Tabuľka č. 9  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2015 podľa kapitol  
Úrad vlády SR (ÚV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
9 050 666  
Názov OP,  
Kód  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
PD, iniciatívy  
programu  
ES (skratka)  
Názov opatrenia  
40 888 722  
9 050 666  
40 888 722  
49 939 388  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
18 855 388  
102 295  
4 172 444  
23 394  
18 855 388  
102 295  
4 172 444  
23 394  
23 027 832  
125 689  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
06P0C01  
06P0C02  
06P0C03  
06P0C04  
2221012  
1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
1.2 Hodnotenie a štúdie  
2221022  
2221032  
2221042  
3 085 596  
1 198 991  
4 044 227  
724 603  
198 743  
792 760  
3 085 596  
1 198 991  
4 044 227  
724 603  
198 743  
792 760  
3 810 199  
1 397 734  
4 836 987  
1.3 Informovanie a publicita  
1.4 Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
1.5 Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej  
politiky SR  
OP TP  
06P0C05  
2221052  
295 827  
52 046  
295 827  
52 046  
347 873  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
06P0D01  
06P0D02  
06P0D03  
06P0D04  
06P0D05  
2222012  
2222022  
2222032  
2222042  
2222052  
2.1 Finančné riadenie  
266 332  
3 670 382  
5 434 999  
731 060  
70 496  
698 370  
1 307 020  
254 158  
50 854  
266 332  
3 670 382  
5 434 999  
731 060  
70 496  
698 370  
1 307 020  
254 158  
50 854  
336 828  
4 368 752  
6 742 019  
985 218  
2.2 Finančná kontrola a audit  
2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít  
2.4 Informačné systémy  
2.5 Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov  
25 679  
25 679  
76 533  
22 033 334  
9 684 877  
9 765 745  
2 582 712  
4 814 485  
2 116 234  
2 133 905  
564 346  
63 737  
22 033 334  
9 684 877  
9 765 745  
2 582 712  
4 814 485  
2 116 234  
2 133 905  
564 346  
63 737  
26 847 819  
11 801 111  
11 899 650  
3 147 058  
63 737  
Spolu za program: Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
06P0E01  
06P0E02  
06P0E03  
301011  
1.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
2.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
3.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
301021  
301031  
Spolu za program: Nadnárodná spolupráca  
NS  
NS  
0EC0101  
0EC0102  
391000  
391000  
Nadnárodná spolupráca  
Nadnárodná spolupráca  
25 495  
25 495  
25 495  
38 242  
38 242  
38 242  
Ministerstvo vnútra SR (MV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
26 841 042  
ŠR zdroje  
4 784 010  
EÚ zdroje  
76 287 317  
ŠR zdroje  
49 446 275  
8 678 458  
13 462 468  
89 749 785  
Spolu za ministerstvo:  
16 700 600  
14 900 000  
1 800 600  
32 745 675  
31 352 242  
1 393 433  
2 899 810  
2 582 059  
317 751  
23 299 400  
100 000  
4 159 014  
65 000  
40 000 000  
15 000 000  
25 000 000  
36 287 317  
34 835 824  
1 451 493  
7 058 824  
2 647 059  
4 411 765  
6 403 644  
6 147 497  
256 147  
47 058 824  
17 647 059  
29 411 765  
42 690 961  
40 983 321  
1 707 640  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
4.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1Q01  
06G1Q02  
312041  
312051  
5.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
23 199 400  
3 541 642  
3 483 582  
58 060  
4 094 014  
624 996  
614 750  
10 246  
5 778 648  
5 532 747  
245 901  
Spolu za program: Operačný program Efektívna verejná správa 2014-2020  
OP EVS  
OP EVS  
0E90101  
0D60B01  
314011  
314021  
1.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
2.1. PJ MV SR – VOJ: 00151866/00367  
1 / 11  
Ministerstvo vnútra SR (MV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Ministerstvo financií SR (MF SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
109 414 393  
109 414 393  
26 038 390  
26 038 390  
109 414 393  
109 414 393  
26 038 390  
26 038 390  
135 452 783  
135 452 783  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na  
centrálnej úrovni  
OP IS  
OP IS  
OP IS  
0A90101  
0A90201  
0A90301  
2111012  
82 058 226  
17 702 576  
2 367 500  
17 825 435  
6 509 383  
417 794  
82 058 226  
17 702 576  
2 367 500  
17 825 435  
6 509 383  
417 794  
99 883 661  
24 211 959  
2 785 294  
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií,  
archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát  
2112012  
2113012  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry  
širokopásmového prístupu  
OP IS  
OP IS  
0A90401  
0A90402  
2114012  
2114022  
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS  
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS  
4 292 984  
2 993 107  
757 585  
528 193  
4 292 984  
2 993 107  
757 585  
