Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
464 068  
754 932  
61 000  
10 000  
8 000  
1 280 000  
10 000  
41 748 722  
20 000  
2 000  
50 000  
20 000  
802 000  
40 888 722  
40 888 722  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
1 900  
147 374  
10 600  
469 000  
15 000  
162 000  
45 759  
4 400  
275 867  
469 000  
15 000  
162 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
162 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
9 373 092  
1 873 092  
100 000  
6 000 000  
4 500  
800  
1 395 500  
9 373 092  
9 640 000  
104 900 900  
19 490 000  
25 694 568  
161 200  
312 115  
2 120 353  
449 862  
3 481 143  
63 997 490  
12 131 090  
399 000  
4 481 986  
1 363 956  
2 934 757  
6 909 048  
1 186 068  
100 650  
9 640 000  
181 188 217  
19 490 000  
135 185 483  
538 713 436  
380 819 680  
30 861 330  
261 824 990  
16 500 000  
286 304 989  
960 487 509  
Ministerstvo obrany SR  
35 848 300  
76 287 317  
76 287 317  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
21 427 500  
24 800  
2 682 000  
0
109 490 915  
538 552 236  
370 292 680  
27 602 330  
244 384 990  
109 414 393  
538 552 236  
370 292 680  
4 343 568  
Ministerstvo financií SR  
35 750  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
10 527 000  
3 259 000  
23 970  
50 770  
10 000 000  
1 000  
451 260  
786 990  
2 413 210  
8 585 439  
858 380  
58 800  
17 440 000  
16 500 000  
116 174 960  
23 136 083  
241 925  
8 612 636  
110 389  
244 384 990  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
526 231  
15 005 000  
299 096  
41 784 989  
5 656 000  
2 626 075  
6 785 300  
71 464 800  
10 694 783  
170 130 029  
937 351 426  
170 130 029  
935 351 426  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
9 494 000  
721 000  
8 573 000  
200 000  
782 747 877  
782 747 877  
792 241 877  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
345 000  
345 000  
345 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
180 000  
119 890  
36 500  
321 000  
23 610  
180 000  
321 000  
321 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 037 000  
8 901 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
1 037 000  
8 901 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
1 037 000  
8 901 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
1 300  
500 000  
24 700  
9 000  
35 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 000 000  
755 918 713  
1 970 000  
1 500 000  
2 000 000  
10 508 097 313  
1 970 000  
9 736 755 000  
398 705 400  
262 130  
199 382 365  
1 074 958  
2 641 134  
155 189 814  
632 912  
15 423 600  
9 736 755 000 1 143 484 066  
476 121 774  
327 159 619  
75 816 382  
2 642 134  
5 300  
261 738 857 3 313 152 122 3 272 393 238 14 193 391 188  
Spolu