Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
26 557 975  
26 557 975  
3 955 377  
3 955 377  
72 732 682  
22 793 294  
23 225 983  
23 225 983  
3 948 377  
3 948 377  
71 675 576  
21 736 188  
11 825 411  
11 825 411  
1 556 573  
1 556 573  
4 887 091  
4 887 091  
7 992 236  
179 247  
3 331 992  
3 331 992  
7 000  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
7 992 236  
1 715 020  
1 715 020  
55 084 574  
5 145 186  
179 247  
113 855  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
113 855  
7 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 995 871  
9 995 871  
1 057 106  
1 057 106  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
18 855 388  
18 855 388  
18 855 388  
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
3 352 738  
819 706  
3 352 738  
819 706  
3 352 738  
819 706  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
22 033 334  
3 888 235  
22 033 334  
3 888 235  
22 033 334  
3 888 235  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
926 250  
926 250  
926 250  
1AA3  
63 737  
3 885 295  
3 885 295  
9 092 985  
9 092 985  
76 888 494  
76 888 494  
8 103 209  
8 103 209  
44 330 385  
44 330 385  
63 737  
3 864 781  
3 864 781  
9 021 268  
9 021 268  
75 246 009  
75 246 009  
7 890 209  
7 890 209  
42 330 385  
42 330 385  
63 737  
1 134 456  
1 134 456  
897 245  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
2 095 725  
2 095 725  
6 170 208  
6 170 208  
47 112 306  
47 112 306  
4 702 775  
4 702 775  
95 120  
95 120  
20 514  
20 514  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
74 634  
71 717  
06 11  
Najvyšší súd SR  
897 245  
74 634  
71 717  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 667 809  
9 667 809  
1 451 784  
1 451 784  
42 330 385  
42 330 385  
3 932 392  
3 932 392  
21 000  
1 642 485  
1 642 485  
213 000  
213 000  
2 000 000  
2 000 000  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
21 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
123 820 496  
118 097 469  
46 901 221  
32 063 312  
25 982 019  
5 723 027  
10 11  
123 820 496  
796 768 402  
796 768 402  
2 079 831 706  
1 984 771 372  
586 868  
118 097 469  
693 326 259  
693 326 259  
1 995 061 685  
1 931 626 403  
586 868  
46 901 221  
268 223 565  
268 223 565  
605 667 145  
605 667 145  
32 063 312  
172 133 662  
172 133 662  
234 735 191  
232 454 217  
204 878  
25 982 019  
159 587 429  
159 587 429  
937 661 252  
876 506 944  
381 990  
5 723 027  
103 442 143  
103 442 143  
84 770 021  
53 144 969  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
4 723 681  
4 723 681  
1 649 187  
3 074 494  
11R4  
25 000 000  
4 411 765  
1 800 600  
317 751  
1 800 600  
317 751  
23 199 400  
4 094 014  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
51 287 317  
9 050 703  
310 602 195  
310 602 195  
411 832 332  
276 303 027  
47 645 675  
8 360 707  
301 219 577  
301 219 577  
394 353 947  
258 824 642  
362 872  
47 282 803  
8 296 670  
12 177 758  
12 177 758  
3 921 031  
3 921 031  
3 641 642  
689 996  
12 1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
64 037  
66 194 563  
66 194 563  
233 237 081  
97 707 776  
164 595 368  
164 595 368  
116 061 261  
116 061 261  
9 382 618  
9 382 618  
17 478 385  
17 478 385  
13 11  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11 Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
109 414 393  
109 414 393  
109 414 393  
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
17 205 419  
8 832 971  
17 205 419  
8 832 971  
17 205 419  
8 832 971  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
662 344 676  
35 856 717  
5 771 915  
15 712 659  
12 354 859  
626 487 959  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
30 559 353  
30 209 353  
5 771 915  
10 065 295  
12 354 859  
350 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
5 647 364  
5 647 364  
5 647 364  
11B6  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
51 132 560  
51 132 560  
9 258 206  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
9 258 206  
11S2  
2013)  
345 197 696  
52 623 102  
97 940 905  
17 890 108  
44 281 075  
7 814 307  
345 197 696  
52 623 102  
97 940 905  
17 890 108  
44 281 075  
7 814 307  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 490 815 383  
1 405 565 192  
12 428 463  
316 286 715  
1 072 174 641  
85 250 191  
20 11  
1 041 645 292  
1 008 985 901  
12 428 463  
56 408 424  
935 473 641  
32 659 391  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
206 545 549  
29 840 434  
161 843 369  
21 951 814  
132 296 519  
16 757 664  
29 546 850  
5 194 150  
44 702 180  
7 888 620  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
11S2  
2013)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
95 146 595  
23 139 370  
45 000 000  
21 732 807  
23 600 536  
4 164 800  
95 146 595  
23 139 370  
45 000 000  
21 732 807  
23 600 536  
4 164 800  
62 880 595  
17 445 370  
14 713 600  
8 019 207  
6 600 536  
1 164 800  
16 934 351  
15 271 806  
32 266 000  
5 694 000  
20 11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
30 286 400  
13 713 600  
17 000 000  
3 000 000  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1 204 201 689  
1 175 399 336  
1 202 173 583  
1 174 899 336  
17 435 459  
