Príloha č. 2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
1.Odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie
Ministerstvo financií SR vychádzalo pri výpočte predpokladanej výšky odvodov Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie na roky 2015 2017 zo záverov zasadnutia Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR) z mája 2014, ako aj z viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 až 2020.
Odhad sumy odvodov SR do všeobecného rozpočtu v jednotlivých rokoch závisí predovšetkým od toho, kedy vstúpi do platnosti nové rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov EÚ, ktoré sa bude po ratifikácii všetkými členskými štátmi uplatňovať retroaktívne od 1. januára 2014. Vychádzalo sa z predpokladu, že nové rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov vstúpi do platnosti v priebehu roka 2015. Odvody SR do všeobecného rozpočtu preto na rok 2015 vypočítané na základe v súčasnosti platného rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov ES a na roky 2016 a 2017 podľa novej legislatívy k systému vlastných zdrojov EÚ. Európska komisia následne spätne prepočíta odvody jednotlivých členských štátov do rozpočtu EÚ, čo zohľadní v ich odvodoch v aktuálnom roku. Odhadovaný finančný dopad novej legislatívy k systému vlastných zdrojov na odvody SR do všeobecného rozpočtu za roky 2014 a 2015 je v sume 41 mil. eur a je zohľadnený v odvodoch SR na rok 2015.
Európsky rozvojový fond (ERF)/European Development Fund (EDF) je nástrojom EÚ, ktorý slúži na prísun rozvojovej pomoci z krajín do krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria (ACP) a zámorských krajín a území. Povinnosť Slovenskej republiky prispievať do EDF vyplýva z členstva v EÚ. Proces programovania pomoci pre ACP a zámorské krajiny a územia riadi priamo Európska komisia. Základným dokumentom, z ktorého EDF vychádza, je Dohoda z Cotonou, ktorá upravuje spoluprácu (členských krajín a EK) a krajín ACP a zámorských krajín a území. EDF podporuje krajiny ACP a zámorské krajiny a územia prostredníctvom príspevkov na programy a projekty formou grantov, ako aj poskytovaním návratnej finančnej pomoci prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB). Príspevok je vykazovaný ako oficiálna rozvojová pomoc SR. V priebehu rokov 2014 2016 bude dobiehať 10. program Európskeho rozvojového fondu (2008 2013), na financovaní ktorého sa SR podieľa 0,21 %. Odhady na roky 2016 a 2017 odzrkadľujú implementáciu 11. programu Európskeho rozvojového fondu (2014 2020), na ktorom sa SR bude podieľať 0,38 %.
Tabuľka č. 1: Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2015 až 2017
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Odvody SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov - kapitola VPS
620 761
732 963
727 138
664 467
737 974
749 943
746 465
Tradičné vlastné zdroje
96 610
85 940
92 120
88 600
98 200
106 814
108 922
Odvody SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
717 371
818 903
819 258
755 067
836 174
856 757
855 387
Príspevok SR do Európskeho rozvojového fondu (spoločne platba pre EK a pre EIB)
5 460
6 195
6 951
6 951
7 560
16 400
16 400
Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ spolu
722 831
825 098
826 209
762 018
843 734
873 157
871 787
3
2. Príjmy SR z rozpočtu a na základe medzinárodných zmlúv ktorými je SR viazaná v rokoch 2015 až 2017
Príjmy SR zo všeobecného rozpočtu tvoria zahraničné transfery - príjmy za prostriedky a príjmy za zahraničné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ. Okrem uvedených príjmov tvoria súčasť príjmov zahraničné granty poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná. Príjmy za zahraničné granty sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2015 2017 sa nerozpočtujú, ale odhaduje sa ich príjem.
Prostriedky predstavujú podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov finančné prostriedky poskytnuté SR z rozpočtu EÚ, ktoré sa v SR poskytujú prostredníctvom platobného alebo certifikačného orgánu (MF SR, Pôdohospodárska platobná agentúra) a zaraďujú sa do príjmov štátneho rozpočtu.
