Príloha č. 1
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov
ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010
2
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010
1. Obce, dopravné podniky a vyššie územné celky
Návrh rozpočtu verejnej správy (ďalej len „RVS“) na roky 2015 2017 za rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov prerokovávaných NR SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. V zmysle jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu ESA 2010 boli preradené 4 dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti obcí do sektora verejnej správy, ktorých rozpočty súčasťou rozpočtu verejnej správy. Návrh vyjadruje predikciu Ministerstva financií SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí, VÚC a dopravných podnikov v nasledujúcich troch rokoch.
V oblasti príjmov obcí a VÚC sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2015 2017 so zohľadnením zvýšeného percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) pre obce zo 65,4 % na 68,5 %, čo je v absolútnej sume zvýšenie v roku 2015 o 64 561 tis. eur. Vo vzťahu k rozpočtom VÚC došlo k zmene rozpočtového určenia výnosu dane z motorových vozidiel do štátneho rozpočtu, ktorá sa v príjmoch VÚC bude od roku 2015 kompenzovať zvýšením %-ného podielu na výnose DPFO (zvýšenie z 21,9 % na 29,2 %).
V oblasti výdavkov sa vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 2017 so zohľadnením špecifík obcí a VÚC pri uplatňovaní ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencii preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, ochrany životného prostredia, so vzdelávaním a pod. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
V nadväznosti na vyššie uvedené v hospodárení obcí sa v roku 2015 predpokladá prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 141 182 tis. eur, v hospodárení VÚC prebytok 110 567 tis. eur a v hospodárení dopravných podnikov prebytok vo výške 1 827 tis. eur.
1.1. Obce
Predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2015 dosiahnu celkové príjmy vo výške 4 040 387 tis. eur a celkové výdavky v sume 3 741 205 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 3 700 387 tis. eur a výdavky 3 549 205 tis. eur. Po zohľadnení predpokladaných zmien stavu záväzkov a pohľadávok (-10 000 tis. eur) je prebytok v metodike ESA 2010 vyčíslený vo výške 141 182 tis. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2015 v sume 1 950 267 tis. eur, ktoré obce získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podiel 68,5 % z celkového výnosu DPFO), z výnosu dane z nehnuteľností, z výnosu daní za špecifické služby (ostatné miestne dane a poplatok za komunálne odpady), z výnosu dane z úhrad za dobývací priestor a zo sankcií uložených
3
v daňovom konaní. Z výnosov týchto daní bude zabezpečované financovanie samosprávnych pôsobností obcí.
Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2015 2017 do rozpočtov obcí v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 je nasledovný:
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Daňové príjmy spolu
1 674 254
1 721 501
1 808 455
1 807 405
1 950 267
2 059 986
2 183 057
z toho: prevod DPFO vrátane sankcií
1 196 948
1 226 525
1 301 596
1 302 935
1 438 177
1 533 415
1 641 152
daň z nehnuteľností
304 479
316 790
326 473
324 028
326 952
334 857
343 563
daň za špecifické služby
172 188
177 737
179 980
179 993
184 673
191 224
197 825
daň za dobývací priestor
639
449
406
449
465
490
517
V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že obce dosiahnu v roku 2015 sumu 573 000 tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume 156 000 tis. eur, a to z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení, čiastku 253 000 tis. eur z administratívnych a iných poplatkov a platieb (správne poplatky, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlase a pod.) a z iných nedaňových príjmov a úrokov z vkladov v sume 84 000 tis. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy dosiahnu výšku 80 000 tis. eur, a to najmä z predaja budov, bytov a z predaja pozemkov. V prognózovanej sume nedaňových príjmov sa zohľadňuje aj dosiahnutá skutočnosť v predchádzajúcom období.
Transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z rozpočtov iných obcí na činnosť spoločných úradov obcí a z rozpočtov VÚC na riešenie spoločných úloh sa očakávajú v objeme 1 177 120 tis. eur, z toho bežné transfery 822 107 tis. eur a kapitálové transfery 355 013 tis. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2015 očakávajú v celkovej sume 1 124 462 tis. eur z týchto kapitol:
- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej sume 16 346 tis. eur
najmä na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania v rámci Operačného programu Vzdelávanie, z toho na financovanie aktivít v rámci Európskeho sociálneho fondu v novom programovom období v sume 5 000 tis. eur.
