Tabuľka č. 10  
Medzirezortné programy v roku 2015  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 245  
5 000  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
5 000  
29 MDPaT SR  
42 SŠHR SR  
15 645  
15 645  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
76 350  
76 350  
12 MV SR  
27 290  
1 883 167  
80 000  
27 290  
1 883 167  
80 000  
27 290  
1 883 167  
80 000  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 984 864  
5 984 864  
6 000  
5 984 864  
5 984 864  
6 000  
169 774  
5 652 520  
5 652 520  
6 000  
169 774  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
11 MO SR  
8 057 671  
8 057 671  
169 774  
7 648 977  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
849 256  
220 653  
499 256  
220 653  
499 256  
350 000  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 197 000  
100 000  
2 197 000  
100 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
100 000  
3 366 909  
3 016 909  
599 256  
350 000  
suma za program: 06E  
1 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
5 564 910  
5 384 690  
2 474 347  
1 452 130  
2 922 343  
12 000  
180 220  
180 220  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
2 654 567  
1 452 130  
2 910 343  
2 910 343  
2 910 343  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
15 748 506  
15 748 506  
11 296 719  
06G15 Podpora rastu zamestnanosti  
06G1501 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a  
riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1  
13 355 360  
2 393 146  
13 355 360  
2 393 146  
8 903 573  
2 393 146  
06G1502 Podpora tvorby a udržania pracovných miest  
prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory  
podnikania - opatrenie 1.2  
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít  
v BSK  
2 122 403  
242 880  
988 984  
2 122 403  
242 880  
988 984  
1 419 192  
161 920  
659 323  
22 MPSVaR SR  
06G1601 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s  
osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1  
06G1602 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia  
pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
06G1603 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
- opatrenie 3.3  
890 539  
11 284 153  
11 185 233  
890 539  
11 284 153  
11 185 233  
597 949  
7 555 742  
7 456 822  
22 MPSVaR SR  
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
06G1701 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a  
neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
06G1702 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre  
MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2  
98 920  
98 920  
98 920  
2 165 964  
2 165 964  
47 058 824  
17 647 059  
2 165 964  
2 165 964  
19 600 410  
17 482 059  
22 MPSVaR SR  
12 MV SR  
06G18 Technická pomoc  
06G1801 Technická pomoc - opatrenie 5.1  
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
06G1Q01 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
19 600 410  
17 482 059  
27 458 414  
165 000  
06G1Q02 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít  
29 411 765  
2 118 351  
2 118 351  
27 293 414  
27 765 336  
27 765 336  
165 294 117  
138 850 267  
17 424 242  
9 019 608  
27 765 336  
27 765 336  
165 294 117  
138 850 267  
17 424 242  
9 019 608  
20 000 000  
20 000 000  
104 183 006  
92 566 845  
11 616 161  
20 MŠ SR  
06G1R OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
06G1R01 Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
06G1S01 Zamestnanosť  
22 MPSVaR SR  
06G1S02 Sociálne začlenenie  
06G1S03 Technická pomoc  
277 004 213  
249 365 579  
1 452 130  
166 977 412  
27 638 634  
suma za program: 06G  
2 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 200 000  
1 102 000  
38 415  
14 500  
16 500  
160 000  
5 297  
1 200 000  
26 MH SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
1 102 000  
38 415  
14 500  
6 500  
11 MO SR  
12 MV SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
13 MS SR  
10 000  
15 MF SR  
160 000  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 320 000  
45 189  
2 656  
1 320 000  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
95 665  
1 660 720  
1 700  
95 665  
1 660 720  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
2 000  
2 000  
503 600  
503 600  
6 168 242  
4 958 242  
1 210 000  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
34 286 141  
34 186 141  
564 887  
24 374 240  
100 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 696 814  
11 556 814  
29 998  
8 658 978  
140 000  
45 982 955  
45 742 955  
594 885  
33 033 218  
240 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky  
proti chemickým zbraniam  
10 800  
10 800  
12 MV SR  
3 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami -  
rezort MH SR  
35 000  
35 000  
26 MH SR  
45 800  
45 800  
suma za program: 08B  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
19 971 941  
217 000  
17 248 914  
217 000  
17 248 914  
217 000  
2 723 027  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
111 606  
111 606  
111 606  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
26 MH SR  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
650 000  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
650 000  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
650 000  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
36 ÚJD SR  
33 050 766  
30 327 739  
30 327 739  
2 723 027  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
99 883 661  
99 883 661  
99 883 661  
99 883 661  
15 MF SR  
15 MF SR  
15 MF SR  
0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
0A90101 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na centrálnej úrovni  
0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  
infraštruktúry  
24 211 959  
24 211 959  
