Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
464 068  
754 932  
61 000  
10 000  
8 000  
1 280 000  
10 000  
29 998 687  
20 000  
2 000  
50 000  
20 000  
802 000  
29 138 687  
29 138 687  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
1 900  
146 374  
10 600  
469 000  
15 000  
162 000  
45 759  
4 400  
276 867  
469 000  
15 000  
162 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
162 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
3 373 092  
1 873 092  
100 000  
0
4 500  
800  
1 395 500  
3 373 092  
9 640 000  
101 622 900  
19 490 000  
24 345 751  
161 200  
318 115  
2 120 353  
448 620  
3 473 218  
62 719 490  
12 181 369  
390 800  
4 553 911  
1 293 956  
2 934 757  
6 860 011  
1 162 451  
100 650  
9 640 000  
204 377 583  
19 490 000  
24 422 273  
373 770 585  
194 387 274  
28 127 439  
213 952 350  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
33 848 300  
102 754 683  
102 754 683  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
20 097 500  
24 800  
2 695 000  
76 522  
373 609 385  
193 860 274  
24 868 439  
196 101 350  
0
373 609 385  
193 860 274  
0
Ministerstvo financií SR  
35 750  
0
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
527 000  
23 970  
50 770  
1 000  
451 260  
3 259 000  
17 851 000  
1 500 000  
87 086 600  
23 136 083  
786 990  
2 413 210  
8 755 673  
858 380  
58 800  
256 866  
8 838 461  
110 389  
196 101 350  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
526 231  
5 000  
9 873 429  
5 656 000  
2 650 075  
6 785 300  
299 096  
74 264 000  
150 600 000  
150 600 000  
237 686 600  
Ministerstvo hospodárstva SR  
10 694 783 1 117 255 634 1 115 755 634 1 140 391 717  
200 000 1 006 331 327 1 006 331 327 1 015 863 327  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
9 532 000  
935 000  
8 397 000  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
345 000  
345 000  
345 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
180 000  
119 890  
36 500  
321 000  
23 610  
180 000  
321 000  
321 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 037 000  
7 866 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
1 037 000  
7 866 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
1 037 000  
7 866 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
1 300  
400 000  
24 700  
9 000  
35 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 000 000  
797 476 101  
1 970 000  
1 600 000  
2 000 000  
11 376 445 301  
1 970 000  
10 578 636 000  
393 831 800  
262 130  
199 382 365  
1 074 958  
40 407 852  
163 854 084  
632 912  
333 200  
10 578 636 000 1 119 740 277  
438 140 313  
324 900 007  
43 001 307  
40 408 852  
5 300  
273 284 498 3 194 929 501 3 168 151 340 14 893 305 778  
Spolu