-Ministerstva vnútra SR v sume 687 780 tis. eur. Na prenesený výkon štátnej správy
určené finančné prostriedky v celkovej sume 687 584 tis. eur, z toho na činnosť matričných úradov v sume 5 998 tis. eur a na hlásenie a evidenciu občanov a register občanov podľa zákona č. 153/1998 Z. z. 1 798 tis. eur, na voľby do samospráv obcí a VÚC 299 tis. eur, na financovanie regionálneho školstva v sume 678 982 tis. eur a činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 507 tis. eur. Z ostatných finančných prostriedkov poskytnutých obciam (196 tis. eur) bude financovaná ochrana a udržiavanie vojnových hrobov a azylová politika.
-Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR suma 32 184 tis. eur. Na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy je určená suma 6 504 tis. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií špeciálnych stavebných úradov v sume 286 tis. eur a na úseku stavebného poriadku a bývania v sume 6 218 tis. eur. Ostatné prostriedky v sume 25 680 tis. eur určené na kapitálové transfery v sume
4
25 500 tis. eur na náhradné nájomné byty za reštituované byty a v sume 180 tis. eur na podporu územného rozvoja miest a obcí.
-Ministerstva životného prostredia SR celková suma 183 311 tis. eur. Dotácie
smerované na financovanie projektov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu ako aj aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR ČR a Operačného programu INTERACT. Ide najmä o budovanie protipovodňového predpovedného a varovného systému, ochranu a regeneráciu prírodného prostredia a krajiny, ochranu ovzdušia, na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd a technickú pomoc.
-Ministerstva hospodárstva SR do rozpočtov obcí budú smerovať finančné
prostriedky v sume 29 284 tis. eur. Ide o finančné prostriedky na kapitálové výdavky na podporu služieb pre podnikateľov Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast a na verejné osvetlenie pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
-Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 53 614 tis. eur, ktoré budú
poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu, výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a na financovanie zariadení sociálnych služieb.
-Ministerstva kultúry SR v celkovej sume 1 524 tis. eur na financovanie projektov
podporovaných zo schémy grantového systému na programy nehmotné kultúrne dedičstvo, aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií a iné kultúrne aktivity v rámci grantového systému.
-Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 115 669 tis. eur najmä
na spolufinancovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory regionálneho rozvoja miest a obcí a na financovanie programov európskej územnej spolupráce.
-Úradu vlády SR – v sume 50 tis. eur ako kapitálový transfer na podporu obcí,
- Všeobecnej pokladničnej správy finančné prostriedky v sume 4 700 tis. eur
určené na financovanie individuálnych potrieb obcí a na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.
Do rozpočtov obcí sa predpokladajú poskytnúť v roku 2015 finančné prostriedky z fondov v celkovej sume 19 358 tis. eur, z toho z Environmentálneho fondu v sume
19 100 tis. eur a z Audiovizuálneho fondu 258 tis. eur.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2015 v celkovej sume 340 000 tis. eur. Predpokladá sa, že obce z prostriedkov peňažných fondov prevedú do príjmov rozpočtu sumu 100 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 50 000 tis. eur, z predaja majetkových účastí a zo splátok poskytnutých pôžičiek získajú sumu 10 000 tis. eur a prijmú úvery na plnenie svojich investičných zámerov v sume 180 000 tis. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obcí na roky 2015 2017 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 je nasledovný:
5
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Príjmy obcí spolu
3 784 563
3 863 249
3 962 366
4 007 794
4 040 387
3 849 293
3 932 814
z toho:
daňové príjmy
1 674 254
1 721 501
1 808 455
1 807 405
1 950 267
2 059 986
2 183 057
nedaňové príjmy
501 053
618 646
478 000
478 000
573 000
580 000
580 000
granty a transfery
1 310 702
1 261 739