0A90201 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií,  
archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát  
24 211 959  
2 785 294  
24 211 959  
2 785 294  
0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
4 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0A90301 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania  
infraštruktúry širokopásmového prístupu  
2 785 294  
2 785 294  
8 571 869  
5 050 569  
3 521 300  
8 571 869  
5 050 569  
3 521 300  
15 MF SR  
0A904 Technická pomoc  
0A90401 Technická pomoc pre RO OP IS  
0A90402 Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
135 452 783  
135 452 783  
suma za program: 0A9  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a  
ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
96 838 260  
36 772 935  
31 270 464  
28 794 861  
3 730 594  
96 838 260  
36 772 935  
31 270 464  
28 794 861  
3 730 594  
34 440 000  
12 240 000  
20 000 000  
2 200 000  
2 352 940  
20 MŠ SR  
0AA0101 Premena tradičnej školy na modernú  
0AA0102 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja  
vedomostnej spoločnosti  
0AA0103 Podpora ďalšieho vzdelávania  
0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja  
ľudských zdrojov  
21 MZ SR  
20 MŠ SR  
3 730 594  
3 730 594  
2 352 940  
2 480 000  
0AA0201 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
16 965 964  
16 965 964  
0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
0AA0301 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov  
marginalizovaných rómskych komunít  
12 480 720  
4 485 244  
12 480 720  
4 485 244  
2 480 000  
0AA0302 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými  
vzdelávacími potrebami  
0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre  
Bratislavský kraj  
2 916 079  
848 773  
2 916 079  
848 773  
1 040 000  
410 000  
630 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
0AA0401 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
0AA0402 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
2 067 306  
2 067 306  
1 565 662  
1 565 662  
1 565 662  
1 565 662  
0AA05 Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
0AA0501 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
122 016 559  
122 016 559  
40 312 940  
suma za program: 0AA  
5 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
2 000  
13 800  
10 500  
2 000  
13 800  
10 500  
12 MV SR  
13 MS SR  
27 MP SR  
0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
116 300  
116 300  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 400  
1 050 540  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 050 540  
4 300  
241 582  
4 000  
1 060 240  
1 060 240  
241 582  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
100 000  
100 000  
11 MO SR  
100 000  
100 000  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0D4 SK PRES 2016  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
26 700  
26 700  
21 MZ SR  
24 MK SR  
0D402 SK PRES 2016 - MZ SR  
0D40H SK PRES 2016 - MK SR  
3 407 183  
3 407 183  
6 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0D4 SK PRES 2016  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
26 700  
640 Bežné transfery  
3 433 883  
3 407 183  
suma za program: 0D4  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB02 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MO SR  
2 150  
30 000  
10 000  
2 150  
11 MO SR  
0DB03 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej  
republike MDVaRR SR  
30 000  
10 000  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
0DB04 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike MPaRV SR  
0DB05 Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej  
republike - MF SR  
7 286  
7 286  
15 MF SR  
21 MZ SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
61 282  
61 282  
61 282  
61 282  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
110 718  
110 718  
suma za program: 0DB  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
66 732 807  
66 732 807  
49 628 923  
44 000 000  
35 000 000  
20 MŠ SR  
0EA01 Operačný program Výskum a inovácie – časť MŠVVaŠ SR  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1)  
49 628 923  
13 188 205  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
(špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1)  
13 188 205  
9 000 000  
3 915 679  
63 583 510  
38 121 504  
3 915 679  
1 985 203  
0EA0103 Technická pomoc  
61 598 307  
26 MH SR  
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
38 121 504  
2 138 732  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji -  
špecifický cieľ 2.2.2  
2 138 732  
7 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os  
3
19 406 824  
19 406 824  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji -  
prioritná os 4  
1 931 247  
1 931 247  
1 985 203  
1 985 203  
0EA0205 Technická pomoc - prioritná os 5  
130 316 317  
68 718 010  
44 000 000  
61 598 307  
suma za program: 0EA  
8 / 19  
Tabuľka č. 10a  
Medzirezortné programy v roku 2016  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 245  
5 000  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
5 000  
29 MDPaT SR  
42 SŠHR SR  
15 645  
15 645  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
76 350  
76 350  
12 MV SR  
27 290  
1 883 167  
105 000  
27 290  
1 883 167  
105 000  
27 290  
1 883 167  
105 000  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 984 864  
5 984 864  
10 000  
5 984 864  
5 984 864  
10 000  
169 774  
5 652 520  
5 652 520  
10 000  
169 774  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
11 MO SR  
8 086 671  
8 086 671  
169 774  
7 677 977  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
827 756  
220 653  
677 756  
220 653  
402 756  
150 000  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 117 000  
150 000  
