Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 404 959 072  
587 470 140  
1 351 090 651  
2 406 533 633  
107 887 889  
140 476 787  
71 471 773  
237 917 577  
265 114 142  
707 897 663  
79 506 808  
5 771 915  
79 837 193  
92 162 405  
250 563 324  
27 362 821  
2 017 284  
141 400  
282 471 901  
172 578 914  
330 368 999  
699 662 518  
15 520 095  
2 804 462 400  
57 614 679  
62 260 665  
1 600 001 486  
84 578 595  
139 930 867  
33 838 208  
183 769 419  
1 578 792 475  
4 028 833 541  
270 001  
30 621 196  
105 258 004  
35 084 503  
1 403 614 815  
390 445 519  
36 996 662  
500 000  
22 515 728  
105 258 004  
34 920 103  
208 384 979  
350 000  
8 105 468  
3 435 580 268  
692 728 144  
1 386 175 154  
3 810 148 448  
498 333 408  
177 473 449  
71 971 773  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
164 400  
1 195 229 836  
390 095 519  
36 996 662  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
404 520  
17 770 632  
12 004 208  
116 097 385  
100 050 274  
1 542 535 124  
6 194 000  
4 369 108  
41 035 854  
34 972 970  
538 656 359  
13 668 933  
17 874 474  
140 032 214  
66 224 117  
500 000  
0
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
218 017 209  
1 875 957 928  
4 230 080 902  
14 393 945 984  
15 309 000  
21 885 391  
2 666 843  
15 309 000  
9 689 598  
233 326 209  
1 897 843 319  
4 232 747 745  
12 195 793  
2 666 843  
386 791 450  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
1 738 402 165 10 574 082 335  
270 001  
2 042 381 933  
1 655 590 483 16 436 327 917