Tabuľka č. 3  
Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
100  
Daňové príjmy  
9 736 755 000  
2 340 347 000  
39 650 000  
37 948 000  
1 702 000  
110  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
111 Daň z príjmov fyzickej osoby  
111001 Zo závislej činnosti  
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
112 Daň z príjmov právnickej osoby  
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou  
Dane za tovary a služby  
2 155 081 000  
145 616 000  
7 346 284 000  
5 154 631 000  
2 040 987 000  
1 079 021 000  
205 195 000  
57 242 000  
4 333 000  
130  
131 Daň z pridanej hodnoty  
132 Spotrebné dane  
132001 Z minerálneho oleja  
132003 Z liehu  
132005 Z piva  
132007 Z vína  
132009 Z tabakových výrobkov  
132011 Z elektriny  
653 904 000  
17 134 000  
640 000  
132012 Z uhlia  
132013 Zo zemného plynu  
23 518 000  
150 666 000  
116 000  
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
134001 Z úhrad za dobývací priestor  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
140  
160  
30 363 000  
30 363 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami  
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
19 761 000  
1 / 1