1 161 726 933  
1 136 115 231  
2 028 106  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
17 435 459  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
23 258 762  
23 258 762  
23 258 762  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
1 541 296  
242 194  
242 194  
42 697  
1 299 102  
229 004  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
271 701  
42 697  
11S2  
2013)  
2 802 272  
928 322  
2 802 272  
928 322  
802 272  
575 382  
2 000 000  
352 940  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 216 080 445  
2 213 086 975  
106 452 688  
148 560 185  
1 920 873 790  
2 993 470  
22 11  
1 929 445 149  
90 764 387  
20 434 906  
115 000 000  
20 294 117  
1 926 451 679  
90 764 387  
20 434 906  
115 000 000  
20 294 117  
106 452 688  
46 392 984  
30 897 697  
6 777 765  
43 444 445  
7 666 666  
1 736 405 695  
59 866 690  
13 657 141  
71 555 555  
12 627 451  
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 620 603  
1 521 283  
30 000 000  
8 620 603  
1 521 283  
30 000 000  
2 873 534  
507 094  
5 747 069  
1 014 189  
20 000 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
10 000 000  
1AL1  
191 919 911  
191 919 911  
297 970 138  
105 430 671  
183 512 728  
183 512 728  
117 755 255  
103 409 296  
8 975 981  
8 975 981  
8 622 641  
8 622 641  
15 413 857  
15 413 857  
22 575 504  
8 357 020  
155 924 675  
155 924 675  
83 466 533  
83 339 058  
8 407 183  
8 407 183  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
180 214 883  
2 021 375  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
10 074  
10 074  
10 074  
11B5  
11S1  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
109 980 029  
10 393 917  
10 393 917  
99 586 112  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
18 848 453  
1 839 364  
1 839 364  
17 009 089  
26 11S2  
60 150 000  
3 433 510  
117 401  
1 656 718  
328 485  
117 401  
1 656 718  
328 485  
58 493 282  
3 105 025  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
117 401  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 189 135 915  
987 791 572  
20 020 277  
191 204 477  
769 569 732  
201 344 343  
27 11  
83 516 554  
78 891 492  
20 020 277  
31 887 641  
19 986 488  
4 625 062  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
6 126 955  
6 126 955  
630 966  
5 495 989  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
11H  
131 595 530  
44 480 147  
778 752  
54 478 707  
16 875 381  
172 974  
19 502 263  
6 668 953  
32 764  
34 976 444  
10 206 428  
140 210  
77 116 823  
27 604 766  
605 778  
11K1 Rozvoj vidieka  
11K2 Rozvoj vidieka  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
266 961  
88 180  
10 921  
77 259  
178 781  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
97 886 840  
17 808 459  
3 383 993  
14 424 466  
2 803 577  
80 078 381  
11 134 752  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
14 552 642  
3 417 890  
614 313  
11S2  
2013)  
103 600 000  
22 600 000  
435 191 194  
103 600 000  
22 600 000  
435 191 194  
103 600 000  
22 600 000  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
435 191 194  
3 185 024  
Medziročný nárast pohľadávky na  
1AD2  
3 185 024  
3 185 024  
priame platby voči EÚ  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
153 300 986  
52 631 014  
153 300 986  
52 631 014  
153 300 986  
52 631 014  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
998 124  
332 708  
998 124  
332 708  
998 124  
332 708  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
19 083 631  
2 008 853  
19 083 631  
2 008 853  
19 083 631  
1 736 190  
272 663  
190 163 517  
176 768 698  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja SR  
2 071 143 891  
893 607 500  
15 692 444  
682 266 376  
1 177 536 391  
29 11  
1 153 412 919  
880 212 681  
15 692 444  
682 266 376  
273 200 238  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
39 812 708  
5 028 615  
5 028 615  
34 784 093  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
6 148 146  
836 793  
836 793  
5 311 353  
11S2  
359 849 918  
61 569 114  
108 604 456  
19 165 492  
274 480 795  
48 100 343  
359 849 918  
61 569 114  
102 204 456  
18 036 081  
274 480 795  
48 100 343  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
6 400 000  
1 129 411  
6 400 000  
1 129 411  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
15 208 187  
14 975 085  
2 834 856  
10 420 049  
719 898  
233 102  
31 11  
15 208 187  
15 760 764  
15 760 764  
6 360 333  
6 360 333  
3 261 961  
3 261 961  
8 763 011  
8 763 011  
2 737 191  
2 737 191  
14 975 085  
15 670 764  
15 670 764  
6 340 333  
6 340 333  
3 226 968  
3 226 968  
8 607 011  
8 607 011  
2 717 191  
2 717 191  
2 834 856  
7 550 107  
7 550 107  
3 630 977  
3 630 977  
1 782 466  
1 782 466  
2 754 150  
2 754 150  
1 464 921  
1 464 921  
10 420 049  
4 655 648  
4 655 648  
1 425 330  
1 425 330  
685 576  
719 898  
693 236  
693 236  
15 000  
233 102  
90 000  
90 000  
20 000  
20 000  
34 993  
34 993  
156 000  
156 000  
20 000  
20 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
6 500  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
685 576  
6 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
3 717 189  
3 717 189  
607 161  
1 006 160  
1 006 160  
122 500  
