Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy              (v tis. eur) vlastnícky podiel v % ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 2017
skutočnosť plán
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Železničná spoločnosť Cargo. a.s. 100,00 VI 119 369 119 631 110 234 110 486 111 601 105 111
VH -23 947 262 -9 397 252 1 115 -6 490
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,00 VI 167 518 160 854 147 920 141 944 138 736 138 736
VH -10 433 -7 105 -9 490 -5 976 -3 209 0
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100,00 VI 3 406 448 3 441 683 3 482 400 3 501 277 3 514 705 3 520 938
VH 2 329 35 235 22 642 18 877 13 428 12 350
Slovenská pošta, a.s. 100,00 VI 211 164 211 790 213 718 213 797 213 964 214 312
VH -2 900 2 106 68 79 167 234
Verejné prístavy, a.s. 100,00 VI 591 923 592 594 593 126 593 636 593 810 594 040
VH -6 671 538 510 374 730
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. 100,00 VI 3 655 3 464 3 474 3 490 3 516 3 553
VH -1 498 -201 10 16 26 37
Letisko Sliač, a. s. 100,00 VI 1 631 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722
VH 480 127 181 165 168 168
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 99,53 VI 457 621 701 685 702 520 702 515 702 515 702 515
VH -223 081 244 064 830 0 0 0
Letisko Poprad-Tatry, a.s. 97,61 VI 22 513 22 719 22 848 22 574 22 574 22 574
VH 151 204 117 0 0 0
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, a.s. 49,70 VI 263 167 255 748 247 517 239 154 232 049 225 937
VH -13 413 -7 206 -8 231 -8 363 -7 105 -6 112
Letisko Košice, a.s. 34,00 VI 51 286 50 808 50 929 51 614 51 909 52 277
VH 1 408 780 820 1 423 1 576 1 786
Letisko Piešťany, a.s. 22,14 VI 20 097 19 589 18 780 18 787 18 832 18 927
VH -845 -508 -809 8 45 94
Metro Bratislava, a.s. 34,00 VI 16 410 16 006 16 000 16 000 16 000 16 000
VH 28 -272 10 10 10 50
Letové prevádzkové služby SR, š. p. 100,00 VI 62 747 64 130 64 094 66 388 70 721 71 000
VH 2 317 2 351 729 4 219 4 334 932
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, sui generis 100,00 VI 1 571 247 1 618 998 1 656 564 1 657 000 1 657 000 1 657 000
VH 17 635 45 194 4 515 1 329 0 0
Ministerstvo zdravotníctva SR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 100,00 VI 3 834 3 682 3 682 3 682 3 682 3 682
VH -504 -153 0 0 0 4
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 97 886 97 684 97 728 97 668 97 676 97 684
VH 110 -202 44 8 8 8
Nemocnica Poprad, a.s. 100,00 VI 27 177 27 523 27 951 28 292 28 641 28 998
VH 357 346 428 341 349 357
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 24 950 26 211 27 522 28 776 30 001 31 221
VH 1 311 1 262 1 310 1 254 1 225 1 220
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 100,00 VI 18 103 18 729 19 213 19 716 19 920 20 278
VH 593 586 484 503 204 359
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 28 162 29 360 29 980 30 288 30 288 30 488
VH 1 146 1 197 620 308 0 200
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 100,00 VI 53 775 68 967 78 704 85 704 92 704 102 704
VH 26 345 15 586 5 000 7 000 7 000 10 000
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. 100,00 VI 3 708 3 893 3 928 3 968 4 008 4 048
VH 236 221 35 40 40 40
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p. 100,00 VI 5 928 6 006 5 954 5 900 5 900 5 900
VH -324 90 37 65 65 65
Ministerstvo financií SR
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s. 100,00 VI 8 944 13 712 12 454 11 004 9 642 8 413
VH 10 586 7 866 3 967 4 080 3 991 3 895
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 100,00 VI 288 403 289 837 340 457 340 447 392 057 393 948
VH -7 621 762 1 042 2 213 2 610 2 891
Slovenská konsolidačná, a.s. 100,00 VI 20 428 20 756 22 991 24 852 24 852 24 852
VH 1 344 1 671 2 845 4 705 4 705 4 705
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 100,00 VI 577 220 570 636 533 627 535 310 530 887 548 099
VH 78 632 69 226 32 216 33 391 28 435 30 647
Exportno-importná banka SR 100,00 VI 292 971 291 950 293 478 292 383 292 592 292 823
VH 202 316 1 309 483 509 531
Mincovňa Kremnica, š.p. 100,00 VI 18 050 17 064 17 118 17 194 17 271 17 348
VH 390 -946 31 76 77 77
Ministerstvo hospodárstva SR
Transpetrol, a.s. 100,00 VI 318 709 318 600 320 709 326 981 333 644 340 379
VH 3 833 9 029 7 222 7 231 7 303 7 376
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 100,00 VI 221 792 219 856 210 654 209 730 211 034 216 449
VH 1 596 11 738 2 535 12 330 14 240 8 781
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. 51,00 VI 228 075 223 043 217 382 211 719 206 021 198 876
VH -2 781 -4 881 -5 554 -5 662 -5 713 -7 145
Slovak Telekom, a.s. 34,00 VI 1 605 368 1 585 279 1 659 793 1 762 437 1 872 910 1 989 399
