Tabuľka č. 8  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2015 podľa programov  
Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
109 414 393  
82 058 226  
26 038 390  
17 825 435  
109 414 393  
82 058 226  
26 038 390  
17 825 435  
135 452 783  
99 883 661  
Spolu za: Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na  
centrálnej úrovni  
82 058 226  
17 702 576  
17 702 576  
2 367 500  
2 367 500  
17 825 435  
6 509 383  
6 509 383  
417 794  
82 058 226  
17 702 576  
17 702 576  
2 367 500  
2 367 500  
17 825 435  
6 509 383  
6 509 383  
417 794  
99 883 661  
24 211 959  
24 211 959  
2 785 294  
2 785 294  
Spolu za prioritu: 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej Infraštruktúry  
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie  
a sprístupňovanie digitálnych dát  
Spolu za prioritu: 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry  
širokopásmového prístupu  
417 794  
417 794  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS  
7 286 091  
4 292 984  
2 993 107  
1 285 778  
757 585  
528 193  
7 286 091  
4 292 984  
2 993 107  
1 285 778  
757 585  
528 193  
8 571 869  
5 050 569  
3 521 300  
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS  
Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
3 591 216  
633 578  
73 804 417  
14 174 457  
14 174 457  
12 646 200  
10 269 480  
1 806 735  
1 806 735  
1 786 607  
77 395 633  
14 174 457  
14 174 457  
12 646 200  
10 903 058  
1 806 735  
1 806 735  
1 786 607  
88 298 691  
15 981 192  
15 981 192  
14 432 807  
Spolu za: Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra vzdelávania  
1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
Spolu za prioritu: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej  
kurately  
12 646 200  
1 786 607  
12 646 200  
1 786 607  
14 432 807  
Spolu za prioritu: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu  
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
319 385  
40 710  
16 786 049  
2 522 312  
17 105 434  
16 786 049  
319 385  
2 563 022  
2 522 312  
40 710  
19 668 456  
19 308 361  
360 095  
16 786 049  
2 522 312  
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  
319 385  
40 710  
Spolu za prioritu: 4 Regenerácia sídiel  
18 920 611  
14 139 658  
4 780 953  
11 277 100  
2 716 400  
1 802 300  
914 100  
18 920 611  
14 139 658  
4 780 953  
11 277 100  
2 716 400  
1 802 300  
914 100  
21 637 011  
15 941 958  
5 695 053  
12 714 526  
4.1 Regenerácia sídiel  
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
Spolu za prioritu: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
1 437 426  
1 437 426  
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
11 277 100  
1 437 426  
11 277 100  
1 437 426  
12 714 526  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc  
3 271 831  
592 868  
3 271 831  
592 868  
3 864 699  
6.1 Technická pomoc  
3 271 831  
592 868  
3 271 831  
592 868  
3 864 699  
1 / 19  
Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
4 172 444  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
18 855 388  
8 726 936  
4 172 444  
1 791 546  
18 855 388  
8 726 936  
23 027 832  
10 518 482  
Spolu za: Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych  
kapacít v týchto oblastiach  
1 791 546  
1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
1.2 Hodnotenie a štúdie  
102 295  
3 085 596  
1 198 991  
4 044 227  
23 394  
724 603  
198 743  
792 760  
102 295  
3 085 596  
1 198 991  
4 044 227  
23 394  
724 603  
198 743  
792 760  
125 689  
3 810 199  
1 397 734  
4 836 987  
1.3 Informovanie a publicita  
1.4 Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
1.5 Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej  
politiky SR  
295 827  
52 046  
295 827  
52 046  
347 873  
Spolu za prioritu: 2 Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto  
oblastiach  
10 128 452  
2 380 898  
10 128 452  
2 380 898  
12 509 350  
2.1 Finančné riadenie  
266 332  
3 670 382  
5 434 999  
731 060  
70 496  
698 370  
1 307 020  
254 158  
50 854  
266 332  
3 670 382  
5 434 999  
731 060  
70 496  
698 370  
1 307 020  
254 158  
50 854  
336 828  
4 368 752  
6 742 019  
985 218  
2.2 Finančná kontrola a audit  
2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít  
2.4 Informačné systémy  
2.5 Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov  
25 679  
25 679  
76 533  
Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
6 273 964 799 705  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
20 491 207  
ŠR zdroje  
14 217 243  
1 583 940  
2 383 645  
22 874 852  
Spolu za: Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra  
1.1 Regenerácia sídiel  
12 464 486  
12 243 722  
220 764  
1 248 819  
1 220 680  
28 139  
6 273 964  
6 053 200  
220 764  
799 705  
771 566  
28 139  
18 738 450  
18 296 922  
441 528  
2 048 524  
1 992 246  
56 278  
20 786 974  
20 289 168  
497 806  
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
Spolu za prioritu: 2 Vedomostná ekonomika  
2.2 Informatizácia spoločnosti  
1 640 595  
1 640 595  
112 162  
313 676  
313 676  
21 445  
1 640 595  
1 640 595  
112 162  
313 676  
313 676  
21 445  
1 954 271  
1 954 271  
133 607  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
3.1 Technická pomoc  
112 162  
21 445  
112 162  
21 445  
133 607  
2 / 19  
Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 200 372  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
65 567  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 265 939  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1 265 939  
Spolu za: Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce  
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
392 621  
106 265  
71 081  
49 452  
74 493  
7 769  
39 493  
432 114  
106 265  
71 081  
49 452  
74 493  
47 262  
83 561  
598 449  
87 207  
211 731  
299 511  
235 376  
432 114  
106 265  
71 081  
49 452  
74 493  
47 262  
83 561  
598 449  
87 207  
211 731  
299 511  
235 376  
1.2 Spolupráca a sieťovanie  
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
39 493  
1.6 Fond mikroprojektov  
83 561  
572 375  
61 133  
211 731  
299 511  
235 376  
Spolu za prioritu: 2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia  
2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
2.2 Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny  
26 074  
26 074  
2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
3.1 Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a  
propagácia programu  
235 376  
235 376  
235 376  
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
970 872  
431 498  
970 872  
431 498  
970 872  
431 498  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť  
1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu,  
technológií a vývoja  
107 874  
107 874  
107 874  
1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného ruchu  
1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
107 874  
107 875  
107 875  
431 500  
107 874  
107 875  
107 875  
431 500  
107 874  
107 875  
107 875  
431 500  
1.4 Sociálny rozmer integrácie (sociálne služby a zdravotníctvo)  
Spolu za prioritu: 2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj  
2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy,  
logistika)  
107 875  
107 875  
107 875  
2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa  
2.3 Spolupráca a spoločný manažment chránených oblastí  
107 875  
107 875  
107 875  
107 875  
107 875  
107 875  
2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana  
životného prostredia, manažment rizík  
107 875  
107 875  
107 875  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
107 874  
107 874  
107 874  
3.1 Technická pomoc  
107 874  
107 874  
107 874  
3 / 19  
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 207 088  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 207 088  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
2 207 088  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry  
1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
630 596  
315 298  
315 298  
945 894  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 300  
315 300  
630 596  
315 298  
315 298  
945 894  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 300  
315 300  
630 596  
315 298  
315 298  
945 894  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 298  
315 300  
315 300  
Spolu za prioritu: 2 Sociálny a ekonomický rozvoj  
2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva  
2.3 Vytváranie sietí  
Spolu za prioritu: 3 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
3.1 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
4.1 Technická pomoc  
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
2 701 290  
2 701 290  
2 701 290  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Hospodárstvo a spoločnosť  
1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
1 454 538  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
1 454 538  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
1 454 538  
207 791  
207 791  
207 791  
207 791  
1.2 Spolupráca v oblasti V&V a inovácii  
1.3 Spoločný rozvoj turizmu  
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení  
1.5 Rozvoj sietí, partnerstva, programové a projektové plánovanie  
a riadiace kapacity  
207 791  
207 791  
207 791  
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
207 791  
207 792  
1 038 960  
207 792  
207 792  
207 791  
207 792  
1 038 960  
207 792  
207 792  
207 791  
207 792  
1 038 960  
207 792  
207 792  
Spolu za prioritu: 2 Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť  
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia  
2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
2.3 Výstavba maloplošných komunikácií, cyklistických trás, verejná  
doprava  
207 792  
207 792  
207 792  
2.4 Zabezpečenie lepších hraničných prechodov cez prihraničné rieky  
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
207 792  
3.1 Technická pomoc  
4 / 19  
Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
247 705  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
247 705  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
247 705  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Ekonomický a sociálny rozvoj  
1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
61 926  
30 963  
30 963  
61 926  
61 926  
30 963  
30 963  
61 926  
61 926  
30 963  
30 963  
61 926  
1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
Spolu za prioritu: 2 Zlepšenie kvality Životného prostredia  
2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie  
prírodných zdrojov  
30 963  
30 963  
30 963  
2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