1 097 911
1 210 389
1 177 120
869 307
829 757
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
a z predaja majetk. účastí (FO)
5 600
5 412
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO)
114 135
116 520
252 000
232 000
150 000
150 000
150 000
prijaté úvery (FO)
178 819
139 431
316 000
270 000
180 000
180 000
180 000
Výdavky obcí spolu
3 627 095
3 679 835
3 564 009
3 756 487
3 741 205
3 541 232
3 514 090
z toho:
mzdy a odvody
1 309 136
1 431 111
1 302 412
1 332 412
1 418 654
1 401 500
1 393 900
tovary a služby
1 026 594
1 055 382
874 228
985 893
1 034 201
1 005 545
991 219
bežné transfery
371 983
414 716
375 791
375 791
415 785
381 003
375 787
splácanie úrokov
29 577
24 908
29 000
29 000
30 000
31 000
31 000
kapitálové výdavky
667 453
576 946
750 578
801 391
650 565
530 184
530 184
úvery a účasť na majetku (FO)
11 394
12 726
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
splácanie istiny (FO)
210 958
164 046
220 000
220 000
180 000
180 000
180 000
Celkový prebytok obcí
157 468
183 414
398 357
251 307
299 182
308 061
418 724
vylúčenie finančných operácií
-76 202
-84 591
-346 000
-280 000
-148000
-148 000
-148 000
z toho:
vylúčenie príjmových FO
-298 554
-261 363
-578 000
-512 000
-340 000
-340 000
-340 000
vylúčenie výdavkových FO
222 352
176 772
232 000
232 000
192 000
192 000
192 000
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
1 016
17 128
-30 000
-30 000
-10 000
-10 000
-10 000
Schodok/prebytok obcí (ESA 2010)
82 282
115 951
22 357
-58 693
141 182
150 061
260 724
Celkové príjmy obcí v roku 2015 oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2014 vyššie o 2,0 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 7,8 %, nedaňových príjmov o 19,9 % a grantov a transferov o 7,2 %, ale odhaduje sa pokles finančných operácií o 41,2 %. V rozpočtoch obcí na rok 2015 možno predpokladať nad rámec vyššie uvedených príjmov zvýšené granty na financovanie úloh európskej územnej spolupráce vo výške 106 350 tis. eur, v roku 2016 vo výške 19 510 tis. eur a v roku 2017 vo výške 37 069 tis. eur z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
V roku 2016 oproti roku 2015 sa v celkových príjmoch očakáva pokles o 4,7 % najmä z dôvodu nižších grantov a transferov súvisiacich so skutočnosťou, že rezorty len čiastočne rozpočtujú zapojenie zdrojov v rámci nového tretieho programového obdobia. V roku 2017 oproti roku 2016 je predpokladaný nárast o 2,2 % z dôvodu nárastu daňových príjmov. V daňových príjmoch v roku 2016 sa oproti roku 2015 očakáva nárast o 5,6 % a v roku 2017 oproti roku 2016 sa očakáva nárast o 6,0 %.
V projektovaných výdavkoch rozpočtov obcí sa v roku 2015 vychádza z úrovne východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 2017 pri zohľadnení zmien grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. Bežné výdavky sa v roku 2015 oproti roku 2014 rozpočtujú vyššie o 12,3 % aj z titulu zohľadnenia dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom období. V kapitálových výdavkoch sa oproti roku 2014 predpokladajú nižšie výdavky (pokles o 13,3 %) nadväzne na očakávaný pokles výdavkov po komunálnych voľbách.
6
1.2. Dopravné podniky
V zmysle jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu ESA 2010 boli preradené dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina do sektora verejnej správy, na ktoré sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Podľa podkladov z dopravných podnikov sa predpokladá, že ich celkové príjmy v roku 2015 dosiahnu sumu 395 665 tis. eur a celkové výdavky sumu 394 376 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 381 624 tis. eur a výdavky 379 797 tis. eur, prebytok je vyčíslený vo výške 1 827 tis. eur, z toho Dopravný podnik Bratislava, a.s. predpokladá schodok v sume 3 151 tis. eur a ostatné dopravné podniky prebytok v sume 4 978 tis. eur.
V príjmoch sa predpokladá dosiahnuť nedaňové príjmy v sume 84 416 tis. eur, a to najmä z platieb administratívnych a iných poplatkov (tržby), prenájmu budov, priestorov, objektov a strojov a iných nedaňových príjmov prevažne náhrady od poisťovní za škody a pod. Kapitálové príjmy sa predpokladajú dosiahnuť najmä z predaja majetku.