Príjmy za prostriedky rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a to za prostriedky štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a poľnohospodárskych fondov. Prostriedky rozpočtované za programy Národného strategického referenčného rámca v rámci 2. programového obdobia 2007-2013, ako aj programy Partnerskej dohody v rámci 3. programového obdobia 2014-2020, a to za štrukturálne fondy a Kohézny fond v položke štrukturálne operácie.
V rámci poľnohospodárskych fondov rozpočtované prostriedky za Európsky poľnohospodársky a záručný fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond pre rybné hospodárstvo a Európsky námorný a rybársky fond. Aj napriek tomu, že súčasťou Partnerskej dohody v rámci 3. programového obdobia je aj Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo, uvádzajú sa tieto prostriedky v rámci poľnohospodárskych fondov.
4
Tabuľka č. 2: Príjmy za prostriedky EÚ – zahraničné transfery
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
A11
Štrukturálne fondy 1. PO
31 741
16 919
0
0
0
0
0
A12
Kohézny fond 1. PO
8 869
5 471
0
65 245
0
0
0
A1=A11+A12
Štrukturálne operácie 1. PO spolu
40 610
22 390
0
65 245
0
0
0
A21
Štrukturálne fondy 2. PO
1 166 316
978 337
1 359 350
1 009 843
823 882
68 159
0
A22
Kohézny fond 2. PO
334 762
664 445
875 875
386 544
705 048
21 911
0
A2=A21+A22
Štrukturálne operácie 2. PO spolu
1 501 078
1 642 782
2 235 225
1 396 387
1 528 930
90 070
0
A31
Štrukturálne fondy 3. PO
0
0
270 000
3 450
690 837
1 230 702
1 461 841
A32
Kohézny fond 3. PO
0
0
0
0
318 762
650 847
929 655
A3=A31+A32
Štrukturálne operácie 3. PO spolu
0
0
270 000
3 450
1 009 599
1 881 549
2 391 496
B11
EPZF 2. PO
317 050
334 168
0
34 143
0
0
0
B12
EPFRV 2. PO
266 169
174 546
160 605
108 639
131 595
0
0
B13
EFRH 2. PO
2 438
1 111
1 844
1 844
779
727
0
B1=B11+B12+B13
Poľnohospodárske fondy 2. PO spolu
585 657
509 825
162 449
144 626
132 374
727
0
B21
EPZF 3. PO
0
0
400 176
347 285
447 191
450 299
453 478
B22
EPFRV 3. PO
0
0
103 352
66 200
153 301
268 020
320 357
B23
EFNRH 3. PO
0
0
1 996
0
998
1 917
2 820
B2=B21+B22+B23
Poľnohospodárske fondy 3. PO spolu
0
0
505 524
413 485
601 490
720 236
776 655
A=A1+A2+A3
Štrukturálne operácie spolu
1 541 688
1 665 172
2 505 225
1 465 082
2 538 529
1 971 619
2 391 496
B=B1+B2
Poľnohospodárske fondy spolu
585 657
509 825
667 973
558 111
733 864
720 963
776 655
C=A+B
Príjmy za prostriedky EÚ
2 127 345
2 174 997
3 173 198
2 023 193
3 272 393
2 692 582
3 168 151
Príjmy za zahraničné granty - poskytnuté z rozpočtu predstavujú programy, ktorých poskytovanie riadi centralizovaným spôsobom a ktorých účastníkom je SR. Uvedené prostriedky sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a nerozpočtujú sa, nakoľko ich nie je možné dopredu predpokladať. V návrhu štátneho rozpočtu predstavujú odhadovaný príjem z grantov. Súčasťou príjmov za zahraničné granty výlučne zahraničné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ, a to za programy európskej územnej spolupráce (kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), program LIFE+ (kapitola Ministerstva životného prostredia SR), Program Solidarita a riadenie migračných tokov (kapitola Ministerstva vnútra SR) a iné granty poskytované (programy v oblasti vzdelávania a výskumu, na realizáciu projektov dopravnej infraštruktúry a v oblasti bezpečnosti). Odhad príjmov je spracovaný za programy 2., ako aj 3. programového obdobia.