30 963  
30 963  
30 963  
Spolu za prioritu: 3 Efektívna hranica  
30 963  
30 963  
30 963  
3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch  
a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na hraniciach  
30 963  
30 963  
30 963  
Spolu za prioritu: 4 Podpora spolupráce Ľudia ľuďom  
4.1 Inštitucionálna spolupráca  
92 890  
30 963  
61 927  
92 890  
30 963  
61 927  
92 890  
30 963  
61 927  
4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
5 028 615  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
836 793  
394 634 011  
116 048 304  
116 048 304  
232 013 195  
232 013 195  
7 850 263  
66 880 467  
20 479 112  
20 479 112  
39 009 692  
39 009 692  
1 385 341  
1 385 341  
694 969  
399 662 626  
116 048 304  
116 048 304  
232 013 195  
232 013 195  
7 850 263  
67 717 260  
20 479 112  
20 479 112  
39 009 692  
39 009 692  
1 385 341  
1 385 341  
694 969  
467 379 886  
136 527 416  
136 527 416  
271 022 887  
271 022 887  
9 235 604  
Spolu za: Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
Spolu za prioritu: 1 Železničná infraštruktúra  
1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
Spolu za prioritu: 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)  
2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
Spolu za prioritu: 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy  
3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
7 850 263  
7 850 263  
9 235 604  
Spolu za prioritu: 4 Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov  
4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov  
Spolu za prioritu: 5 Cestná infraštruktúra ( rýchlostné cesty a cesty I. triedy )  
5.1 Výstavba rýchlostných ciest  
3 938 156  
3 938 156  
4 633 125  
3 938 156  
694 969  
3 938 156  
694 969  
4 633 125  
34 784 093  
34 784 093  
5 311 353  
5 311 353  
34 784 093  
34 784 093  
5 028 615  
5 311 353  
5 311 353  
836 793  
40 095 446  
40 095 446  
5 865 408  
Spolu za prioritu: 7 Technická pomoc  
5 028 615  
836 793  
7.1 Technická pomoc  
5 028 615  
836 793  
5 028 615  
836 793  
5 865 408  
5 / 19  
Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
396 330 256  
212 455 579  
212 455 579  
73 800 957  
73 800 957  
28 483 070  
28 483 070  
49 869 033  
49 869 033  
6 414 701  
61 881 308  
28 700 519  
28 700 519  
12 360 182  
12 360 182  
5 261 659  
5 261 659  
9 961 437  
9 961 437  
1 131 579  
1 131 579  
1 600 964  
1 600 964  
2 864 968  
2 864 968  
396 330 256  
212 455 579  
212 455 579  
73 800 957  
73 800 957  
28 483 070  
28 483 070  
49 869 033  
49 869 033  
6 414 701  
61 881 308  
28 700 519  
28 700 519  
12 360 182  
12 360 182  
5 261 659  
5 261 659  
9 961 437  
9 961 437  
1 131 579  
1 131 579  
1 600 964  
1 600 964  
2 864 968  
2 864 968  
458 211 564  
241 156 098  
241 156 098  
86 161 139  
86 161 139  
33 744 729  
33 744 729  
59 830 470  
59 830 470  
7 546 280  
Spolu za: Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
Spolu za prioritu: 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
Spolu za prioritu: 2 Ochrana pred povodňami  
2.1 Ochrana pred povodňami  
Spolu za prioritu: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  
Spolu za prioritu: 4 Odpadové hospodárstvo  
4.1 Odpadové hospodárstvo  
Spolu za prioritu: 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
5.1 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc  
6 414 701  
6 414 701  
7 546 280  
9 072 127  
9 072 127  
10 673 091  
10 673 091  
19 099 757  
19 099 757  
6.1 Technická pomoc  
9 072 127  
9 072 127  
Spolu za prioritu: 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
7.1 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
16 234 789  
16 234 789  
16 234 789  
16 234 789  
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
99 586 112  
ŠR zdroje  
17 009 089  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
18 848 453  
10 393 917  
1 839 364  
109 980 029  
128 828 482  
Spolu za: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
1.1 Inovácie a technologické transfery  
18 356 775  
2 349 628  
9 006 123  
7 001 024  
44 013 858  
6 119 774  
3 687 776  
1 192 903  
1 239 095  
4 389 118  
18 356 775  
2 349 628  
9 006 123  
7 001 024  
44 013 858  
6 119 774  
3 687 776  
1 192 903  
1 239 095  
4 389 118  
24 476 549  
6 037 404  
10 199 026  
8 240 119  
48 402 976  
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov  
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch  
Spolu za prioritu: 2 Energetika  
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike  
28 354 019  
15 659 839  
963 639  
28 354 019  
15 659 839  
963 639  
29 317 658  
19 085 318  
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a  
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky  
3 425 479  
3 425 479  
Spolu za prioritu: 3 Cestovný ruch  
5 452 118  
962 139  
37 215 479  
6 500 197  
42 667 597  
7 462 336  
50 129 933  
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
37 215 479  
6 500 197  
37 215 479  
6 500 197  
43 715 676  
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov  
a Slovenska  
5 452 118  
962 139  
5 452 118  
962 139  
6 414 257  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
4 941 799  
877 225  
4 941 799  
877 225  
5 819 024  
4.1 Technická pomoc  
4 941 799  
877 225  
4 941 799  
877 225  
