Limity bežných transferov na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 1  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom -  
právnickej osobe  
a fyzickej osobe -  
podnikateľovi  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
179 247  
113 855  
9 995 871  
95 120  
74 634  
3 932 392  
21 000  
108 100  
71 147  
Kancelária Národnej rady SR  
113 855  
5 950 381  
95 120  
Kancelária prezidenta SR  
4 045 490  
Úrad vlády SR  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
64 134  
10 500  
3 900  
3 932 392  
17 100  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
25 982 019  
159 587 429  
937 661 252  
12 177 758  
1 217 500  
1 044 829  
144 317 449  
244 761 939  
12 166 858  
2 236 125  
23 719 690  
12 549 570  
613 945  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
2 720 410  
558 843  
320 410  
691 726 525  
Ministerstvo vnútra SR  
10 900  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
3 921 031  
268 000  
9 831 749  
1 200 000  
216 906  
12 354 859  
83 110  
2 440 000  
9 616 223  
638 191  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 072 174 641  
1 161 726 933  
1 920 873 790  
155 924 675  
83 466 533  
947 748 149  
28 873 762  
54 404 454  
90 366 174  
75 779 431  
37 342 129  
378 130 643  
37 730 386  
1 132 074 980  
1 866 028 469  
65 382 791  
4 035 427  
77 079 883  
140 000  
1 128 576 640  
250 917 888  
440 867  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
175 710  
2 391 000  
731 608 647  
219 777 249  
1 891 000  
1 000 000  
1 260 675  
246 488  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
769 569 732  
682 266 376  
372 468  
83 566 259  
211 668 256  
792 225  
Limity bežných transferov na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 2  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom -  
právnickej osobe  
a fyzickej osobe -  
podnikateľovi  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
719 898  
693 236  
15 000  
420 000  
650 000  
289 898  
10 000  
43 236  
15 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
6 500  
3 000  
3 500  
946 500  
115 000  
1 006 160  
122 500  
46 460  
59 660  
7 500  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
46 460  
20 000  
20 000  
345 100  
23 369  
345 100  
23 369  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
3 066 602 453  
19 627 148  
10 101 326 971  
2 215 273 238  
17 184 174  
29 450 100  
2 343 392  
3 636 728 887  
19 475 344  
1 500 000  
800 903 771  
99 582  
4 553 261 418  
1 379 494 528  
1 053 751 376  
214 879 666  
2 700 000  
854 885 290  
Spolu