Tabuľka č. 3: Odhady príjmov z grantov - poskytnuté z rozpočtu EÚ
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Programy Európskej územnej spolupráce
485
1 359
51 879
126 637
149 285
20 830
38 209
Nástroj pre životné prostredie LIFE+
0
0
3 850
3 850
6 721
5 019
6 672
Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
5 398
2 827
1 936
1 936
3 508
3 634
6 743
Iné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ
4 621
6 175
0
0
0
0
0
Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
0
0
28 571
28 571
32 000
32 000
32 000
Odhad príjmov - zahraničné granty z rozpočtu EÚ
10 504
10 361
86 236
160 994
191 514
61 483
83 624
Príjmy za zahraničné granty - poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi predstavujú prostriedky Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu
5
a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Uvedené prostriedky sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy sa odhaduje príjem z grantov pre prijímateľov v príslušných rozpočtových kapitolách a v kapitole Úradu vlády SR za prijímateľov mimo sektora ústrednej štátnej správy.
Tabuľka č. 4: Odhady príjmov z grantov - poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných
zmlúv
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
0
0
17 444
21 870
21 437
4 349
314
Švajčiarsky finančný mechanizmus
0
0
13 659
7 646
22 320
9 203
2 272
Odhad príjmov - zahraničné granty poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
0
0
31 103
29 516
43 757
13 552
2 586
Tabuľka č. 5: Prehľad o celkových príjmoch - zahraničné transfery a zahraničné granty
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Príjmy za prostriedky EÚ - zahraničné transfery
2 127 345
2 174 997
3 173 198
2 023 193
3 272 393
2 692 582
3 168 151
Odhad príjmov - zahraničné granty z rozpočtu EÚ
10 504
10 361
56 236
160 994
191 514
61 483
83 624
Príjmy z rozpočtu EÚ
2 137 849
2 185 358
3 259 434
2 184 187
3 463 907
2 754 065
3 251 775
Odhad príjmov - zahraničné granty poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
0
0
31 103
29 516
43 757
13 552
2 586
Príjmy z rozpočtu EÚ a zo zahraničia
2 137 849
2 185 358
3 290 537
2 213 703
3 507 664
2 767 617
3 254 361
3. Výdavky za prostriedky EÚ v rokoch 2015 až 2017
V zmysle § 7 a § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa k príjmom k prostriedkom v rovnakom objeme rozpočtujú výdavky za prostriedky EÚ.
Výdavky za prostriedky rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a to za prostriedky štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a poľnohospodárskych fondov. Výdavky rozpočtované na základe odhadov rezortov do úrovne finančných plánov operačných programov na dofinancovanie Národného strategického referenčného rámca 2007 2013, ako aj na financovanie Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a poľnohospodárskych fondov. Vzhľadom na nastavenie finančných tokov a v nadväznosti na oprávnené obdobie čerpania prostriedkov pre programové obdobie 2007-2013, ktoré na úrovni prijímateľov trvá do konca roka 2015, sa výdavky rozpočtujú na úrovni platobných jednotiek aj v roku 2016, avšak na rok 2017 nie. V rámci programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 sa rozpočtujú prostriedky na roky 2015 až 2017.
Prostriedky EÚ, zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, sa v návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 rozpočtujú s neutrálnym dopadom na verejné financie.