5 819 024  
6 / 19  
Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
97 948 867  
53 941 159  
27 282 646  
24 067 692  
14 102 240  
9 490 289  
97 948 867  
53 941 159  
27 282 646  
24 067 692  
14 102 240  
9 490 289  
122 016 559  
68 043 399  
36 772 935  
Spolu za: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
Spolu za prioritu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  
1.1 Premena tradičnej školy na modernú  
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej  
spoločnosti  
26 658 513  
4 611 951  
26 658 513  
4 611 951  
31 270 464  
Spolu za prioritu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  
26 402 679  
23 600 407  
2 802 272  
13 896 261  
6 122 776  
5 194 454  
928 322  
26 402 679  
23 600 407  
2 802 272  
13 896 261  
6 122 776  
5 194 454  
928 322  
32 525 455  
28 794 861  
3 730 594  
16 965 964  
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
Spolu za prioritu: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  
3 069 703  
3 069 703  
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných  
rómskych komunít  
10 224 674  
3 671 587  
2 256 046  
813 657  
10 224 674  
3 671 587  
2 256 046  
813 657  
12 480 720  
4 485 244  
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími  
potrebami  
Spolu za prioritu: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
2 426 036  
490 043  
2 426 036  
490 043  
2 916 079  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
697 137  
151 636  
697 137  
151 636  
848 773  
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
1 728 899  
1 282 732  
1 282 732  
338 407  
282 930  
282 930  
1 728 899  
1 282 732  
1 282 732  
338 407  
282 930  
282 930  
2 067 306  
1 565 662  
1 565 662  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia  
5.1 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - RO (MŠ SR) a SORO  
(ASFEU)  
Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
7 888 620  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
161 843 369  
6 683 442  
6 683 442  
65 599 644  
21 951 814  
805 837  
44 702 180  
6 205 000  
6 205 000  
19 125 340  
206 545 549  
12 888 442  
12 888 442  
84 724 984  
29 840 434  
1 900 837  
1 900 837  
13 866 849  
236 385 983  
14 789 279  
14 789 279  
98 591 833  
Spolu za: Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja  
1 095 000  
1 095 000  
3 375 060  
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
Spolu za prioritu: 2 Podpora výskumu a vývoja  
805 837  
10 491 789  
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
515 582  
47 026  
765 000  
135 000  
1 280 582  
182 026  
1 462 608  
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe  
65 084 062  
131 067  
10 444 763  
20 825  
18 360 340  
34 170  
3 240 060  
6 030  
83 444 402  
165 237  
13 684 823  
26 855  
97 129 225  
192 092  
Spolu za prioritu: 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
v Bratislavskom kraji  
131 067  
20 825  
34 170  
6 030  
165 237  
26 855  
192 092  
Spolu za prioritu: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
71 975 930  
1 035 349  
9 136 793  
117 242  
8 287 670  
637 670  
1 462 530  
112 530  
80 263 600  
1 673 019  
10 599 323  
229 772  
90 862 923  
1 902 791  
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
7 / 19  
Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe v Bratislavskom kraji  
70 940 581  
14 768 194  
14 768 194  
9 019 551  
1 054 931  
1 054 931  
7 650 000  
1 350 000  
78 590 581  
25 818 194  
25 818 194  
10 369 551  
3 004 931  
3 004 931  
88 960 132  
28 823 125  
28 823 125  
Spolu za prioritu: 5 Infraštruktúra vysokých škôl  
11 050 000  
1 950 000  
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného  
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu  
11 050 000  
1 950 000  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
2 003 492  
2 003 492  
681 600  
328 245  
328 245  
113 394  
2 003 492  
2 003 492  
681 600  
328 245  
328 245  
113 394  
2 331 737  
2 331 737  
794 994  
6.1 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
Spolu za prioritu: 7 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  
7.1 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a  
zamestnanosť  
681 600  
113 394  
681 600  
113 394  
794 994  
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
90 764 387  
12 734 614  
20 434 906  
3 013 892  
90 764 387  
12 734 614  
20 434 906  
3 013 892  
111 199 293  
15 748 506  
Spolu za: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
Spolu za prioritu: 1. Podpora rastu zamestnanosti  
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia  
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
11 069 696  
2 285 664  
11 069 696  
2 285 664  
13 355 360  
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom  
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania  
1 664 918  
728 228  
1 664 918  
728 228  
2 393 146  
Spolu za prioritu: 2. Podpora sociálnej inklúzie  
64 975 955  
14 902 312  
64 975 955  
14 902 312  
79 878 267  
2.1Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s  
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  
37 401 325  
17 350 899  
6 098 814  
3 118 370  
37 401 325  
17 350 899  
6 098 814  
3 118 370  
43 500 139  
20 469 269  
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a  