528 193  
5 050 569  
3 521 300  
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
5 647 364  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
87 585 723  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
93 233 087  
538 552 236  
538 552 236  
631 785 323  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
396 330 256  
212 455 579  
73 800 957  
61 881 308  
28 700 519  
12 360 182  
396 330 256  
212 455 579  
73 800 957  
61 881 308  
28 700 519  
12 360 182  
458 211 564  
241 156 098  
86 161 139  
OP ZP  
OP ZP  
075011A  
075011B  
2411011  
2412011  
1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
2.1 Ochrana pred povodňami  
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny  
klímy  
OP ZP  
0750208  
2413012  
28 483 070  
5 261 659  
28 483 070  
5 261 659  
33 744 729  
OP ZP  
OP ZP  
OP ZP  
OP ZP  
075030A  
0750508  
076030B  
075011G  
2414011  
2415012  
2416011  
2417012  
4.1 Odpadové hospodárstvo  
49 869 033  
6 414 701  
9 961 437  
1 131 579  
1 600 964  
2 864 968  
25 704 415  
6 642 161  
1 172 146  
7 100 815  
9 995 175  
794 118  
49 869 033  
6 414 701  
9 961 437  
1 131 579  
1 600 964  
2 864 968  
25 704 415  
6 642 161  
1 172 146  
7 100 815  
9 995 175  
794 118  
59 830 470  
7 546 280  
5.1 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
6.1 Technická pomoc  
9 072 127  
9 072 127  
10 673 091  
19 099 757  
167 926 395  
44 281 075  
7 814 307  
7.1 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
16 234 789  
142 221 980  
37 638 914  
6 642 161  
16 234 789  
142 221 980  
37 638 914  
6 642 161  
Spolu za program: Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
OP KŽP  
OP KŽP  
OP KŽP  
OP KŽP  
OP KŽP  
0750801  
0750802  
0750803  
0750804  
076030D  
310011  
310021  
310031  
310041  
310051  
1.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
2.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
3.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
4.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
5.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
40 237 952  
53 202 953  
4 500 000  
40 237 952  
53 202 953  
4 500 000  
47 338 767  
63 198 128  
5 294 118  
2 / 11  
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 500 000  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 500 000  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
3 500 000  
3 500 000  
2 147 364  
2 147 364  
Spolu za program: LIFE+  
LIFE+  
Life+  
075050C  
0750509  
394100  
LIFE+  
Life +  
3 500 000  
2 147 364  
2 147 364  
3 500 000  
2 147 364  
2 147 364  
Spolu za program: Life +  
9410000  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
44 702 180  
ŠR zdroje  
7 888 620  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
325 590 500  
95 146 595  
27 282 646  
70 988 791  
23 139 370  
9 490 289  
370 292 680  
95 146 595  
27 282 646  
78 877 411  
23 139 370  
9 490 289  
449 170 091  
118 285 965  
36 772 935  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
OP V  
OP V  
OP V  
OP V  
0AA0101  
0AA0102  
0AA0103  
0AA0301  
2611013  
1.1 Premena tradičnej školy na modernú  
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej  
spoločnosti  
2611023  
2612013  
2613013  
26 658 513  
23 600 407  
10 224 674  
4 611 951  
5 194 454  
2 256 046  
26 658 513  
23 600 407  
10 224 674  
4 611 951  
5 194 454  
2 256 046  
31 270 464  
28 794 861  
12 480 720  
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných  
rómskych komunít  
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími  
potrebami  
OP V  
OP V  
OP V  
0AA0302  
0AA0401  
0AA0402  
2613023  
2614013  
2614023  
3 671 587  
697 137  
813 657  
151 636  
338 407  
3 671 587  
697 137  
813 657  
151 636  
338 407  
4 485 244  
848 773  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
1 728 899  
1 728 899  
2 067 306  
5.1 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - RO (MŠ SR) a SORO  
(ASFEU)  
OP V  
0AA0501  
2615013  
1 282 732  
282 930  
1 282 732  
282 930  
1 565 662  
161 843 369  
21 951 814  
44 702 180  
7 888 620  
206 545 549  
29 840 434  
236 385 983  
Spolu za program: Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0101  
0AE0201  
2621012  
2622012  
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
6 683 442  
805 837  
6 205 000  
1 095 000  
12 888 442  
1 900 837  
14 789 279  
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
515 582  
65 084 062  
131 067  
47 026  
10 444 763  
20 825  
765 000  
18 360 340  
34 170  
135 000  
3 240 060  
6 030  
1 280 582  
83 444 402  
165 237  
182 026  
13 684 823  
26 855  
1 462 608  
97 129 225  
192 092  
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe  
OP VaV  
