Tabuľka č. 4  
Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2015  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
200  
Nedaňové príjmy  
1 143 484 066  
476 121 774  
467 742 415  
8 379 359  
210  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
211 Príjmy z podnikania  
212 Príjmy z vlastníctva  
220  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
221 Administratívne poplatky  
327 159 619  
212 180 033  
36 001 200  
174 222 833  
69 270 278  
45 709 308  
75 816 382  
221001 Súdne poplatky  
221004 Ostatné poplatky  
222 Pokuty, penále a iné sankcie  
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  
Kapitálové príjmy  
230  
240  
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí, vkladov a ážio  
2 642 134  
5 300  
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí a vkladov  
250  
290  
Iné nedaňové príjmy  
261 738 857  
6 871 707  
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky  
292 Ostatné príjmy  
254 867 150  
174 047  
292006 Z náhrad z poistného plnenia  
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  
Granty a transfery  
137 000 000  
3 313 152 122  
40 758 884  
3 272 393 238  
300  
Transfery  
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
1 / 1