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované rómske komunity  
2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
10 223 731  
5 685 128  
10 223 731  
5 685 128  
15 908 859  
Spolu za prioritu: 3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
1 798 687  
323 716  
1 798 687  
323 716  
2 122 403  
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti  
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť  
215 763  
827 041  
27 117  
215 763  
827 041  
27 117  
242 880  
988 984  
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného  
a rodinného života v BSK  
161 943  
161 943  
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
755 883  
134 656  
755 883  
134 656  
890 539  
Spolu za prioritu: 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
9 414 802  
1 869 351  
9 414 802  
1 869 351  
11 284 153  
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou  
a neziskovými organizáciami  
9 338 583  
1 846 650  
9 338 583  
1 846 650  
11 185 233  
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO  
v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky  
76 219  
22 701  
76 219  
22 701  
98 920  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
1 840 329  
325 635  
1 840 329  
325 635  
2 165 964  
8 / 19  
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 840 329 325 635  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 840 329 325 635  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
5.1 Technická pomoc  
2 165 964  
( v eurách )  
Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 299 102 229 004  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 541 296  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
242 194  
1 000  
42 697  
176  
271 701  
46 189  
46 189  
184 757  
1 812 997  
308 210  
Spolu za: Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc  
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc  
261 021  
261 021  
46 013  
46 013  
262 021  
262 021  
1 000  
176  
308 210  
Spolu za prioritu: 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám  
10 000  
1 766  
1 038 081  
182 991  
1 048 081  
1 232 838  
2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti  
10 000  
231 194  
231 194  
1 766  
40 755  
40 755  
1 038 081  
182 991  
1 048 081  
231 194  
231 194  
184 757  
40 755  
40 755  
1 232 838  
271 949  
271 949  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
3.1 Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a  
kontrolu  
Operačný program Rybné hospodárstvo  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
605 778 178 781  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
172 974  
88 180  
778 752  
266 961  
1 045 713  
Spolu za: Operačný program Rybné hospodárstvo  
Spolu za prioritu: 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh  
2.1 Investície do akvakultúry  
605 778  
424 045  
181 733  
178 781  
125 147  
53 634  
605 778  
424 045  
181 733  
140 210  
94 426  
45 784  
32 764  
32 764  
178 781  
125 147  
53 634  
77 259  
31 475  
45 784  
10 921  
10 921  
784 559  
549 192  
235 367  
217 469  
125 901  
91 568  
2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh  
Spolu za prioritu: 3 Opatrenia spoločného záujmu  
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov  
140 210  
94 426  
45 784  
32 764  
32 764  
77 259  
31 475  
45 784  
10 921  
10 921  
3.3 Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc  
43 685  
5.1 Technická pomoc  
43 685  
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
54 478 707  
25 012 665  
16 875 381  
9 688 487  
77 116 823  
44 278 503  
27 604 766  
14 983 841  
131 595 530  
69 291 168  
44 480 147  
24 672 328  
176 075 677  
93 963 496  
Spolu za: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
Spolu za prioritu: 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
9 / 19  
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 529 100 1 889 454  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
111 Odborná príprava a informačné činnosti  
2 529 100  
2 231 754  
1 889 454  
712 366  
4 418 554  
2 944 120  
114 Využívanie poradenských služieb  
2 231 754  
20 886 629  
11 969 019  
11 422 855  
712 366  
7 027 045  
3 987 389  
3 969 407  
121 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov  
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov  
123 Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom  
20 886 629  
11 969 019  
11 422 855  
7 027 045  
27 913 674  
15 956 408  
15 392 262  
3 987 389  
3 969 407  
125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
19 502 263  
6 668 953  
19 502 263  
6 668 953  
26 171 216  
142 Skupiny výrobcov  
749 548  
1 868 874  
1 868 874  
417 714  
75 804  
75 804  
749 548  
3 226 360  
1 868 874  
1 357 486  
36 034 633  
23 876 879  
7 603 955  
2 935 469  
1 569 187  
417 714  
1 599 090  
75 804  
1 167 262  
4 825 450  
1 944 678  
2 880 772  
48 245 294  
32 211 736  
10 366 737  
3 913 810  
1 687 487  
Spolu za prioritu: 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny  
214 Agroenviromentálne platby  
1 357 486  
1 523 286  
226 Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych opatrení  
1 357 486  
31 480 834  
23 876 879  
7 603 955  
1 523 286  
11 097 639  
8 334 857  
2 762 782  
1 523 286  
12 210 661  
8 334 857  
2 762 782  
978 341  
Spolu za prioritu: 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva  