OP VaV  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0202  
0AE0102  
0AE0203  
0AE0204  
2622022  
2623012  
2624012  
2624022  
3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
v Bratislavskom kraji  
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
1 035 349  
70 940 581  
117 242  
637 670  
112 530  
1 350 000  
1 673 019  
78 590 581  
229 772  
1 902 791  
88 960 132  
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe v Bratislavskom kraji  
9 019 551  
7 650 000  
10 369 551  
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich  
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho  
procesu  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0301  
0AE0401  
2625012  
2626012  
14 768 194  
2 003 492  
1 054 931  
328 245  
11 050 000  
1 950 000  
25 818 194  
2 003 492  
3 004 931  
328 245  
28 823 125  
2 331 737  
6.1 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
3 / 11  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
7.1 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a  
zamestnanosť  
OP VaV  
SOP ĽZ  
0AE0402  
06G1R01  
2627012  
312011  
681 600  
113 394  
681 600  
113 394  
794 994  
23 600 536  
23 600 536  
45 000 000  
38 715 326  
4 703 415  
1 581 259  
4 164 800  
4 164 800  
21 732 807  
10 913 597  
8 484 790  
2 334 420  
23 600 536  
23 600 536  
45 000 000  
38 715 326  
4 703 415  
1 581 259  
4 164 800  
4 164 800  
21 732 807  
10 913 597  
8 484 790  
2 334 420  
27 765 336  
27 765 336  
66 732 807  
49 628 923  
13 188 205  
3 915 679  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
1.1. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
Spolu za program: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
0EA0101  
0EA0102  
0EA0103  
313011  
1.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
2.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
5.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
313021  
313051  
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 299 102 229 004  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
4 343 568  
ŠR zdroje  
3 044 466  
2 802 272  
2 802 272  
242 194  
1 000  
971 019  
928 322  
928 322  
42 697  
176  
1 200 023  
928 322  
928 322  
271 701  
46 189  
5 543 591  
3 730 594  
3 730 594  
1 812 997  
308 210  
Spolu za ministerstvo:  
2 802 272  
2 802 272  
1 541 296  
262 021  
Spolu za program: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
OP V  
0AA0201  
2612023  
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
1 299 102  
229 004  
Spolu za program: Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
OP Z  
OP Z  
07A040J  
07A040K  
2811022  
2812012  
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc  
261 021  
46 013  
2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti  
10 000  
1 766  
1 038 081  
182 991  
1 048 081  
231 194  
184 757  
40 755  
1 232 838  
271 949  
3.1 Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a  
kontrolu  
OP Z  
07B010D  
2813012  
231 194  
40 755  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
244 384 990  
90 764 387  
42 250 306  
20 434 906  
244 384 990  
90 764 387  
42 250 306  
20 434 906  
286 635 296  
111 199 293  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia  
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1501  
06G1502  
2711013  
2711023  
11 069 696  
1 664 918  
2 285 664  
728 228  
11 069 696  
1 664 918  
2 285 664  
728 228  
13 355 360  
2 393 146  
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom  
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania  
2.1Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
07C0801  
07C0802  
2712013  
2712023  
37 401 325  
17 350 899  
6 098 814  
3 118 370  
37 401 325  
17 350 899  
6 098 814  
3 118 370  
43 500 139  
20 469 269  
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a  
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným  
4 / 11  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
zreteľom na marginalizované rómske komunity  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
07C0803  
06G1601  
2712033  
2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
10 223 731  
215 763  
5 685 128  
27 117  
10 223 731  
215 763  
5 685 128  
15 908 859  
242 880  
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti  
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť  
2713013  
27 117  
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie  
pracovného a rodinného života v BSK  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1602  
06G1603  
06G1701  
2713023  
2713033  
2714013  
827 041  
755 883  
161 943  
134 656  
827 041  
755 883  
161 943  
134 656  
988 984  
890 539  
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou  
