Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
23 225 983  
3 948 377  
11 825 411  
1 556 573  
4 887 091  
2 095 725  
6 170 208  
47 112 306  
4 702 775  
3 229 089  
562 929  
1 708 040  
539 480  
1 879 181  
14 533 502  
1 714 650  
7 992 236  
179 247  
3 331 992  
3 331 992  
7 000  
26 557 975  
3 955 377  
Kancelária Národnej rady SR  
1 715 020  
55 084 574  
1 134 456  
113 855  
9 995 871  
95 120  
7 000  
1 057 106  
20 514  
Kancelária prezidenta SR  
71 675 576  
3 864 781  
857 106  
200 000  
72 732 682  
3 885 295  
Úrad vlády SR  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
9 021 268  
897 245  
74 634  
71 717  
71 717  
9 092 985  
75 246 009  
7 890 209  
9 667 809  
3 932 392  
21 000  
1 642 485  
213 000  
1 642 485  
213 000  
76 888 494  
8 103 209  
Generálna prokuratúra SR  
1 451 784  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
42 330 385  
118 097 469  
693 326 259  
1 995 061 685  
301 219 577  
394 353 947  
35 856 717  
1 405 565 192  
1 202 173 583  
2 213 086 975  
183 512 728  
117 755 255  
987 791 572  
893 607 500  
42 330 385  
32 063 312  
172 133 662  
234 735 191  
66 194 563  
233 237 081  
15 712 659  
316 286 715  
16 934 351  
148 560 185  
15 413 857  
22 575 504  
191 204 477  
190 163 517  
2 000 000  
5 723 027  
103 442 143  
84 770 021  
9 382 618  
17 478 385  
626 487 959  
85 250 191  
2 028 106  
2 993 470  
8 407 183  
180 214 883  
201 344 343  
1 177 536 391  
2 000 000  
3 000 000  
103 442 143  
53 047 306  
9 382 618  
17 478 385  
350 000  
44 330 385  
123 820 496  
796 768 402  
2 079 831 706  
310 602 195  
411 832 332  
662 344 676  
1 490 815 383  
1 204 201 689  
2 216 080 445  
191 919 911  
297 970 138  
1 189 135 915  
2 071 143 891  
Slovenská informačná služba  
46 901 221  
268 223 565  
605 667 145  
164 595 368  
116 061 261  
5 771 915  
13 150 917  
93 381 603  
216 998 097  
58 251 888  
41 134 574  
2 017 284  
4 675 373  
6 076 840  
37 200 312  
3 198 215  
3 090 577  
6 997 086  
5 485 163  
25 982 019  
159 587 429  
937 661 252  
12 177 758  
2 723 027  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
31 722 715  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
3 921 031  
12 354 859  
626 137 959  
66 579 798  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
12 428 463  
17 435 459  
106 452 688  
8 975 981  
1 072 174 641  
1 161 726 933  
1 920 873 790  
155 924 675  
83 466 533  
18 670 393  
2 028 106  
2 993 470  
3 407 183  
1 594 200  
4 625 062  
128 280 870  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
5 000 000  
178 620 683  
196 719 281  
1 049 255 521  
8 622 641  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
20 020 277  
15 692 444  
769 569 732  
682 266 376  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
14 975 085  
15 670 764  
6 340 333  
3 226 968  
8 607 011  
2 717 191  
4 353 733  
2 029 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 210 169 588  
49 981 142  
14 114 726 969  
2 834 856  
7 550 107  
3 630 977  
1 782 466  
2 754 150  
1 464 921  
1 638 664  
1 067 875  
4 439 766  
1 416 632  
11 267 120  
17 282 947  
1 532 328 998  
1 000 282  
2 771 773  
1 269 026  
752 426  
10 420 049  
4 655 648  
1 425 330  
685 576  
719 898  
233 102  
233 102  
90 000  
20 000  
34 993  
156 000  
20 000  
15 208 187  
15 760 764  
6 360 333  
3 261 961  
8 763 011  
2 737 191  
4 353 733  
2 034 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 215 904 588  
50 520 775  
693 236  
15 000  
90 000  
20 000  
34 993  
156 000  
20 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
6 500  
1 129 512  
522 609  
3 717 189  
607 161  
1 006 160  
122 500  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
646 591  
2 022 018  
568 679  
46 460  
373 421  
20 000  
5 000  
5 000  
1 599 974  
494 921  
2 012 236  
7 712 134  
128 511 226  
7 073 865  
345 100  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
23 369  
3 518 788  
5 997 182  
535 901 305  
3 066 602 453  
19 627 148  
270 001  
5 735 000  
539 633  
1 035 000  
539 633  
4 700 000  
1 944 899 694 10 101 326 971  
270 001  
2 520 236 262  
358 577 278  
2 161 658 984 16 634 963 231  
Spolu