VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
TABUĽKOVÁ ČASŤ
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017
Bratislava október 2014