a neziskovými organizáciami  
9 338 583  
1 846 650  
9 338 583  
1 846 650  
11 185 233  
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO  
v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1702  
06G1801  
2714023  
2715013  
76 219  
22 701  
76 219  
22 701  
98 920  
5.1 Technická pomoc  
1 840 329  
145 000 000  
122 522 727  
14 810 606  
7 666 667  
325 635  
20 294 117  
16 327 540  
2 613 636  
1 352 941  
1 521 283  
1 840 329  
145 000 000  
122 522 727  
14 810 606  
7 666 667  
325 635  
20 294 117  
16 327 540  
2 613 636  
1 352 941  
1 521 283  
2 165 964  
165 294 117  
138 850 267  
17 424 242  
9 019 608  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
2.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
3.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
6.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1S01  
06G1S02  
06G1S03  
312021  
312031  
312061  
8 620 603  
8 620 603  
10 141 886  
Spolu za program: Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-2020  
Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-  
2020  
OP SZNO  
07C0B01  
315000  
8 620 603  
1 521 283  
8 620 603  
1 521 283  
10 141 886  
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
20 114 114  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
22 409 438  
12 050 635  
10 393 917  
2 295 324  
1 839 364  
158 079 394  
170 130 029  
192 539 467  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
99 586 112  
2 349 628  
9 006 123  
7 001 024  
17 009 089  
3 687 776  
1 192 903  
1 239 095  
109 980 029  
2 349 628  
9 006 123  
7 001 024  
18 848 453  
3 687 776  
1 192 903  
1 239 095  
128 828 482  
6 037 404  
10 199 026  
8 240 119  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
07K0E01  
07K021C  
07K0E02  
2511012  
2511022  
2511032  
1.1 Inovácie a technologické transfery  
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov  
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch  
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike  
OP KaHR  
07K0D01  
2512012  
28 354 019  
963 639  
28 354 019  
963 639  
29 317 658  
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a  
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
07K0D02  
07K030D  
07K030E  
07L09  
2512022  
2513012  
2513022  
2514012  
15 659 839  
37 215 479  
3 425 479  
6 500 197  
15 659 839  
37 215 479  
5 452 118  
3 425 479  
6 500 197  
962 139  
19 085 318  
43 715 676  
6 414 257  
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie  
regiónov a Slovenska  
5 452 118  
962 139  
4.1 Technická pomoc  
4 941 799  
877 225  
4 941 799  
877 225  
5 819 024  
1 656 718  
328 485  
58 493 282  
3 105 025  
60 150 000  
3 433 510  
63 583 510  
Spolu za program: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
5 / 11  
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
514 046  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
514 046  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
0EA0201  
0EA0202  
0EA0203  
0EA0204  
0EA0205  
313012  
1.2. PJ MH SR – VOJ: 00686832/00116  
37 607 458  
1 902 342  
17 817 531  
1 165 951  
37 607 458  
1 902 342  
17 817 531  
1 165 951  
1 656 718  
38 121 504  
2 138 732  
19 406 824  
1 931 247  
1 985 203  
117 401  
313022  
313031  
313041  
313052  
2.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
3.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
4.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
5.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
236 390  
1 589 293  
765 296  
236 390  
1 589 293  
765 296  
328 485  
117 401  
23 278  
1 656 718  
328 485  
117 401  
23 278  
94 123  
10 074  
Spolu za program: Medziregionálna spolupráca  
MS  
MS  
07K0G01  
07K0H01  
392000  
392000  
Medziregionálna spolupráca  
Medziregionálna spolupráca  
23 278  
94 123  
94 123  
10 074  
10 074  
Spolu za program: Teritoriálna spolupráca  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
777 550 444  
3 591 216  
129 349 636  
633 578  
157 800 982  
73 804 417  
14 174 457  
38 918 299  
10 269 480  
1 806 735  
935 351 426  
77 395 633  
14 174 457  
168 267 935  
10 903 058  
1 806 735  
1 103 619 361  
88 298 691  
15 981 192  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
ROP  
ROP  
07P0801  
07P0802  
2211012  
1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a  
sociálnej kurately  
2212012  
12 646 200  
16 786 049  
1 786 607  
2 522 312  
12 646 200  
1 786 607  
14 432 807  
ROP  
ROP  
ROP  
ROP  
07P0803  
07P0804  
07P0805  
07P0806  
2213012  
2213022  
2214012  
2214022  
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  
4.1 Regenerácia sídiel  
16 786 049  
319 385  
2 522 312  