6
Tabuľka č. 6: Výdavky za prostriedky EÚ podľa fondov – úroveň PJ
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
A11
Štrukturálne fondy 1. PO
2 536
0
0
0
0
0
0
A12
Kohézny fond 1. PO
0
0
0
0
0
0
0
A1=A11+A12
Štrukturálne operácie 1. PO spolu
2 536
0
0
0
0
0
0
A21
Štrukturálne fondy 2. PO
1 083 262
977 591
1 359 350
864 704
823 882
68 159
0
A22
Kohézny fond 2. PO
341 744
547 874
875 875
629 084
705 048
21 911
0
A2=A21+A22
Štrukturálne operácie 2. PO spolu
1 425 006
1 525 465
2 235 225
1 493 788
1 528 930
90 070
0
A31
Štrukturálne fondy 3. PO
0
0
270 000
3 450
690 837
1 230 702
1 461 841
A32
Kohézny fond 3. PO
0
0
0
0
318 762
650 847
929 655
A3=A31+A32
Štrukturálne operácie 3. PO spolu
0
0
270 000
3 450
1 009 599
1 881 549
2 391 496
B11
EPZF 2. PO
319 127
334 643
0
34 143
0
0
0
B12
EPFRV 2. PO
266 211
174 564
160 605
120 639
131 595
0
0
B13
EFRH 2. PO
2 469
1 104
1 844
1 657
779
727
0
B1=B11+B12+B13
Poľnohospodárske fondy 2. PO spolu
587 807
510 311
162 449
144 439
132 374
727
0
B21
EPZF 3. PO
0
0
400 176
347 285
447 191
450 299
453 478
B22
EPFRV 3. PO
0
0
103 352
66 200
153 301
268 020
320 357
B23
EFNRH 3. PO
0
0
1 996
0
998
1 917
2 820
B2=B21+B22+B23
Poľnohospodárske fondy 3. PO spolu
0
0
505 524
413 485
601 490
720 236
776 655
A=A1+A2+A3
Štrukturálne operácie spolu
1 427 542
1 525 465
2 505 225
1 497 238
2 538 529
1 971 619
2 391 496
B=B1+B2
Poľnohospodárske fondy spolu
587 807
510 311
667 973
557 924
733 864
720 963
776 655
C=A+B
Výdavky za prostriedky EÚ spolu
2 015 349
2 035 776
3 173 198
2 055 162
3 272 393
2 692 582
3 168 151
Nad rámec očakávanej skutočnosti roku 2014 vo výške 2 055 162 tis. eur na úrovni platobných jednotiek zodpovedných za realizáciu výdavkov prostriedkov sa predpokladajú výdavky aj na úrovni prijímateľov zo sektora štátnej správy vo výške330 799 tis. eur. Celková očakávaná skutočnosť výdavkov za prostriedky tak predstavuje sumu 2 385 961 tis. eur.
7
Tabuľka č. 7a: Výdavky za prostriedky EÚ podľa programov – 2. programové obdobie
(v tis. eur)
2012 S*
2013 S*
2014 R
2014 OS*
2015 N
2016 N
2017 N
OP Informatizácia spoločnosti
118 294
166 389
204 134
164 591
109 415
0
0
OP Životné prostredie
221 294
215 849
307 231
234 818
396 330
7 175
0
OP Vzdelávanie
54 702
97 764
128 700
92 633
97 949
0
0
OP Výskum a vývoj
135 739
171 538
234 136
200 676
206 546
13 327
0
OP Zdravotníctvo
65 788
32 990
15 199
17 874
1 541
0
0
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
151 231
111 878
102 504
55 275
90 764
0
0
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
111 055
59 805
255 010
53 597
109 980
22 432
0
Regionálny operačný program
287 569
172 471
140 283
129 252
77 396
20 219
0
OP Bratislavský kraj
10 388
11 398
14 877
10 821
20 491
2 580
0
OP Doprava
265 374
465 947
814 165
523 736
399 663
22 702
0
OP Technická pomoc
4 799
10 450
18 986
10 036
18 855
1 635
0
Operačné programy spolu
1 426 233
1 516 479
2 235 225
1 493 309
1 528 930
90 070
0
* Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi, ako aj rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ
Tabuľka č. 7b: Výdavky za prostriedky EÚ podľa programov – 3. programové obdobie
