Limity kapitálových transferov na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 7  
Strana: 1  
726  
Kapitola  
720  
721  
722  
723  
z toho:  
723005  
725  
Kapitálové transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery PO  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Príspevkovej  
organizácii  
nezaradenej vo  
verejnej správe v  
registri organizácií  
vedenom  
Transfery do  
zahraničia  
Transfery finančným  
inštitúciám  
právnickým osobám  
Štatistickým úradom  
a
1
2
3
4
5
6
7
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
200 000  
60 000  
140 000  
Úrad vlády SR  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2 723 027  
2 723 027  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
31 722 715  
31 722 715  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
626 137 959  
66 579 798  
183 310 737  
37 690 000  
442 827 222  
23 000 100  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
5 889 698  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
5 000 000  
178 620 683  
196 719 281  
1 049 255 521  
5 000 000  
29 333 344  
91 213 133  
965 366 496  
149 287 339  
105 506 148  
83 889 025  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Limity kapitálových transferov na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 7  
Strana: 2  
726  
Kapitola  
720  
721  
722  
723  
z toho:  
723005  
725  
Kapitálové transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery PO  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Príspevkovej  
organizácii  
nezaradenej vo  
verejnej správe v  
registri organizácií  
vedenom  
Transfery do  
zahraničia  
Transfery finančným  
inštitúciám  
právnickým osobám  
Štatistickým úradom  
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
4 700 000  
4 700 000  
2 161 658 984  
1 316 673 710  
37 752 413  
804 509 834  
2 723 027  
Spolu