40 710  
19 308 361  
360 095  
319 385  
40 710  
14 139 658  
4 780 953  
1 802 300  
914 100  
14 139 658  
4 780 953  
1 802 300  
914 100  
15 941 958  
5 695 053  
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
ROP  
ROP  
07P0807  
07P0808  
2215012  
2216012  
11 277 100  
1 437 426  
11 277 100  
1 437 426  
12 714 526  
6.1 Technická pomoc  
3 271 831  
14 217 243  
12 243 722  
220 764  
592 868  
1 583 940  
1 220 680  
28 139  
3 271 831  
20 491 207  
18 296 922  
441 528  
592 868  
2 383 645  
1 992 246  
56 278  
3 864 699  
22 874 852  
20 289 168  
497 806  
6 273 964  
6 053 200  
220 764  
799 705  
771 566  
28 139  
Spolu za program: Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
07P0601  
07P0602  
07P0604  
07P0605  
2231012  
1.1 Regenerácia sídiel  
2231022  
2232022  
2233012  
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
2.2 Informatizácia spoločnosti  
1 640 595  
112 162  
313 676  
21 445  
1 640 595  
112 162  
313 676  
21 445  
1 954 271  
133 607  
3.1 Technická pomoc  
1 200 372  
106 265  
71 081  
65 567  
1 265 939  
106 265  
71 081  
1 265 939  
106 265  
Spolu za program: Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
1.2 Spolupráca a sieťovanie  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
07P0901  
07P0902  
07P0903  
2241012  
2241022  
2241032  
71 081  
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
49 452  
49 452  
49 452  
6 / 11  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
74 493  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
74 493  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
07P0904  
07P0905  
07P0906  
07P0907  
07P0908  
07P0909  
2241042  
1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
74 493  
47 262  
83 561  
87 207  
211 731  
299 511  
2241052  
2241062  
2242012  
2242022  
2242032  
7 769  
83 561  
39 493  
47 262  
83 561  
1.6 Fond mikroprojektov  
2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
2.2 Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny  
61 133  
26 074  
87 207  
211 731  
299 511  
211 731  
299 511  
2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
3.1 Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie  
a propagácia programu  
PCS SR-CR  
07P090A  
2243012  
235 376  
970 872  
107 874  
235 376  
970 872  
107 874  
235 376  
970 872  
107 874  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu,  
technológií a vývoja  
PCS SR-AU  
07P0B01  
2251012  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B02  
07P0B03  
07P0B04  
2251022  
2251032  
2251042  
1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného ruchu  
1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
1.4 Sociálny rozmer integrácie (sociálne služby a zdravotníctvo)  
107 874  
107 875  
107 875  
107 874  
107 875  
107 875  
107 874  
107 875  
107 875  
2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy,  
logistika)  
PCS SR-AU  
07P0B05  
2252012  
107 875  
107 875  
107 875  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B06  
07P0B07  
2252022  
2252032  
2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa  
2.3 Spolupráca a spoločný manažment chránených oblastí  
107 875  
107 875  
107 875  
107 875  
107 875  
107 875  
2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana  
životného prostredia, manažment rizík  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B08  
07P0B09  
2252042  
2253012  
107 875  
107 875  
107 874  
107 875  
3.1 Technická pomoc  
107 874  
2 207 088  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 300  
107 874  
2 207 088  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 300  
2 207 088  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 300  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
07P0C01  
07P0C02  
07P0C03  
07P0C04  
07P0C05  
07P0C07  
07P0C06  
2261012  
2261022  
2262012  
2262022  
2262032  
2263012  
2264012  
1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva  
2.3 Vytváranie sietí  
3.1 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
4.1 Technická pomoc  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika  
2007-2013  
2 701 290  
2 701 290  
2 701 290  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A01  
07P0A02  
07P0A03  
2271012  
2271022  
2271032  
1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
1.2 Spolupráca v oblasti V&V a inovácii  
1.3 Spoločný rozvoj turizmu  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych  
zariadení  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A04  
07P0A05  
2271042  
2271052  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
1.5 Rozvoj sietí, partnerstva, programové a projektové plánovanie  
7 / 11  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