2 117 000  
150 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
150 000  
3 315 409  
3 165 409  
552 756  
150 000  
suma za program: 06E  
9 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
4 922 210  
4 741 990  
2 474 347  
1 452 130  
2 279 643  
12 000  
180 220  
180 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
2 654 567  
1 452 130  
2 267 643  
62 352 941  
29 411 765  
2 267 643  
32 755 225  
29 129 765  
2 267 643  
32 755 225  
29 129 765  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
29 597 716  
282 000  
12 MV SR  
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
06G1Q01 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
06G1Q02 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít  
32 941 176  
3 625 460  
3 625 460  
29 315 716  
48 181 025  
48 181 025  
224 117 647  
180 411 765  
32 705 882  
11 000 000  
48 181 025  
48 181 025  
224 117 647  
180 411 765  
32 705 882  
11 000 000  
28 000 000  
28 000 000  
142 078 431  
120 274 510  
21 803 921  
20 MŠ SR  
06G1R OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
06G1R01 Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
06G1S01 Zamestnanosť  
22 MPSVaR SR  
06G1S02 Sociálne začlenenie  
06G1S03 Technická pomoc  
339 573 823  
309 795 887  
1 452 130  
205 113 299  
29 777 936  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 200 000  
1 300 000  
38 415  
14 500  
9 500  
1 200 000  
26 MH SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
1 300 000  
38 415  
14 500  
6 500  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
13 MS SR  
3 000  
15 MF SR  
160 000  
5 297  
160 000  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 320 000  
45 189  
2 656  
1 320 000  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
95 665  
1 660 720  
1 700  
95 665  
1 660 720  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
2 000  
2 000  
10 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
504 700  
504 700  
42 SŠHR SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
suma za program: 06H  
6 360 342  
5 157 342  
1 203 000  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
26 286 141  
26 186 141  
564 887  
24 374 154  
100 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 696 814  
11 556 814  
29 998  
8 658 978  
140 000  
37 982 955  
37 742 955  
594 885  
33 033 132  
240 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
19 971 941  
217 000  
17 248 914  
217 000  
17 248 914  
217 000  
2 723 027  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
117 200  
117 200  
117 200  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
26 MH SR  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
670 000  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
670 000  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
670 000  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
36 ÚJD SR  
33 076 360  
30 353 333  
30 353 333  
2 723 027  
suma za program: 097  
11 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
2 000  
13 800  
10 500  
2 000  
13 800  
10 500  
12 MV SR  
13 MS SR  
27 MP SR  
0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
116 300  
116 300  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 400  
1 050 540  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 050 540  
4 300  
241 582  
4 000  
1 060 240  
1 060 240  
241 582  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
150 000  
150 000  
11 MO SR  
150 000  
150 000  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0D4 SK PRES 2016  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
26 700  
26 700  
21 MZ SR  
0D402 SK PRES 2016 - MZ SR  
12 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0D4 SK PRES 2016  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
26 700  
640 Bežné transfery  
26 700  
suma za program: 0D4  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB02 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MO SR  
2 500  
40 000  
10 000  
2 500  
11 MO SR  
0DB03 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej  
republike MDVaRR SR  
40 000  
10 000  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
0DB04 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike MPaRV SR  
0DB05 Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej  
republike - MF SR  
2 548  
2 548  
15 MF SR  
21 MZ SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
61 282  
61 282  
61 282  
61 282  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
116 330  
116 330  
suma za program: 0DB  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
108 229 989  
108 229 989  
90 861 702  
90 000 000  
80 000 000  
20 MŠ SR  
0EA01 Operačný program Výskum a inovácie – časť MŠVVaŠ SR  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1)  
90 861 702  
13 281 505  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
(špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1)  
13 281 505  
10 000 000  
4 086 782  
127 167 019  
76 243 007  
4 086 782  
3 970 407  
0EA0103 Technická pomoc  
123 196 612  
26 MH SR  
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
76 243 007  
4 277 464  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji -  
špecifický cieľ 2.2.2  
4 277 464  
13 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os  
3
38 813 647  
38 813 647  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji -  
prioritná os 4  
3 862 494  
3 862 494  
3 970 407  
3 970 407  
0EA0205 Technická pomoc - prioritná os 5  
235 397 008  
112 200 396  
90 000 000  
123 196 612  
suma za program: 0EA  
14 / 19  
Tabuľka č. 10b  
Medzirezortné programy v roku 2017  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 245  
5 000  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
5 000  
29 MDPaT SR  
42 SŠHR SR  
15 645  
15 645  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