311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností  
4 553 799  
1 113 022  
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu  
321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo  
331 Odborná príprava a informovanie  
2 935 469  
1 569 187  
978 341  
118 300  
118 300  
341 Získavanie zručností, propagácia a vykonávanie stratégií miestneho  
rozvoja  
49 143  
16 381  
49 143  
16 381  
65 524  
Spolu za prioritu: 4 Realizácia prístupu Leader  
413 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia  
421 Vykonávanie projektov a spolupráce  
18 202 797  
15 064 324  
1 216 288  
4 384 538  
3 599 922  
304 070  
18 202 797  
15 064 324  
1 216 288  
4 384 538  
3 599 922  
304 070  
22 587 335  
18 664 246  
1 520 358  
431 Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia  
územia  
1 922 185  
480 546  
1 922 185  
480 546  
2 402 731  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc  
511 Operácie technickej pomoci  
4 840 572  
4 725 396  
115 176  
1 613 530  
1 575 136  
38 394  
4 840 572  
4 725 396  
115 176  
1 613 530  
1 575 136  
38 394  
6 454 102  
6 300 532  
153 570  
512 Národná sieť rozvoja vidieka  
Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
22 033 334  
9 684 877  
9 684 877  
9 765 745  
9 765 745  
2 582 712  
4 814 485  
2 116 234  
2 116 234  
2 133 905  
2 133 905  
564 346  
22 033 334  
9 684 877  
9 684 877  
9 765 745  
9 765 745  
2 582 712  
4 814 485  
2 116 234  
2 116 234  
2 133 905  
2 133 905  
564 346  
26 847 819  
11 801 111  
11 801 111  
11 899 650  
11 899 650  
3 147 058  
Spolu za: Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF  
1.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
Spolu za prioritu: 2. Systémová a technická podpora  
2.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
Spolu za prioritu: 3. Finančné nástroje  
10 / 19  
Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 582 712 564 346  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 582 712 564 346  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
3.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
3 147 058  
( v eurách )  
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
103 600 000  
20 000 000  
20 000 000  
75 000 000  
75 000 000  
8 600 000  
22 600 000  
2 900 000  
2 900 000  
18 050 000  
18 050 000  
1 650 000  
1 650 000  
103 600 000  
20 000 000  
20 000 000  
75 000 000  
75 000 000  
8 600 000  
22 600 000  
2 900 000  
2 900 000  
18 050 000  
18 050 000  
1 650 000  
1 650 000  
126 200 000  
22 900 000  
22 900 000  
93 050 000  
93 050 000  
10 250 000  
10 250 000  
Spolu za: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
Spolu za prioritu: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 6. Technická pomoc  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
8 600 000  
8 600 000  
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
998 124  
ŠR zdroje  
998 124  
200 000  
332 708  
66 667  
332 708  
66 667  
1 330 832  
266 667  
Spolu za: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
Spolu za prioritu: 2. Podpora akvakultúry, ktorá je enviromentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je  
inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach  
200 000  
2.1. PPA – VOJ: 30794323/00103  
200 000  
200 000  
200 000  
448 124  
448 124  
150 000  
150 000  
66 667  
66 666  
66 666  
149 375  
149 375  
50 000  
50 000  
200 000  
200 000  
200 000  
448 124  
448 124  
150 000  
150 000  
66 667  
66 666  
66 666  
149 375  
149 375  
50 000  
50 000  
266 667  
266 666  
266 666  
597 499  
597 499  
200 000  
200 000  
Spolu za prioritu: 3. Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky  
3.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
Spolu za prioritu: 5. Podpora marketingu a spracovania  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
Spolu za prioritu: Technická pomoc  
PPA - VOJ: 30794323/00103  
Program cezhraničnej spolupráce SK - CZ 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
463 344  
92 669  
463 344  
92 669  
463 344  
92 669  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce SK - CZ 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Využívanie inovačného potenciálu  
11 / 19  
Program cezhraničnej spolupráce SK - CZ 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
92 669  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
92 669  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Dopravná dostupnosť  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Kvalitné životné prostredie  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Rozvoj miestnych iniciatív  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 668  
92 668  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 668  
92 668  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 669  
92 668  
92 668  
Program cezhraničnej spolupráce SK - AT 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
360 379  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 094  
90 094  
360 379  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 094  
90 094  
360 379  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 095  
90 094  