(v tis. eur)
2012 S*
2013 S*
2014 R
2014 OS*
2015 N
2016 N
2017 N
OP Integrovaná infraštruktúra
0
0
0
0
383 085
752 579
1 006 331
OP Kvalita životného prostredia
0
0
0
450
142 222
302 918
373 609
OP Ľudské zdroje
0
0
0
0
208 601
288 954
314 036
OP Výskum a inovácie
0
0
0
0
105 150
216 300
280 600
OP Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb
0
0
0
0
8 621
8 772
8 926
OP Technická pomoc
0
0
0
0
22 033
29 093
29 139
Integrovaný regionálny OP
0
0
0
0
103 600
244 900
339 100
OP Efektívna verejná správa
0
0
0
3 000
36 287
38 033
39 755
VPS**
0
0
270 000
0
0
0
0
Operačné programy spolu
0
0
270 000
3 450
1 009 599
1 881 549
2 391 496
* Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi, ako aj rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ
** Prostriedky na 3. PO v roku 2014 rozpočtované v kapitole VPS
4. Výdavky za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rokoch 2015 až 2017
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR sa rozpočtujú k prostriedkom EÚ, k zahraničným grantom poskytnutým z rozpočtu EÚ (program LIFE+ a programy európskej územnej spolupráce) a k zahraničným grantom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus).
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k prostriedkom rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a to za prostriedky štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a poľnohospodárskych fondov.
8
Tabuľka č. 8: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k prostriedkom EÚ podľa fondov – úroveň PJ
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
A11
Štrukturálne fondy 1. PO
0
51
0
0
0
0
0
A12
Kohézny fond 1. PO
0
0
0
0
0
0
0
A1=A11+A12
Štrukturálne operácie 1. PO spolu
0
51
0
0
0
0
0
A21
Štrukturálne fondy 2. PO
211 866
184 751
269 044
151 218
152 367
27 799
0
A22
Kohézny fond 2. PO
54 147
90 069
143 505
104 520
114 192
7 288
0
A2=A21+A22
Štrukturálne operácie 2. PO spolu
266 013
274 820
412 549
255 738
266 559
35 087
0
A31
Štrukturálne fondy 3. PO
0
0
47 647
693
208 376
218 899
241 917
A32
Kohézny fond 3. PO
0
0
0
0
55 915
108 729
152 400
A3=A31+A32
Štrukturálne operácie 3. PO spolu
0
0
47 647
693
264 291
327 628
394 317
B11
EPZF 2. PO
60 967
42 576
0
1 123
0
0
0
B12
EPFRV 2. PO
79 634
49 580
49 066
33 141
44 480
0
0
B13
EFRH 2. PO
830
382
709
601
267
250
0
B1=B11+B12+B13
Poľnohospodárske fondy 2. PO spolu
141 431
92 538
49 775
34 865
44 747
250
0
B21
EPZF 3. PO
0
0
79 027
53 959
25 268
25 237
25 190
B22
EPFRV 3. PO
0
0
34 451
17 100
52 631
92 145
110 157
B23
EFNRH 3. PO
0
0
665
0
333
639
940
B2=B21+B22+B23
Poľnohospodárske fondy 3. PO spolu
0
0
114 143
71 059
78 233
118 021
136 287
A=A1+A2+A3
Spolufinancovanie štrukturálnych operácií spolu
266 013
274 871
460 196
256 431
530 850
362 715
394 317
B=B1+B2
Spolufinancovanie poľnohospodárskych fondov spolu
141 431
92 538
163 918
105 924
122 979
118 271
136 287
C=A+B
Spolufinancovanie zo ŠR k prostriedkom EÚ
407 444
367 409
624 114
362 355
653 829
480 986
530 604
Tabuľka č. 8a: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR podľa programov – 2. programové obdobie
(v tis. eur)
2012 S*
2013 S*
2014 R
2014 OS*
2015 N