122 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
607 161  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
4 353 733  
4 353 733  
1 638 664  
2 022 018  
46 460  
38 11  
4 353 733  
2 034 975  
4 353 733  
2 029 975  
1 638 664  
1 067 875  
1 067 875  
4 439 766  
4 439 766  
1 416 632  
1 416 632  
11 267 120  
11 267 120  
2 022 018  
568 679  
46 460  
20 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
5 000  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 034 975  
2 029 975  
568 679  
20 000  
5 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
8 397 076  
8 397 076  
2 012 236  
2 012 236  
7 712 134  
7 712 134  
128 511 226  
49 214 564  
345 100  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
8 397 076  
8 397 076  
345 100  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
9 647 056  
9 647 056  
23 369  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
9 647 056  
9 647 056  
23 369  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
3 215 904 588  
3 132 842 618  
3 210 169 588  
3 127 107 618  
3 066 602 453  
3 062 837 145  
5 735 000  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
5 735 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 006 708  
2 758 600  
1 006 708  
2 758 600  
1 006 708  
2 758 600  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
79 296 662  
79 296 662  
79 296 662  
11M2 3. programové obdobie  
50 520 775  
49 981 142  
17 282 947  
7 073 865  
19 627 148  
539 633  
51 11  
Slovenská akadémia vied  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
50 520 775  
49 981 142  
17 282 947  
1 532 328 998  
1 532 328 998  
7 073 865  
19 627 148  
539 633  
51 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 Štátny rozpočet  
16 634 963 231 14 114 726 969  
1 944 899 694 10 101 326 971  
2 520 236 262  
529 105 403  
12 659 089 371 12 129 983 968  
1 121 567 825  
8 939 915 839  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
6 137 029  
6 137 029  
630 966  
5 506 063  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
5 647 364  
1 006 708  
2 758 600  
25 335 284  
5 647 364  
1 006 708  
2 758 600  
25 335 284  
5 647 364  
11B6  
11E2  
11E4  
11H  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie EHP  
1 006 708  
2 758 600  
23 258 762  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
2 076 522  
131 595 530  
44 480 147  
778 752  
54 478 707  
16 875 381  
172 974  
19 502 263  
6 668 953  
32 764  
34 976 444  
10 206 428  
140 210  
77 116 823  
27 604 766  
605 778  
11K1 Rozvoj vidieka  
11K2 Rozvoj vidieka  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M2 3. programové obdobie  
266 961  
88 180  
10 921  
77 259  
178 781  
79 296 662  
586 868  
79 296 662  
586 868  
79 296 662  
204 878  
381 990  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
4 723 681  
4 723 681  
1 649 187  
3 074 494  
11R4  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
635 168 763  
323 586 335  
279 615 019  
43 971 316  
7 997 727  
311 582 428  
50 831 024  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
99 477 739  
9 652 677  
48 646 715  
9 652 677  
40 648 988  
9 652 677  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
188 713 254  
44 502 598  
705 047 614  
114 192 216  
462 328 695  
93 121 917  
188 713 254  
44 502 598  
94 580 564  
24 798 517  
94 132 690  
19 704 081  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
11U1 Kohézny fond  
705 047 614  
114 192 216  
281 838 043  
43 125 228  
11U2 Kohézny fond  
180 490 652  
49 996 689  
148 403 652  
35 965 338  
32 087 000  
14 031 351  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
926 250  
926 250  
926 250  
1AA3  
318 761 870  
55 914 650  
189 887 853  
33 509 620  
435 191 194  
318 761 870  
55 914 650  
3 641 642  
689 996  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
186 246 211  
32 819 624  
435 191 194  
50 407 853  
8 895 503  
135 838 358  
23 924 121  
435 191 194  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AD1 Priame platby  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 7  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Medziročný nárast pohľadávky na  
priame platby voči EÚ  
3 185 024  
3 185 024  
3 185 024  
1AD2  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
153 300 986  
52 631 014  
153 300 986  
52 631 014  
153 300 986  
52 631 014  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
998 124  
332 708  
998 124  
332 708  
998 124  
332 708  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
1AJ2 Európska územná spolupráca  
19 083 631  
2 189 991  
19 083 631  
2 189 991  
19 083 631  
1 853 591  
336 400  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 620 603  
1 521 283  
30 000 000  
8 620 603  
1 521 283  
30 000 000  
2 873 534  
507 094  
5 747 069  
1 014 189  
20 000 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
10 000 000  
1AL1  
12 689 735 204 12 160 629 801  
1 532 328 998  
1 532 328 998  
1 125 498 412  
213 985 633  
605 415 649  
8 966 631 085  
166 312 495  
968 383 391  
529 105 403  
292 536 661  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Spolu výdavky  
672 834 789  
380 298 128  
3 272 393 238  
1 573 799 040  
1 698 594 198  
2 520 236 262  
16 634 963 231 14 114 726 969  
1 944 899 694 10 101 326 971