a riadiace kapacity  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A06  
07P0A07  
07P0A08  
07P0A09  
2271062  
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
207 791  
207 791  
207 791  
207 792  
207 792  
207 792  
2271072  
2272012  
2272022  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia  
2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
2.3 Výstavba maloplošných komunikácií, cyklistických trás, verejná  
doprava  
PCS SR-HU  
07P0A0A  
2272032  
207 792  
207 792  
207 792  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A0B  
07P0A0C  
07P0A0D  
2272042  
2272052  
2273012  
2.4 Zabezpečenie lepších hraničných prechodov cez prihraničné rieky  
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
3.1 Technická pomoc  
207 792  
207 792  
207 792  
247 705  
30 963  
207 792  
207 792  
207 792  
247 705  
30 963  
207 792  
207 792  
207 792  
247 705  
30 963  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D01  
07P0D02  
2281012  
2281022  
1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
30 963  
30 963  
30 963  
2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie  
prírodných zdrojov  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D03  
07P0D04  
07P0D05  
2282012  
2282022  
2283012  
30 963  
30 963  
30 963  
30 963  
30 963  
30 963  
30 963  
30 963  
30 963  
2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch  
a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na hraniciach  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D06  
07P0D07  
2284012  
2284022  
4.1 Inštitucionálna spolupráca  
30 963  
61 927  
88 180  
30 963  
61 927  
30 963  
61 927  
4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
172 974  
605 778  
178 781  
778 752  
424 045  
266 961  
125 147  
53 634  
1 045 713  
549 192  
Spolu za program: Operačný program Rybné hospodárstvo  
2.1 Investície do akvakultúry  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0910303  
0910304  
0910306  
091030C  
0910307  
2912014  
2912024  
2913024  
2913034  
2915014  
424 045  
181 733  
125 147  
53 634  
2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh  
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov  
181 733  
235 367  
94 426  
45 784  
31 475  
45 784  
94 426  
31 475  
125 901  
3.3 Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
5.1 Technická pomoc  
45 784  
45 784  
91 568  
32 764  
10 921  
32 764  
10 921  
43 685  
54 478 707  
2 529 100  
2 231 754  
16 875 381  
1 889 454  
712 366  
77 116 823  
27 604 766  
131 595 530  
2 529 100  
2 231 754  
20 886 629  
11 969 019  
11 422 855  
44 480 147  
1 889 454  
712 366  
7 027 045  
3 987 389  
3 969 407  
176 075 677  
4 418 554  
2 944 120  
27 913 674  
15 956 408  
15 392 262  
Spolu za program: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
111 Odborná príprava a informačné činnosti  
114 Využívanie poradenských služieb  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0920401  
0920402  
0920403  
0920404  
0920405  
2921115  
2921145  
2921215  
2921225  
2921235  
121 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov  
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov  
123 Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom  
20 886 629  
11 969 019  
11 422 855  
7 027 045  
3 987 389  
3 969 407  
125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
PRV  
0920406  
2921255  
19 502 263  
6 668 953  
19 502 263  
6 668 953  
26 171 216  
PRV  
PRV  
0920408  
0920504  
2921425  
2922145  
142 Skupiny výrobcov  
749 548  
417 714  
75 804  
749 548  
417 714  
75 804  
1 167 262  
1 944 678  
214 Agroenviromentálne platby  
1 868 874  
1 868 874  
8 / 11  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 357 486 1 523 286  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 357 486 1 523 286  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0920509  
0920601  
0920602  
0920603  
0920605  
2922265  
226 Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych opatrení  
311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností  
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu  
321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo  
331 Odborná príprava a informovanie  
2 880 772  
32 211 736  
10 366 737  
3 913 810  
1 687 487  
2923115  
2923135  
2923215  
2923315  
23 876 879  
7 603 955  
8 334 857  
2 762 782  
23 876 879  
7 603 955  
2 935 469  
1 569 187  
8 334 857  
2 762 782  
978 341  
2 935 469  
1 569 187  
978 341  
118 300  
118 300  
341 Získavanie zručností, propagácia a vykonávanie stratégií miestneho  
rozvoja  
PRV  
0920606  
2923415  
49 143  
16 381  
49 143  
16 381  
65 524  
PRV  
PRV  
0920701  
0920702  
2924135  