2016 N
2017 N
OP Informatizácia spoločnosti
37 706
51 058
63 169
46 181
26 038
0
0
OP Životné prostredie
31 808
31 035
48 367
36 258
61 881
7 040
0
OP Vzdelávanie
8 148
15 516
21 511
14 077
24 067
0
0
OP Výskum a vývoj
19 908
25 174
51 819
28 149
29 840
16 368
0
OP Zdravotníctvo
11 458
5 734
2 869
3 117
272
0
0
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
26 422
19 639
16 538
9 838
20 435
0
0
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
18 688
9 814
45 821
8 495
18 849
3 967
0
Regionálny operačný program
37 080
22 343
18 485
15 863
10 903
2 943
0
OP Bratislavský kraj
1 779
1 817
2 031
1 322
2 384
395
0
OP Doprava
74 427
91 048
137 659
90 183
67 717
4 006
0
OP Technická pomoc
1 052
2 252
4 280
2 255
4 173
368
0
Operačné programy 2. PO spolu
268 476
275 430
412 549
255 738
266 559
35 087
0
* Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi, ako aj rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ
9
Tabuľka č. 8b: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR podľa programov – 3. programové obdobie
(v tis. eur)
2012 S*
2013 S*
2014 R
2014 OS*
2015 N
2016 N
2017 N
OP Integrovaná infraštruktúra
0
0
0
0
67 266
132 488
175 008
OP Kvalita životného prostredia
0
0
0
79
25 704
38 758
45 929
OP Ľudské zdroje
0
0
0
0
31 518
45 698
54 152
OP Výskum a inovácie
0
0
0
0
25 166
19 097
25 158
OP Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb
0
0
0
0
1 521
1 548
1 575
OP Technická pomoc
0
0
0
0
4 815
6 346
6 367
Integrovaný regionálny OP
0
0
0
0
22 600
39 550
54 700
OP Efektívna verejná správa
0
0
0
614
6 404
6 712
7 015
VPS**
0
0
47 647
0
79 297
37 431
24 412
Operačné programy 3. PO spolu
0
0
47 647
693
264 291
327 628
394 317
* Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi a rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ
** Prostriedky na 3. PO v roku 2014 rozpočtované v kapitole VPS
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k zahraničným grantom poskytnutých z EÚ sa rozpočtujú v kapitolách zodpovedných za ich riadenie, a to za programy európskej územnej spolupráce a program LIFE+. V rámci programov európskej územnej spolupráce sa rozpočtujú prostriedky na spolufinancovanie programov cezhraničnej spolupráce v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, programy medziregionálnej spolupráce v kapitole Ministerstva hospodárstva SR a za programy nadnárodnej spolupráce v kapitole Úradu vlády SR. Prostriedky za program LIFE+ sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva životného prostredia SR.
Tabuľka č. 9: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR - zahraničné granty z EÚ
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Programy Európskej územnej spolupráce
5 228
5 508
8 800
8 801
9 593
2 530
4 623
Nástroj pre životné prostredie LIFE+
156
141
3 850
4 215
5 648
4 513
5 615
Spolu
5 384
5 649
12 650
13 016
15 241
7 043
10 238
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k zahraničným grantom poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv za programy Finančného mechanizmu EHP a NFM alokované v kapitole Všeobecná pokladničná správa na účely spolufinancovania projektov.
