Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
464 068  
754 932  
61 000  
10 000  
8 000  
1 280 000  
10 000  
31 588 787  
20 000  
2 000  
50 000  
20 000  
802 000  
30 728 787  
30 728 787  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
1 900  
147 374  
10 600  
469 000  
15 000  
162 000  
45 759  
4 400  
275 867  
469 000  
15 000  
162 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
162 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
3 373 092  
1 873 092  
100 000  
0
4 500  
800  
1 395 500  
3 373 092  
9 640 000  
101 622 900  
19 490 000  
29 216 751  
161 200  
315 115  
2 120 353  
444 656  
3 471 218  
62 719 490  
12 165 592  
394 000  
4 533 911  
1 318 956  
2 934 757  
6 879 752  
1 166 751  
100 650  
9 640 000  
192 656 045  
19 490 000  
29 293 273  
310 253 900  
150 808 306  
26 780 118  
221 622 835  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
33 848 300  
91 033 145  
91 033 145  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
24 957 500  
24 800  
2 698 500  
76 522  
310 092 700  
150 281 306  
23 521 118  
203 771 835  
0
310 092 700  
150 281 306  
0
Ministerstvo financií SR  
35 750  
0
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
527 000  
23 970  
50 770  
1 000  
451 260  
3 259 000  
17 851 000  
1 500 000  
85 916 600  
23 136 083  
786 990  
2 413 210  
8 761 194  
858 380  
58 800  
256 866  
8 832 940  
110 389  
203 771 835  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
526 231  
5 000  
10 168 429  
5 656 000  
2 641 075  
6 785 300  
299 096  
72 808 000  
10 694 783  
142 731 566  
990 161 921  
142 731 566  
228 648 166  
Ministerstvo hospodárstva SR  
988 661 921 1 013 298 004  
775 280 780 784 816 780  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
9 536 000  
939 000  
8 397 000  
200 000  
775 280 780  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
345 000  
345 000  
345 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
180 000  
119 890  
36 500  
321 000  
23 610  
180 000  
321 000  
321 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 037 000  
7 861 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
1 037 000  
7 861 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
1 037 000  
7 861 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
1 300  
400 000  
24 700  
9 000  
35 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 000 000  
753 820 131  
1 970 000  
1 600 000  
2 000 000  
11 066 124 331  
1 970 000  
10 311 971 000  
393 831 800  
262 130  
199 382 365  
1 074 958  
2 440 720  
158 165 246  
632 912  
333 200  
10 311 971 000 1 079 784 307  
443 292 349  
324 875 951  
42 984 807  
2 441 720  
5 300  
266 184 180 2 718 012 880 2 692 582 040 14 109 768 187  
Spolu