211  
1 537 442 211  
1 136 979 723  
124 798 936  
412 955 410  
9 039 737 386  
165 554 656  
1 018 847 863  
335 670 565  
198 425 325  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Spolu výdavky  
488 778 917  
290 353 592  
2 692 582 040  
1 431 803 273  
1 260 778 767  
1 794 874 657  
15 768 945 356 13 974 070 699  
1 674 734 069 10 224 139 905