Príloha č. 4
Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
2
Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
V zmysle článku 9 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje aj informácie o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy.
Podmienené záväzky definované v legislatíve1 ako iné pasíva účtovnej jednotky, ktorá ich vykazuje v poznámkach ako súčasti individuálnej účtovnej závierky. Nejde teda o záväzok, ktorý je vykázaný na súvahových položkách pasív, pretože nie je splnená podmienka na ich zaúčtovanie - výška záväzku sa nedá spoľahlivo oceniť, obdobie, ku ktorému sa povinnosť viaže nie je určené a úbytok ekonomických úžitkov v budúcnosti nie je istý.
Ako iné pasíva sa vykazuje:
1.možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2.povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Vzhľadom na uvedené sa vo verejnej správe vykazujú ako podmienené záväzky napríklad poskytnuté záruky, hroziace záväzky z prebiehajúcich právnych sporov, budúce záväzky zo všeobecne platných právnych predpisov a podobne. Medziročne došlo k zvýšeniu hodnoty podmienených záväzkov verejnej správy najmä zahrnutím záruk poskytnutých Slovenskou republikou/Ministerstvom financií SR v rámci dočasného záchranného mechanizmu Eurozóny EFSF. Ďalej sa významnou hodnotou na celkových podmienených záväzkoch k 31.12.2013 podieľali medzinárodné investičné arbitráže a kapitálové účasti v medzinárodných finančných inštitúciách (EBOR, ESM, a pod.) splatné na vyzvanie, tzv. call capital.
K 31. decembru 2013 boli vyčíslené podmienené záväzky podľa jednotlivých zložiek verejnej správy nasledovne:
Tab. 1 (v tis. eur)
Zložka verejnej správy
Hodnota k 31. 12. 2013
Hodnota k 31. 12. 2012
Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
9 609 468
6 612 146
Vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
1 006
1 855
Obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
21 165
8 716
Ostatné subjekty
1 439 842
1 473 024
Spolu
11 071 481
8 095 741
Zdroj: MF SR
Poznámka: Okrem uvedených podmienených záväzkov evidujú viaceré kapitoly štátneho rozpočtu právne spory, ktorých výška zatiaľ nebola vyčíslená. Údaje k 31.12.2012 boli revidované na základe podkladov k Súhrnnej výročnej správe SR za rok 2012.
1 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3
Tab. 2 (v tis. eur)
Subjekt verejnej správy
Podmienené záväzky
Hodnota k 31. 12. 2013
Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM)
5 109 000
Európsky nástroj finančnej stability (EFSF)
2 188 070
Arbitráž s akcionármi ZP Union
26 000
Arbitráž s akcionármi bývalej ZP Apollo
131 400
Arbitráž s akcionármi U.S. Steel Košice
257 439
Členstvo v EBOR
101 359
Členstvo v RB RE
16 853
Členstvo v MBHS
11 526
Členstvo v MIGA
2 485
Ministerstvo financií SR
Členstvo v MIB
47 612
Kancelária národnej rady SR
Existujúce a hroziace súdne spory
724 735
Fond národného majetku SR
Ručenie vyplývajúce z § 15 ods.4 zákona č. 92/1991 Zb.
1 114 433
Právne spory
208 543
Nevyrovnané reštitučné nároky
27
Slovenský pozemkový fond
Právne spory
116 131
Zdroj: MF SR, FNM SR, SPF
V rámci verejnej správy vykazuje najvyššie podmienené záväzky Ministerstvo financií SR z poskytnutých záruk EFSF a upísanej kapitálovej účasti splatnej na vyzvanie v ESM. Ďalej ide o medzinárodné investičné arbitráže, ktoré vznikajú domnelým porušením bilaterálnych investičných dohôd uzatváraných medzi suverénnymi štátmi na podporu a ochranu investícií. V porovnaní s údajmi uvedenými v tabuľke č. 2 došlo v priebehu roka 2014 k nasledovným zmenám:
Arbitráž s akcionármi bývalej zdravotnej poisťovne Apollo bola ukončená jurisdikčným rozhodnutím arbitrážneho tribunálu zo 4.6.2014, ktorým bol zamietnutý celý žalovaný nárok z dôvodu nedostatku jurisdikcie tribunálu.
Arbitráž s akcionármi U.S. Steel Košice, a.s. bola ukončená procedurálnym rozhodnutím arbitrážneho tribunálu zo 16.4.2014 na základe stiahnutia žaloby žalobcom. Výsledkom je, že SR nemusí platiť U.S. Steel Košice, a.s. žiadnu náhradu škody a že strany sporu si samy znášajú svoje trovy konania.
27.6.2014 bola doručená Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID) žiadosť o arbitráž, ktorú podali americká spoločnosť EuroGas Inc. a kanadská spoločnosť Belmont Resources Inc. Výška požadovanej náhrady nebola zatiaľ oficiálne oznámená.
S členstvom Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách je spojené plnenie záväzkov vyplývajúcich z účastí SR na kapitáli, tzv. kapitál splatný na požiadanie. Oproti roku 2012 sa zvýšil podmienený záväzok z účasti v Medzinárodnej investičnej banke. Naopak, k zníženiu došlo splatením kapitálovej účasti v Európskej investičnej banke a Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj.
4
Kancelária národnej rady SR eviduje podmienené záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov, a to najmä zo žalôb o náhradu škody spôsobenú legislatívnou činnosťou NR SR (vrátane 3 súdnych sporov o zákaz zisku), antidiskriminačných žalôb sudcov a ostatné iné pasíva.
Fond národného majetku SR eviduje najväčší objem podmienených záväzkov z ručenia za splnenie záväzkov vyplývajúcich z privatizačných zmlúv. Ďalej to súdne spory súvisiace s privatizovaným majetkom (žaloba o náhradu škody, exekučné konanie, náhrada škody z odstúpenia od zmluvy a iné). Medziročne sa výška podmienených záväzkov Fondu národného majetku výrazne nezmenila.