90 094  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce SK - AT 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Podpora cezhraničnej dostupnosti a udržateľné dopravné riešenia  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Prispievanie k inteligentnému a inkluzívnemu cezhraničnému regiónu  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Technická pomoc  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Program cezhraničnej spolupráce SK - HU 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
618 821  
259 905  
259 905  
58 788  
58 788  
58 788  
58 788  
618 821  
259 905  
259 905  
58 788  
58 788  
58 788  
58 788  
618 821  
259 905  
259 905  
58 788  
58 788  
58 788  
58 788  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce SK - HU 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Príroda a kultúra  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Podpora cezhraničnej mobility  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
12 / 19  
Program cezhraničnej spolupráce SK - HU 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
117 576  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
117 576  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 4. Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility  
117 576  
117 576  
86 635  
86 635  
37 129  
37 129  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
117 576  
86 635  
86 635  
37 129  
37 129  
117 576  
86 635  
86 635  
37 129  
37 129  
Spolu za prioritu: 5. Podpora cezhraničnej spolupráce verejnej správy a ľudí žijúcich v cezhraničných územiach  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 6. Technická pomoc  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Program cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
566 309  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 578  
141 578  
566 309  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 578  
141 578  
566 309  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 577  
141 578  
141 578  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Technická pomoc  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
153 300 986  
185 850  
185 850  
111 510  
111 510  
37 170  
52 631 014  
64 150  
153 300 986  
185 850  
185 850  
111 510  
111 510  
37 170  
52 631 014  
64 150  
205 932 000  
250 000  
Spolu za: Program rozvoja vidieka 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1.1. Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností  
1.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
64 150  
64 150  
250 000  
Spolu za prioritu: 1.2. Podpora demonštračných aktivít a informačné akcie  
1.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
38 490  
38 490  
150 000  
38 490  
38 490  
150 000  
Spolu za prioritu: 2.2. Podpora vzdelávania poradcov  
2.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
12 830  
12 830  
50 000  
37 170  
12 830  
37 170  
12 830  
50 000  
Spolu za prioritu: 4.1. Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov  
4.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
9 664 214  
9 664 214  
3 335 786  
3 335 786  
9 664 214  
9 664 214  
3 335 786  
3 335 786  
13 000 000  
13 000 000  
Spolu za prioritu: 4.2. Podpora investícií do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych  
produktov  
8 177 412  
2 822 588  
8 177 412  
2 822 588  
11 000 000  
13 / 19  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
8 177 412 2 822 588  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
4.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
8 177 412  
11 779 541  
11 779 541  
18 750 000  
2 822 588  
4 065 931  
4 065 931  
6 250 000  
11 000 000  
15 845 472  
15 845 472  
25 000 000  
Spolu za prioritu: 4.3. Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie  
poľnohospodárstva a lesníctva  
11 779 541  
11 779 541  
18 750 000  
4 065 931  
4 065 931  
6 250 000  
4.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 5.1. Podpora investícií do preventívnych opatrení na zníženie následkov pravdepodobných  
prírodných pohrôm, nepriaznivých klimatických a katastrofických udalostí  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
18 750 000  
743 401  
6 250 000  
256 599  
256 599  
18 750 000  
743 401  
6 250 000  
256 599  
256 599  
25 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
Spolu za prioritu: 7.3. Širokopásmový internet  
7.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
743 401  
743 401  
Spolu za prioritu: 8.3. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a  
katastrofickými udalosťami  
8 177 412  
8 177 412  
11 151 016  
2 822 588  
2 822 588  
3 848 984  
8 177 412  
8 177 412  
11 151 016  
2 822 588  
2 822 588  
3 848 984  
11 000 000  
11 000 000  
15 000 000  
8.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 8.4. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami,  
katastrofickými udalosťami a obnova poškodených lesov  
8.4. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 12.2. Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - lesný pozemok  
12.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
11 151 016  
1 090 270  
1 090 270  
31 430 998  
31 430 998  
11 078 163  
11 078 163  
6 635 598  
6 635 598  
14 868 022  
14 868 022  
11 151 016  
11 151 016  
3 848 984  
376 327  
11 151 016  
1 090 270  
1 090 270  
31 430 998  
31 430 998  
11 078 163  
11 078 163  
6 635 598  
6 635 598  
14 868 022  
14 868 022  
11 151 016  
11 151 016  
3 848 984  
376 327  
15 000 000  
