Tabuľka č. 1  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
14 193 391 188  
9 736 755 000  
2 340 347 000  
39 650 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
37 948 000  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
1 702 000  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2 155 081 000  
145 616 000  
7 346 284 000  
5 154 631 000  
2 040 987 000  
150 666 000  
30 363 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
30 363 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
19 761 000  
B.  
Nedaňové príjmy  
1 143 484 066  
476 121 774  
467 742 415  
327 159 619  
75 816 382  
B.1  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
z toho: príjmy z podnikania  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
2 647 434  
261 738 857  
3 313 152 122  
40 758 884  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
z toho: transfer zo ŠFA  
15 423 600  
Zahraničné transfery (EÚ)  
3 272 393 238  
16 634 963 231  
14 114 726 969  
1 532 328 998  
535 901 305  
1 944 899 694  
10 101 326 971  
1 379 494 528  
1 375 990 581  
1 053 751 376  
1 208 252 382  
788 935 296  
1 292 583 283  
905 965 675  
270 001  
Výdavky spolu  
A.  
Bežné výdavky  
A.1  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.4.4  
A.4.5  
A.4.6  
A.4.7  
A.5  
z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb  
sociálne dávky  
transfery nefinančným subjektom  
transfery obciam a VÚC  
odvody do rozpočtu Európskej únie  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
transfer Sociálnej poisťovni  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
2 520 236 262  
335 868 214  
-2 441 572 043  
z toho: transfery obciam a VÚC  
Prebytok / Schodok ( +/- )