Granty a transfery sa predpokladajú v sume 297 208 tis. eur od zakladateľov dopravných podnikov na bežné výdavky na pokrytie straty pri zabezpečení výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a na obstaranie kapitálových aktív (nákup dopravných prostriedkov, rekonštrukcie dopravných ciest, technické vybavenie a pod.). Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 14 041 tis. eur, z toho prijaté úvery vo výške 13 863 tis. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dopravných podnikov na roky 2015 2017 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 je nasledovný:
7
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Príjmy dopravných podnikov spolu
-
-
-
251 631
395 665
235 136
208 155
z toho:
daňové príjmy
-
-
-
0
0
0
0
nedaňové príjmy
-
-
-
80 660
84 416
81 387
78 301
granty a transfery
-
-
-
133 254
297 208
141 877
119 154
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
a z predaja majetk. účastí (FO)
-
-
-
0
0
0
0
zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO)
-
-
-
147
178
180
0
prijaté úvery (FO)
-
-
-
37 570
13 863
11 692
10 700
Výdavky dopravných podnikov spolu
-
-
-
251 225
394 376
234 111
207 022
z toho:
mzdy a odvody
-
-
-
67 792
68 190
69 993
71 850
tovary a služby
-
-
-
79 341
89 087
84 620
82 370
bežné transfery
-
-
-
443
142
132
133
splácanie úrokov
-
-
-
4 042
4 104
3 698
2 866
kapitálové výdavky
-
-
-
88 050
218 274
59 581
33 256
úvery a účasť na majetku (FO)
-
-
-
0
0
0
0
splácanie istiny (FO)
-
-
-
11 557
14 579
16 087
16 547
Celkový prebytok doprav. podnikov
-
-
-
406
1 289
1 025
1 133
vylúčenie finančných operácií
-
-
-
-26 160
538
4 215
5 847
z toho:
vylúčenie príjmových FO
-
-
-
-37 717
-14 041
-11 872
-10 700
vylúčenie výdavkových FO
-
-
-
11 557
14 579
16 087
16 547
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
-
-
-
-6 417
0
0
0
Schodok/prebytok doprav. podnikov
(ESA 2010)
-
-
-
-32 171
1 827
5 240
6 980
Poznámka: Údaje o skutočnosti za roky 2012, 2013 a o rozpočte na rok 2014 sa neuvádzajú, nakoľko dopravné podniky boli preradené do sektora verejnej správy až v roku 2014.
Celkové príjmy dopravných podnikov sa v roku 2015 oproti očakávanej skutočnosti 2014 rozpočtujú vyššie o 57,2 % najmä z dôvodu očakávaných vyšších transferov od obcí (+123,0 %) na realizáciu kapitálových aktivít (rekonštrukcia električkových tratí v Bratislave) a nedaňových príjmov o 4,7 %.
V roku 2016 sa oproti roku 2015 predpokladá pokles príjmov o 40,6 % a v roku 2017 oproti roku 2016 pokles o 11,5 % z dôvodu znížených grantov a transferov.
Výdavky sa predpokladajú v roku 2015 oproti očakávanej skutočnosti 2014 vyššie o 57,0 %, a to najmä v náraste kapitálových výdavkov o 148,0 %.
1.3. Vyššie územné celky
Predpokladá sa, že VÚC v roku 2015 dosiahnu celkové príjmy vo výške 1 239 071 tis. eur a celkové výdavky v sume 1 079 504 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1 154 071 tis. eur a výdavky 1 043 504 tis. eur je prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 110 567 tis. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2015 v celkovej sume 611 910 tis. eur, ktoré VÚC získajú z výnosu DPFO vrátane sankcií uložených v daňovom konaní po zohľadnení zmeny rozpočtového určenia dane z motorových vozidiel.
Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v rokoch 2015 2017 v porovnaní s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou na rok 2014 a skutočnosťou za roky 2012 a 2013 je nasledovný:
8
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Daňové príjmy spolu vrátane sankcií
535 727
551 061
569 004
572 882
611 910
653 660
699 586
z toho: prevod DPFO
401 102
410 961
425 464
425 839
611 910
653 660
699 586
daň z motorových vozidiel
134 625
140 100
143 540
147 043
0
0
0
Nedaňové príjmy sa získajú z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na úseku sociálneho zabezpečenia, na úseku školstva, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. Uvažuje sa v roku 2015 s ich celkovou výškou 122 500 tis. eur, ktorá by sa mala dosiahnuť z administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 80 000 tis. eur, a to najmä na úseku sociálneho zabezpečenia, z úhrad platených občanmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb, za poskytované služby, ako stravovanie, bývanie a zaopatrenie, na úseku školstva z príjmov získaných z poplatkov zo zápisného a školného v základných umeleckých školách, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a pod. Z hospodárenia s majetkom samosprávnych krajov, z úrokov z vlastných prostriedkov, z vkladov, z hospodárenia s vlastnými prostriedkami sa predpokladajú príjmy v sume 8 500 tis. eur a iné nedaňové príjmy v sume 26 000 tis. eur. Z kapitálových príjmov (z predaja majetku) sa predpokladá získať 8 000 tis. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu a z Audiovizuálneho fondu sa rozpočtujú v roku 2015 v celkovej sume 419 661 tis. eur, čo predstavuje bežné transfery v sume 418 151 tis. eur a kapitálové transfery v sume 1 510 tis. eur. Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov VÚC sa očakávajú z kapitoly:
-Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sume 419 649 tis. eur, z toho na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plnia VÚC v sume 411 512 tis. eur, na financovanie najmä projektov z Operačného programu Vzdelávanie v sume 4 637 tis. eur, na financovanie aktivít v rámci Európskeho sociálneho fondu v novom programovom období v sume 2 000 tis. eur a na riešenie havarijných stavov škôl v sume 1 500 tis. eur,
-Úradu vlády SR v sume 10 tis. eur ako kapitálový transfer na podporu VÚC.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 85 000 tis. eur, a to z prevodov prostriedkov z peňažných fondov v sume 35 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 15 000 tis. eur a z prijatých úverov v sume 35 000 tis. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2015 2017 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a s očakávanou skutočnosťou na rok 2014 a so skutočnosťou v rokoch 2012 a 2013 je nasledovný:
9
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2016 N
Príjmy VÚC spolu
1 202 605
1 252 060
1 146 889
1 273 625
1 239 071
1 277 381
1 325 512
z toho:
daňové príjmy
535 727
551 061
569 004
572 882
611 910
653 660
699 586
nedaňové príjmy
101 363
143 398
84 000
84 000
122 500
122 500
122 500
granty a transfery
481 149
482 502
416 885
466 743
419 661
416 221
418 426
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
a z predaja majetk. účastí (FO)
426
1 119
0
0
0
0
0
zostatok prostr. z predch. rokov a prevod
prostriedkov z peňažných fondov (FO)
52 857
42 598
42 000
45 000
50 000
50 000
50 000
prijaté úvery (FO)
31 083
31 382
35 000
105 000
35 000
35 000
35 000
Výdavky VÚC spolu
1 162 919
1 191 202
1 090 440
1 259 022
1 079 504
1 076 064
1 078 064
z toho:
mzdy a odvody
345 882
383 883
334 222
334 222
346 202
343 086
345 086
tovary a služby
223 821
228 155
201 226
232 048
201 986
201 662
201 662
bežné transfery
421 095
420 671
403 316
403 316
403 316
403 316
403 316
splácanie úrokov
8 392
5 994
8 000
8 000
7 000
7 000
7000
kapitálové výdavky
134 336
107 071
111 400
150 436
85 000
85 000
85 000
úvery a účasť na majetku (FO)
2 387
830
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
splácanie istiny (FO)
27 006
44 598
31 276
130 000
35 000
35 000
35 000
Celkový prebytok VÚC
39 686
60 858
56 449
14 603
159 567
201 317
247 448
vylúčenie finančných operácií
-54 973
-29 671
-44 724
-19 000
-49 000
-49 000
-49 000
vylúčenie príjmových FO
-84 366
-75 099
-77 000
-150 000
-85 000
-85 000
-85 000
vylúčenie výdavkových FO
29 393
45 428
32 276
131 000
36 000
36 000
36 000
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
10 106
22 554
3 294
-13 487
0
0
0
Schodok/prebytok VÚC (ESA 2010)
-5 181
53 741
15 019
-17 884
110 567
152 317
198 448
Celkové príjmy VÚC v roku 2015 oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2014 vyššie o 8,0 %. Predpokladá sa rast daňových príjmov o 7,5 %, grantov a transferov o 0,7 % pri čiastočnom zapojení prostriedkov nového programového obdobia, nedaňových príjmov o 45,8 % aj z dôvodu zohľadnenia dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom období a príjmov z finančných operácií o 10,4 %.