2924215  
413 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia  
421 Vykonávanie projektov a spolupráce  
15 064 324  
1 216 288  
3 599 922  
304 070  
15 064 324  
1 216 288  
3 599 922  
304 070  
18 664 246  
1 520 358  
431 Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia  
územia  
PRV  
0920703  
2924315  
1 922 185  
480 546  
1 922 185  
480 546  
2 402 731  
PRV  
PRV  
0920208  
0920209  
2925115  
2925125  
511 Operácie technickej pomoci  
512 Národná sieť rozvoja vidieka  
4 725 396  
115 176  
1 575 136  
38 394  
4 725 396  
115 176  
1 575 136  
38 394  
6 300 532  
153 570  
126 200 000  
22 900 000  
93 050 000  
10 250 000  
1 330 832  
266 667  
266 666  
597 499  
200 000  
463 344  
92 669  
103 600 000  
20 000 000  
75 000 000  
8 600 000  
998 124  
22 600 000  
2 900 000  
18 050 000  
1 650 000  
332 708  
66 667  
103 600 000  
20 000 000  
75 000 000  
8 600 000  
998 124  
22 600 000  
2 900 000  
18 050 000  
1 650 000  
332 708  
66 667  
Spolu za program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
0DV0102  
0DV0104  
0DV0106  
302021  
302041  
302061  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za program: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0CC0201  
0CC0202  
0CC0203  
0CC0204  
303021  
2.1. PPA – VOJ: 30794323/00103  
3.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
PPA - VOJ: 30794323/00103  
200 000  
200 000  
303031  
303051  
303061  
200 000  
66 666  
200 000  
66 666  
448 124  
149 375  
50 000  
448 124  
149 375  
50 000  
150 000  
150 000  
463 344  
92 669  
463 344  
92 669  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce SK - CZ 2014-2020  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
0DV0201  
0DV0202  
0DV0203  
0DV0204  
0DV0205  
304011  
304021  
304031  
304041  
304051  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 668  
92 668  
92 668  
360 379  
90 095  
360 379  
90 095  
360 379  
90 095  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce SK - AT 2014-2020  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
0DV0301  
0DV0302  
0DV0303  
0DV0304  
305011  
305021  
305031  
305041  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 094  
90 094  
90 094  
618 821  
259 905  
618 821  
259 905  
618 821  
259 905  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce SK - HU 2014-2020  
PCS SK-HU  
0DV0401  
306011  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
9 / 11  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
58 788  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
58 788  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
PCS SK-HU  
0DV0402  
0DV0403  
0DV0404  
0DV0405  
0DV0406  
306021  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
58 788  
58 788  
306031  
306041  
306051  
306061  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
58 788  
117 576  
86 635  
58 788  
117 576  
86 635  
117 576  
86 635  
37 129  
37 129  
37 129  
566 309  
141 577  
141 577  
141 577  
141 578  
52 631 014  
64 150  
566 309  
141 577  
141 577  
141 577  
141 578  
52 631 014  
64 150  
566 309  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014-2020  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
0DV0501  
0DV0502  
0DV0503  
0DV0504  
307011  
307021  
307031  
307041  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za program: Program rozvoja vidieka 2014-2020  
1.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
141 577  
141 577  
141 577  
141 578  
153 300 986  
185 850  
153 300 986  
185 850  
205 932 000  
250 000  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0101  
0CD0102  
0CD0202  
0CD0301  
0CD0302  
0CD0303  
0CD0401  
0CD0602  
0CD0701  
0CD0702  
0CD0B02  
0CD0C01  
0CD0C02  
0CD0C03  
0CD0F02  
0CD0F05  
0CD0G01  
0CD0H01  
0CD0H04  
0CD0I01  
0CD0I02  
0CD0J  
309011  
309021  
309041  
309051  
309061  
309071  
309091  
309141  
309171  
309181  
309271  
309281  
309291  
309301  
309351  
309381  
309391  
309401  
309421  
309431  
309441  
309451  
1.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
111 510  
38 490  
111 510  
38 490  
150 000  
2.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
37 170  
12 830  
37 170  
12 830  
50 000  
4.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
9 664 214  
8 177 412  
11 779 541  
18 750 000  
743 401  
3 335 786  
2 822 588  
4 065 931  
6 250 000  
256 599  
2 822 588  
3 848 984  
376 327  
10 849 002  
3 823 837  
2 290 402  
5 131 978  
3 848 984  
513 198  
384 898  
153 960  
1 500 000  
233 000  
7 482  
9 664 214  
8 177 412  
11 779 541  
18 750 000  
743 401  
3 335 786  
2 822 588  
4 065 931  
6 250 000  
256 599  
2 822 588  
3 848 984  
376 327  
10 849 002  
