Tabuľka č. 1a  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2016 a 2017  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
2016  
2017  
a
b
1
2
Príjmy spolu  
14 109 768 187  
10 311 971 000  
1 079 784 307  
443 292 349  
324 875 951  
42 984 807  
14 893 305 778  
10 578 636 000  
1 119 740 277  
438 140 313  
324 900 007  
43 001 307  
A.  
B.  
Daňové príjmy  
Nedaňové príjmy  
B.1  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
2 447 020  
40 414 152  
266 184 180  
2 718 012 880  
25 430 840  
273 284 498  
3 194 929 501  
26 778 161  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ  
Výdavky spolu  
2 692 582 040  
15 768 945 356  
13 974 070 699  
1 537 442 211  
537 484 513  
1 674 734 069  
10 224 139 905  
1 161 268 742  
776 563 385  
1 330 626 742  
270 001  
3 168 151 340  
16 436 327 917  
14 393 945 984  
1 542 535 124  
538 656 359  
1 738 402 165  
10 574 082 335  
1 247 721 756  
772 985 385  
1 546 669 188  
270 001  
A.  
A.1  
Bežné výdavky  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.5  
z toho: transfery nefinančným subjektom  
odvody do rozpočtu EÚ  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
1 794 874 657  
-1 659 177 169  
2 042 381 933  
-1 543 022 139  
Prebytok / Schodok ( +/- )