Tabuľka č. 10: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR zahraničné granty poskytnuté na základe
medzinárodných zmlúv
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Finančný mechanizmus EHP a NFM
782
2 539
3 079
3079
3 765
750
47
Švajčiarsky finančný mechanizmus
2 454
2 909
0
0
0
0
0
Spolu
3 236
5 448
3 079
3 079
3 765
750
47
10
Tabuľka č. 11: Prehľad o celkových výdavkoch na spolufinancovanie zo ŠR
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Spolufinancovanie zo ŠR - prostriedky
407 444
367 409
624 114
362 355
653 829
480 986
530 604
Spolufinancovanie zo ŠR– zahraničné granty z rozpočtu EÚ
5 384
5 649
12 650
13 016
15 241
7 043
10 238
Spolufinancovanie zo ŠR - zahraničné granty poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
3 236
5 448
3 079
3 079
3 765
750
47
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR
416 064
378 506
639 843
378 450
672 835
488 779
540 889
Vnútorné politiky - Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
1 245
923
1 145
1 036
5 311
4 972
4 972
Spolu vrátane vnútorných politík
417 309
379 429
640 988
379 486
657 146
493 751
545 861
Nad rámec očakávanej skutočnosti roku 2014 vo výške 378 450 tis. eur za výdavky na spolufinancovanie zo ŠR na úrovni platobných jednotiek zodpovedných za realizáciu výdavkov spolufinancovania zo ŠR k prostriedkom sa predpokladajú výdavky aj na úrovni prijímateľov zo sektora štátnej správy vo výške 69 999 tis. eur. Celková očakávaná skutočnosť výdavkov za spolufinancovanie zo ŠR k prostriedkom tak predstavuje sumu 448 449 tis. eur.
5. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v rokoch 2015 až 2017
V štátnom rozpočte sa v súlade s § 10 odsek 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytvárajú rozpočtové rezervy na krytie nepredvídaných výdavkov, nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtových príjmov, ktoré vzniknú v priebehu rozpočtového roka.
Súčasťou rozpočtových rezerv podľa § 10 odsek 2 písm. c) je rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii, ktorá sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Použitie rezervy na prostriedky a odvody sa riadi uznesením vlády SR č. 743/2006.
Tabuľka č. 12: Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Rezerva na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ
7 098*
0
57 500
54 088
50 961
6 116
6 116
Rezerva na štrukturálne operácie
0
0
2 350
1 350
3 000
3 000
3 000
Rezerva na financovanie fondov na podporu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
0
0
1 000
1 000
10 960
1 000
1 000
Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ spolu
7 098
0
60 850
56 438
64 921
10 116
10 116
* Údaj obsahuje použitie prostriedkov prostredníctvom rozpočtových opatrení
6. Čistá finančná pozícia SR voči EÚ v rokoch 2015 až 2017
Čistá finančná pozícia SR voči z navrhovaných rozpočtových vzťahov s EÚ bez zohľadnenia medziročného nárastu pohľadávok voči sa pre rok 2015 odhaduje na úrovni 2 620 173 tis. eur, na obdobie rokov 2015 až 2017 vo výške 6 881 069 tis. eur.
11
Tabuľka č. 13: Čistá finančná pozícia
(v tis. eur)
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Spolu 2015 -2017
A11
Tradičné vlastné zdroje
96 610
85 940
92 120
88 600
98 200
106 814
108 922
313 936
A12
Odvody SR do rozpočtu EÚ bez tradičných vlastných zdrojov
620 761
732 963
727 138
666 467
737 974
749 943
746 465
2 234 382
A1=A1+A12
Odvody do rozpočtu EÚ spolu
717 371
818 903
819 258
755 067
836 174
856 757
855 387
2 548 318
A21
Príspevky do Európskeho rozvojového fondu
5 460
6 195
6 951
6 951
7 560
16 400
16 400
40 360
A=A1+A21
Odvody a príspevky SR do rozpočtu EÚ spolu
722 831
825 098
826 209
762 018
843 734
873 157
871 787
2 588 678
B11
Zahraničné transfery
2 127 345
2 174 997
3 173 198
2 023 193
3 272 393
2 692 582
3 168 151
9 133 126
B12
Zahraničné granty z rozpočtu
10 504
10 361
86 236
160 994
191 514
61 483
83 624
336 621
B=B11+B12
Príjmy z rozpočtu EÚ spolu
2 137 849
2 185 358
3 259 434
2 184 187
3 463 907
2 754 065
3 251 775
9 469 747
C=B-A
Čistá finančná pozícia SR
1 415 018
1 360 260
2 433 225
1 422 169
2 620 173
1 880 908
2 379 988
6 881 069