VH 63 147 49 301 78 678 107 455 110 474 116 489
MH Development s.r.o. 100,00 VI 30 361 28 750 27 456 26 356 25 256 24 156
VH -2 160 -1 611 -1 294 -1 100 -1 100 -1 100
MH Invest, s.r.o. 100,00 VI 4 648 2 070 2 452 635 -78 -783
VH -1 890 -3 147 -513 -715 -713 -705
Rudné Bane, š. p. 100,00 VI 2 633 2 422 2 400 2 390 2 380 2 360
VH 56 42 45 25 10 10
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 100,00 VI 5 452 661 5 345 703 2 465 595 2 473 765 2 531 031 2 443 610
VH 365 325 267 585 311 000 310 000 368 000 280 000
Západoslovenská energetika, a. s.* 51,00 VI 933 809 334 839 338 604 331 739 325 963 N/A
VH 104 008 97 667 60 900 46 812 60 037 N/A
Stredoslovenská energetika, a. s.* 51,00 VI 886 753 828 759 848 875 848 875 848 875 848 875
VH 81 381 23 254 48 960 13 097 60 491 N/A
Východoslovenská energetika, a. s.* 51,00 VI 218 065 200 884 220 600 235 100 214 100 N/A
VH 66 794 46 822 69 100 83 500 62 400 N/A
Slovenské elektrárne, a. s.* 34,00 VI 3 226 602 3 778 650 3 897 200 4 276 061 4 395 566 N/A
VH 448 846 356 270 126 650 358 955 123 210 N/A
Ministerstvo obrany SR
HOREZZA, a. s. 100,00 VI 18 376 16 448 16 500 16 520 16 540
VH -442 0 0 0 0
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. 100,00 VI 2 683 S účinnosťou 1.7.2013 sa spoločnosti Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s., Vojenská zotavovňa Smrekovica, a.s. a Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. zlúčili a nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť HOREZZA, a. s.
VH 21
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. 100,00 VI 756
VH -217
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s. 100,00 VI 15 692
VH -64
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. 100,00 VI 2 655 2 076 2 266 2 135 2 020 1 928
VH -795 -579 190 -132 -115 -93
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. 100,00 VI 14 050 8 597 7 500 6 826 6 334 5 880
VH -1 664 -5 453 -1 097 -675 -491 -455
Letecké opravovne Trenčín, a. s. 100,00 VI 22 040 17 832 17 088 18 087 18 261 18 728
VH 380 -4 170 -744 142 158 370
Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 100,00 VI 71 051 71 038 70 883 70 700 70 600 70 500
VH 88 131 122 140 130 120
Ministerstvo vnútra SR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. 100,00 VI 15 562 15 612 15 662 15 712 15 762 15 812
VH 6 51 50 50 50 50
Nemocnica svätého Michala, a. s.** 100,00 VI 88 486 85 899 86 358 71 854 52 624 47 561
VH -3 312 -2 637 -4 041 -14 503 -4 931 -4 863
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Správa služieb diplomatického zboru, a.s. 100,00 VI 52 877 53 043 52 828 52 846 52 879 52 910
VH 203 359 230 239 255 261
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Technická inšpekcia, a.s. 100,00 VI 2 765 2 749 2 800 2 860 2 900 2 930
VH 173 79 80 90 100 110
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Biont, a. s. 95,00 VI 5 598 5 457 5 599 5 464 5 464 5 464
VH -281 -141 0 2 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Poľnonákup Tatry, a.s. 100,00 VI 1 279 1 092 1 106 1 163 1 224 1 285
VH -388 1 505 1 700 1 644 1 587 1 526
Ministerstvo životného prostredia SR
Vodohospodárska výstavba, š. p. 100,00 VI 456 552 444 228 443 261 443 556 443 996 444 534
VH 2 181 2 815 704 645 840 1 038
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 100,00 VI 827 937 838 821 865 615 874 271 883 014 891 844
VH -18 228 2 157 -5 185 -5 237 -5 289 -5 342
Ministerstvo pôdohospodárstva  SR
Lesy Slovenskej republiky, š. p. 100,00 VI 756 292 753 443 720 000 749 000 748 000 748 000
VH 12 693 8 392 3 100 3 100 3 100 3 100
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. 100,00 VI 27 893 26 303 27 972 26 512 26 638 26 758
VH 30 51 51 126 120 66
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. 100,00 VI 2 592 2 588 2 590 2 590 2 593 2 598
VH 1 1 2 1 2 2
Závodisko, š. p. 100,00 VI 3 348 3 222 3 352 3 098 3 098 3 098
VH 3 -124 1 0 0 0
Hydromeliorácie, š. p. 100,00 VI 69 380 62 354 55 380 47 967 40 847 33 727
VH -6 789 -7 026 -7 126 -7 120 -7 120 -7 120
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. 100,00 VI 25 294 25 347 27 500 25 061 25 141 25 201
VH -368 52 100 100 20 60
Agroinštitút Nitra, š.p. 100,00 VI 2 612 2 427 2 670 2 427 2 427 2 427
VH -115 -185 10 0 0 0
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 100,00 VI 5 432 5 460 5 442 5 554 5 574 5 594
VH 263 39 20 20 20 20
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Technický skúšobný ústav Piešťany,š.p. 100,00 VI 2 813 2 889 2 846 2 983 2 986 2 989
VH 20 87 3 4 4 5
VI - vlastné imanie
VH - výsledok hospodárenia
*  údaje nie sú k dispozícii a budú známe po schválení obchodných plánov orgánmi spoločností
** spoločná nemocnica MV SR a MO SR