Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
23 225 983  
3 898 377  
11 825 411  
1 556 573  
4 887 091  
2 095 725  
6 170 212  
47 109 539  
4 555 335  
3 229 089  
562 661  
1 708 040  
539 480  
1 879 181  
14 533 502  
1 662 090  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
57 000  
23 557 975  
3 955 377  
Kancelária Národnej rady SR  
1 665 288  
40 714 680  
1 134 456  
113 855  
9 995 871  
95 120  
57 000  
1 057 106  
20 514  
Kancelária prezidenta SR  
57 305 682  
3 864 781  
857 106  
20 514  
200 000  
58 362 788  
3 885 295  
Úrad vlády SR  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
9 021 272  
897 245  
74 634  
71 717  
71 717  
9 092 989  
73 701 125  
7 690 209  
9 667 809  
2 390 275  
21 000  
1 970 485  
213 000  
1 970 485  
213 000  
1 000 000  
1 000 000  
104 056 004  
28 055 401  
7 545 818  
17 906 063  
350 000  
8 529 793  
500 000  
2 993 470  
0
75 671 610  
7 903 209  
Generálna prokuratúra SR  
1 451 784  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
42 330 385  
118 097 469  
692 712 398  
2 030 249 373  
298 976 435  
259 466 686  
35 824 153  
1 222 695 955  
1 334 912 095  
2 210 437 826  
171 012 728  
109 337 611  
1 388 986 276  
871 336 558  
42 330 385  
32 063 312  
171 234 203  
238 176 506  
63 951 363  
98 543 944  
15 680 095  
120 259 453  
15 271 806  
130 307 414  
15 413 857  
13 068 200  
424 345 820  
190 406 832  
1 000 000  
3 723 027  
104 056 004  
66 058 904  
7 545 818  
17 906 063  
419 888 516  
28 659 391  
500 000  
43 330 385  
121 820 496  
796 768 402  
2 096 308 277  
306 522 253  
277 372 749  
455 712 669  
1 251 355 346  
1 335 412 095  
2 213 431 296  
174 012 728  
265 209 991  
1 391 291 706  
2 089 363 939  
Slovenská informačná služba  
46 901 221  
268 223 565  
606 652 639  
164 595 426  
116 061 261  
5 771 915  
13 150 917  
93 335 360  
217 045 550  
58 251 888  
41 134 574  
2 017 284  
4 675 694  
6 076 840  
37 200 312  
3 198 215  
3 096 963  
6 997 086  
5 485 163  
25 982 019  
159 919 270  
968 374 678  
12 177 758  
2 723 027  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
38 003 503  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
3 726 907  
12 354 859  
419 538 516  
20 129 598  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
12 428 463  
17 435 459  
106 452 688  
8 975 981  
1 085 332 345  
1 296 127 990  
1 936 477 412  
143 424 675  
84 531 615  
2 993 470  
3 000 000  
155 872 380  
2 305 430  
1 218 027 381  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
3 000 000  
154 275 180  
0
8 640 833  
1 597 200  
2 305 430  
205 006 722  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
20 020 277  
15 692 444  
937 623 093  
659 752 119  
1 013 020 659  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
14 975 085  
16 975 514  
6 340 333  
3 192 961  
7 709 670  
2 716 673  
3 793 733  
2 029 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 303 103 389  
49 981 142  
14 393 945 984  
2 834 856  
8 050 107  
3 630 977  
1 782 466  
2 964 150  
1 464 537  
1 638 664  
1 067 875  
4 439 766  
1 416 632  
19 910 089  
17 282 947  
1 542 535 124  
1 000 282  
2 946 523  
1 269 026  
752 426  
10 420 049  
5 305 648  
1 425 330  
651 569  
719 898  
233 102  
233 102  
260 000  
20 000  
69 000  
255 000  
20 000  
15 208 187  
17 235 514  
6 360 333  
3 261 961  
7 964 670  
2 736 673  
3 793 733  
2 034 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 308 825 389  
50 520 775  
673 236  
15 000  
260 000  
20 000  
69 000  
255 000  
20 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
6 500  
1 196 067  
522 225  
2 541 893  
607 411  
1 007 560  
122 500  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
646 591  
1 462 018  
568 679  
46 460  
373 421  
20 000  
5 000  
5 000  
1 599 974  
494 921  
2 012 236  
7 712 134  
64 044 645  
7 073 865  
345 100  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
23 369  
6 077 832  
5 997 182  
538 656 359  
3 212 800 822  
19 627 148  
270 001  
5 722 000  
539 633  
1 022 000  
539 633  
4 700 000  
1 738 402 165 10 574 082 335  
270 001  
2 042 381 933  
386 791 450  
1 655 590 483 16 436 327 917  
Spolu