1 466 597  
1 466 597  
42 280 000  
42 280 000  
14 902 000  
14 902 000  
8 926 000  
8 926 000  
20 000 000  
20 000 000  
15 000 000  
15 000 000  
376 327  
376 327  
Spolu za prioritu: 13.1.Kompenzačné platby v horských oblastiach  
13.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
10 849 002  
10 849 002  
3 823 837  
3 823 837  
2 290 402  
2 290 402  
5 131 978  
5 131 978  
3 848 984  
3 848 984  
10 849 002  
10 849 002  
3 823 837  
3 823 837  
2 290 402  
2 290 402  
5 131 978  
5 131 978  
3 848 984  
3 848 984  
Spolu za prioritu: 13.2. Kompenzačné platby pre ostatné oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam  
13.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 13.3. Kompenzačné platby v ostatných oblastiach postihnutých špecifickými obmedzeniami  
13.3. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 16.2. Podpora pilotných projektov a podpora vývoja nových postupov, procesov a technológií  
16.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 16.8. Podpora pre vypracovanie plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov  
16.8. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 17.2. Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín,  
zamorenie škodcami a environmentálne nehody  
1 486 802  
513 198  
1 486 802  
513 198  
2 000 000  
17.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
1 486 802  
1 115 102  
1 115 102  
446 041  
513 198  
384 898  
384 898  
153 960  
153 960  
1 500 000  
1 500 000  
233 000  
233 000  
1 486 802  
1 115 102  
1 115 102  
446 041  
513 198  
384 898  
384 898  
153 960  
153 960  
1 500 000  
1 500 000  
233 000  
233 000  
2 000 000  
1 500 000  
1 500 000  
600 001  
Spolu za prioritu: 19.1. Prípravná podpora  
19.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
Spolu za prioritu: 19.4. Chod miestnej akčnej skupiny a animácia  
19.4. PPA - VOJ: 30794323/00119  
446 041  
446 041  
600 001  
Spolu za prioritu: 20.1.Technická pomoc  
20.1. PPA - VOJ: 30794323/00119  
4 500 000  
4 500 000  
699 000  
4 500 000  
4 500 000  
699 000  
6 000 000  
6 000 000  
932 000  
Spolu za prioritu: 20.2. Národná sieť rozvoja vidieka  
20.2. PPA - VOJ: 30794323/00119  
699 000  
699 000  
932 000  
14 / 19  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 21. Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (pokračujúce záväzky)  
22 448  
7 482  
22 448  
7 482  
29 930  
21. PPA - VOJ: 30794323/00119  
22 448  
7 482  
22 448  
7 482  
29 930  
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
142 221 980  
37 638 914  
25 704 415  
6 642 161  
142 221 980  
37 638 914  
25 704 415  
6 642 161  
167 926 395  
44 281 075  
Spolu za: Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  
infraštruktúry  
1.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
Spolu za prioritu: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami  
2.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
37 638 914  
6 642 161  
6 642 161  
6 642 161  
1 172 146  
1 172 146  
37 638 914  
6 642 161  
6 642 161  
6 642 161  
1 172 146  
1 172 146  
44 281 075  
7 814 307  
7 814 307  
Spolu za prioritu: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym  
udalostiam ovplyvnených zmenou klímy  
40 237 952  
7 100 815  
40 237 952  
7 100 815  
47 338 767  
3.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
Spolu za prioritu: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
4.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
40 237 952  
53 202 953  
53 202 953  
4 500 000  
4 500 000  
7 100 815  
9 995 175  
9 995 175  
794 118  
40 237 952  
53 202 953  
53 202 953  
4 500 000  
4 500 000  
7 100 815  
9 995 175  
9 995 175  
794 118  
47 338 767  
63 198 128  
63 198 128  
5 294 118  
5 294 118  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
5.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
794 118  
794 118  
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
6 400 000 1 129 411  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
376 685 251  
105 279 414  
105 279 414  
78 701 382  
78 701 382  
83 194 999  
83 194 999  
7 305 000  
66 136 424  
18 578 720  
18 578 720  
13 888 479  
13 888 479  
14 674 026  
14 674 026  
959 118  
383 085 251  
105 279 414  
105 279 414  
78 701 382  
78 701 382  
83 194 999  
83 194 999  
7 305 000  
67 265 835  
18 578 720  
18 578 720  
13 888 479  
13 888 479  
14 674 026  
14 674 026  
959 118  
450 351 086  
123 858 134  
123 858 134  
92 589 861  
92 589 861  
97 869 025  
97 869 025  
8 264 118  
Spolu za: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov  
1.1 PJ MDVRR SR – VOJ: 30416094/00120  
Spolu za prioritu: 2. Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)  
2.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
Spolu za prioritu: 3. Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava  
3.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
Spolu za prioritu: 4. Prioritná os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)  
4.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
7 305 000  
959 118  
7 305 000  
959 118  
8 264 118  
Spolu za prioritu: 5. Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)  
5.1 PJ MDVRR SR - VOJ: 30416094/00120  
11 398 500  
11 398 500  
2 011 500  
2 011 500  
11 398 500  
11 398 500  
2 011 500  
2 011 500  
13 410 000  
13 410 000  
15 / 19