3 823 837  
2 290 402  
5 131 978  
3 848 984  
513 198  
384 898  
153 960  
1 500 000  
233 000  
7 482  
13 000 000  
11 000 000  
15 845 472  
25 000 000  
1 000 000  
11 000 000  
15 000 000  
1 466 597  
42 280 000  
14 902 000  
8 926 000  
20 000 000  
15 000 000  
2 000 000  
1 500 000  
600 001  
4.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
4.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
7.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
8.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
8 177 412  
11 151 016  
1 090 270  
31 430 998  
11 078 163  
6 635 598  
14 868 022  
11 151 016  
1 486 802  
1 115 102  
446 041  
8 177 412  
11 151 016  
1 090 270  
31 430 998  
11 078 163  
6 635 598  
14 868 022  
11 151 016  
1 486 802  
1 115 102  
446 041  
8.4. PPA - VOJ: 30794323/00119  
12.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
13.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
13.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
13.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
16.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
16.8. PPA - VOJ: 30794323/00119  
17.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
19.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
19.4. PPA - VOJ: 30794323/00119  
20.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
20.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
21. PPA - VOJ: 30794323/00119  
4 500 000  
699 000  
4 500 000  
699 000  
6 000 000  
932 000  
22 448  
22 448  
29 930  
12 000 000  
3 000 000  
12 000 000  
3 000 000  
15 000 000  
Spolu za program: Trhovo orientované výdavky (TOV)  
10 / 11  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 000 000  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
TOV  
0CC0102  
371000  
Trhovo orientované výdavky (TOV)  
12 000 000  
435 191 194  
435 191 194  
3 000 000  
22 268 655  
22 268 655  
12 000 000  
435 191 194  
435 191 194  
15 000 000  
457 459 849  
457 459 849  
22 268 655  
Spolu za program: Priame platby a ostatné priame platby  
Priame platby 0CC0101  
381000  
Priame platby a ostatné priame platby  
22 268 655  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDPaT SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
11 428 615  
5 028 615  
1 966 204  
836 793  
771 319 262  
133 016 891  
782 747 877  
134 983 095  
917 730 972  
Spolu za ministerstvo:  
394 634 011  
116 048 304  
232 013 195  
7 850 263  
66 880 467  
20 479 112  
39 009 692  
1 385 341  
694 969  
399 662 626  
116 048 304  
232 013 195  
7 850 263  
67 717 260  
20 479 112  
39 009 692  
1 385 341  
694 969  
467 379 886  
136 527 416  
271 022 887  
9 235 604  
Spolu za program: Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
07S060C  
053030A  
07S060D  
07S060E  
053030B  
07T0105  
2311011  
2312011  
2313011  
2314011  
2315012  
2317012  
3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov  
5.1 Výstavba rýchlostných ciest  
3 938 156  
3 938 156  
4 633 125  
34 784 093  
5 311 353  
34 784 093  
5 028 615  
5 311 353  
836 793  
40 095 446  
5 865 408  
7.1 Technická pomoc  
5 028 615  
836 793  
6 400 000  
1 129 411  
376 685 251  
105 279 414  
78 701 382  
83 194 999  
7 305 000  
66 136 424  
18 578 720  
13 888 479  
14 674 026  
959 118  
383 085 251  
105 279 414  
78 701 382  
83 194 999  
7 305 000  
67 265 835  
18 578 720  
13 888 479  
14 674 026  
959 118  
450 351 086  
123 858 134  
92 589 861  
97 869 025  
8 264 118  
Spolu za program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
0EB0201  
0EB0101  
0EB0301  
0EB0401  
0EB0202  
0EB0102  
0EB0501  
0EB0601  
311011  
311021  
311031  
311041  
311051  
311061  
311071  
311081  
1.1 PJ MDVRR SR – VOJ: 30416094/00120  
2.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
3.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
4.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
5.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
6.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
7.1 neurčené k dátumu vydania tohto usmernenia  
8.1 neurčené k dátumu vydania tohto usmernenia  
11 398 500  
50 805 956  
40 000 000  
2 011 500  
8 965 757  
7 058 824  
11 398 500  
50 805 956  
40 000 000  
6 400 000  
2 011 500  
8 965 757  
7 058 824  
1 129 411  
13 410 000  
59 771 713  
47 058 824  
7 529 411  
6 400 000  
1 129 411  
Všeobecná pokladničná správa (VPS)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
83 061 970  
83 061 970  
83 061 970  
83 061 970  
83 061 970  
83 061 970  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Iných finančných nástrojov  
1 573 799 040  
380 298 128 1 698 594 198  
292 536 661 3 272 393 238  
672 834 789  
3 945 228 027  
SPOLU CELKOM :  
11 / 11