76 350  
76 350  
12 MV SR  
30 323  
1 883 167  
110 000  
30 323  
1 883 167  
110 000  
30 323  
1 883 167  
110 000  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 984 864  
5 984 864  
10 000  
5 984 864  
5 984 864  
10 000  
169 774  
5 652 520  
5 652 520  
10 000  
169 774  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
11 MO SR  
8 094 704  
8 094 704  
169 774  
7 686 010  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
827 756  
220 653  
647 756  
220 653  
430 000  
180 000  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 128 000  
150 000  
2 128 000  
150 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
150 000  
3 326 409  
3 146 409  
580 000  
180 000  
suma za program: 06E  
15 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
4 922 210  
4 741 990  
2 474 347  
1 452 130  
2 279 643  
12 000  
180 220  
180 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
2 654 567  
1 452 130  
2 267 643  
74 117 647  
35 294 118  
2 267 643  
40 768 485  
34 741 618  
2 267 643  
40 768 485  
34 741 618  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
33 349 162  
552 500  
12 MV SR  
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
06G1Q01 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
06G1Q02 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít  
38 823 529  
6 026 867  
6 026 867  
32 796 662  
75 129 734  
75 129 734  
218 939 965  
160 587 024  
47 352 941  
11 000 000  
75 129 734  
75 129 734  
218 939 965  
160 587 024  
47 352 941  
11 000 000  
38 000 000  
38 000 000  
138 626 643  
107 058 016  
31 568 627  
20 MŠ SR  
06G1R OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
06G1R01 Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
06G1S01 Zamestnanosť  
22 MPSVaR SR  
06G1S02 Sociálne začlenenie  
06G1S03 Technická pomoc  
373 109 556  
339 580 174  
1 452 130  
219 674 771  
33 529 382  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 200 000  
1 300 000  
38 415  
14 500  
10 000  
160 000  
5 297  
1 200 000  
26 MH SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
1 300 000  
38 415  
14 500  
8 000  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
13 MS SR  
2 000  
15 MF SR  
160 000  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 320 000  
45 189  
2 656  
1 320 000  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
95 665  
1 660 720  
1 700  
95 665  
1 660 720  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
2 000  
2 000  
16 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
503 600  
503 600  
42 SŠHR SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
suma za program: 06H  
6 359 742  
5 157 742  
1 202 000  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
26 286 141  
26 186 141  
564 887  
24 375 342  
100 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 696 814  
11 556 814  
29 998  
8 658 978  
140 000  
37 982 955  
37 742 955  
594 885  
33 034 320  
240 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
19 971 941  
217 000  
17 248 914  
217 000  
17 248 914  
217 000  
2 723 027  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
118 200  
118 200  
118 200  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
26 MH SR  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
670 000  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
670 000  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
670 000  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
36 ÚJD SR  
33 077 360  
30 354 333  
30 354 333  
2 723 027  
suma za program: 097  
17 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
2 000  
13 800  
10 500  
2 000  
13 800  
10 500  
12 MV SR  
13 MS SR  
27 MP SR  
0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
116 300  
116 300  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 400  
1 050 540  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 050 540  
4 300  
241 582  
4 000  
1 060 240  
1 060 240  
241 582  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
150 000  
150 000  
11 MO SR  
150 000  
150 000  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0D4 SK PRES 2016  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
26 700  
26 700  
21 MZ SR  
0D402 SK PRES 2016 - MZ SR  
18 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0D4 SK PRES 2016  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
26 700  
640 Bežné transfery  
26 700  
suma za program: 0D4  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB02 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MO SR  
2 500  
2 500  
11 MO SR  
21 MZ SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
61 282  
61 282  
61 282  
61 282  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
63 782  
63 782  
suma za program: 0DB  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
146 561 443  
146 561 443  
123 050 220  
112 000 000  
100 000 000  
20 MŠ SR  
0EA01 Operačný program Výskum a inovácie – časť MŠVVaŠ SR  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1)  
123 050 220  
17 977 037  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
(špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1)  
17 977 037  
12 000 000  
5 534 186  
159 196 617  
95 446 358  
5 534 186  
4 970 437  
0EA0103 Technická pomoc  
154 226 180  
26 MH SR  
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
95 446 358  
5 354 828  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji -  
špecifický cieľ 2.2.2  
5 354 828  
48 589 652  
4 835 342  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os  
3
48 589 652  
4 835 342  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji -  
prioritná os 4  
4 970 437  
4 970 437  
0EA0205 Technická pomoc - prioritná os 5  
305 758 060  
151 531 880  
112 000 000  
154 226 180  
suma za program: 0EA  
19 / 19