Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
24 762 016  
3 949 377  
11 825 411  
1 556 573  
4 887 091  
2 095 725  
6 170 212  
47 109 539  
4 555 335  
3 516 161  
562 828  
1 708 040  
539 480  
1 879 181  
14 533 502  
1 662 090  
8 419 819  
1 000 625  
331 992  
331 992  
6 000  
25 094 008  
3 955 377  
Kancelária Národnej rady SR  
1 716 121  
42 651 629  
1 134 456  
113 855  
9 995 871  
95 120  
6 000  
1 057 106  
20 514  
Kancelária prezidenta SR  
59 242 631  
3 864 781  
857 106  
20 514  
200 000  
60 299 737  
3 885 295  
Úrad vlády SR  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
9 021 272  
897 245  
74 634  
71 717  
71 717  
9 092 989  
73 612 015  
7 690 209  
9 667 809  
2 301 165  
21 000  
1 631 485  
213 000  
1 631 485  
213 000  
1 000 000  
1 000 000  
105 133 403  
28 050 592  
7 545 818  
18 507 366  
350 000  
9 429 993  
500 000  
2 993 470  
0
75 243 500  
7 903 209  
Generálna prokuratúra SR  
1 451 784  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
42 330 385  
118 097 469  
691 634 999  
2 019 646 042  
298 976 435  
258 865 383  
34 722 227  
1 185 711 209  
1 296 220 774  
2 186 833 868  
171 012 728  
108 149 978  
1 209 521 409  
896 326 682  
42 330 385  
32 063 312  
169 991 240  
239 386 482  
63 951 363  
97 972 145  
14 578 169  
114 276 002  
15 271 806  
131 972 815  
15 413 857  
13 313 432  
319 048 461  
189 979 199  
1 000 000  
3 723 027  
105 133 403  
62 109 785  
7 545 818  
18 507 366  
356 239 930  
30 059 591  
500 000  
43 330 385  
121 820 496  
796 768 402  
2 081 755 827  
306 522 253  
277 372 749  
390 962 157  
1 215 770 800  
1 296 720 774  
2 189 827 338  
174 012 728  
258 120 730  
1 232 277 634  
1 917 468 430  
Slovenská informačná služba  
46 901 221  
268 223 565  
606 479 376  
164 595 426  
116 061 261  
5 771 915  
13 150 917  
93 393 623  
216 984 994  
58 251 888  
41 134 574  
2 017 284  
4 675 587  
6 076 840  
37 200 312  
3 198 215  
3 096 963  
6 997 086  
5 485 163  
25 982 019  
160 026 571  
956 795 190  
12 177 758  
2 723 027  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
34 059 193  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
3 697 403  
12 354 859  
355 889 930  
20 629 598  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
12 428 463  
17 435 459  
106 452 688  
8 975 981  
1 054 331 157  
1 257 436 669  
1 911 208 053  
143 424 675  
83 098 750  
2 993 470  
3 000 000  
149 970 752  
22 756 225  
1 021 141 748  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
3 000 000  
148 376 552  
20 450 795  
832 790 258  
8 640 833  
1 594 200  
2 305 430  
188 351 490  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
20 020 277  
15 692 444  
863 455 585  
685 169 876  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
14 975 085  
17 145 514  
6 340 333  
3 226 968  
7 869 670  
2 716 673  
3 793 733  
2 029 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 147 755 585  
49 981 142  
13 974 070 699  
2 834 856  
8 050 107  
3 630 977  
1 782 466  
2 964 150  
1 464 537  
1 638 664  
1 067 875  
4 439 766  
1 416 632  
14 990 439  
17 282 947  
1 537 442 211  
1 000 282  
2 946 523  
1 269 026  
752 426  
10 420 049  
5 475 648  
1 425 330  
685 576  
719 898  
233 102  
233 102  
190 000  
20 000  
34 993  
95 000  
20 000  
15 208 187  
17 335 514  
6 360 333  
3 261 961  
7 964 670  
2 736 673  
3 793 733  
2 034 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 153 479 585  
50 520 775  
673 236  
15 000  
190 000  
20 000  
34 993  
95 000  
20 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
6 500  
1 196 067  
522 225  
2 740 828  
607 411  
968 625  
122 500  
46 460  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
646 591  
1 462 018  
568 679  
373 421  
20 000  
5 000  
5 000  
1 599 974  
494 921  
2 012 236  
7 712 134  
109 062 764  
7 073 865  
345 100  
23 369  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
4 621 147  
5 997 182  
537 484 513  
3 018 811 234  
19 627 148  
270 001  
5 724 000  
539 633  
1 024 000  
539 633  
4 700 000  
1 674 734 069 10 224 139 905  
270 001  
1 794 874 657  
372 055 304  
1 422 819 353 15 768 945 356  
Spolu