V roku 2016 sa v celkových príjmoch oproti roku 2015 očakáva nárast o 3,1 % a v roku 2017 oproti roku 2016 nárast o 3,8 % najmä z dôvodu nárastu daňových príjmov. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2016 oproti roku 2015 vyššie o 6,8 % a v roku 2017 oproti roku 2016 vyššie o 7,0 %.
2. Sociálna poisťovňa
Rozpočet Sociálnej poisťovne v roku 2015 vychádza z očakávanej skutočnosti Sociálnej poisťovne v roku 2014 a z prognóz Ministerstva financií SR zo septembra 2014.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2015 2017 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:
10
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Príjmy Sociálnej poisťovne spolu
6 964 731
7 174 844
7 428 126
7 422 926
7 649 463
7 866 441
8 158 429
z toho:
▪ daňové príjmy (príjmy z poistného)
4 965 454
5 943 932
5 862 182
5 972 480
6 190 669
6 455 798
6 724 286
z toho: ekonomicky aktívne osoby
4 465 555
5 241 204
5 361 949
5 513 662
5 712 892
5 963 271
6 220 218
dlžné poistné
248 274
209 499
242 110
234 806
238 829
244 157
250 120
otvorenie II. piliera
43 496
239 733
0
83
0
0
0
štát
189 739
236 511
241 207
206 821
221 803
231 225
236 803
SP - platba do SP (za poberateľov úrazovej renty)
2 030
2 340
2 000
2 463
2 500
2 500
2 500
pokuty a penále
16 360
14 645
14 916
14 645
14 645
14 645
14 645
▪ nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy)
16 131
15 460
15 950
16 150
16 450
17 000
17 000
▪ granty a transfery – ŠFA (ŠR)
1 408 333
673 544
1 038 854
900 895
905 966
836 103
838 051
v tom: na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia
1 408 333
673 544
1 038 854
900 895
905 966
836 103
838 051
▪ zostatok prostriedkov z predch. rokov (FO)
556 881
531 639
499 506
521 577
524 248
545 348
566 914
▪ úver z garančného poistenia (FO)
17 932
10 269
11 635
11 824
12 130
12 192
12 178
Výdavky Sociálnej poisťovne spolu
6 433 092
6 653 267
6 895 823
6 898 678
7 104 115
7 299 527
7 565 298
z toho:
▪ výdavky poistenia
6 286 979
6 512 217
6 770 641
6 755 270
6 979 326
7 173 295
7 438 463
▪ výdavky správneho fondu
112 636
124 752
106 000
126 000
106 000
106 000
106 000
v tom:
mzdy
52 346
53 228
53 323
56 000
54 678
54 678
54 678
poistné
19 935
20 324
20 564
21 595
20 763
20 763
20 763
tovary a služby
37 974
42 566
27 770
42 222
28 099
28 152
28 079
bežné transfery
1 153
665
679
879
487
487
487
obstarávanie kapitálových aktív
1 227
7 969
3 664
5 304
1 973
1 920
1 993
▪ úver poskytnutý z garančného fondu (FO)
33 477
16 298
19 182
17 408
18 789
20 232
20 835
Celková bilancia Sociálnej poisťovne
531 639
521 577
532 303
524 248
545 348
566 914
593 131
vylúčenie finančných operácií
-541 336
-525 610
-491 959
-515 993
-517 589
-537 307
-558 257
v tom:
▪ vylúčenie príjmových FO
-574 813
-541 908
-511 141
-533 401
-536 378
-557 540
-579 092
▪ vylúčenie výdavkových FO
33 477
16 298
19 182
17 408
18 789
20 232
20 835
časové rozlíšenie príjmov z poistného
90 682
43 768
11 543
18 818
12 800
17 687
19 041
zmena stavu pohľadávok (bez pohľadávok na poistnom)
-24
183
0
-102
0
0
0
zmena stavu záväzkov
14 761
-1 175
0
2 491
0
0
0
kapitálové transfery z dôvodu predpokladaných nevymožených pohľadávok GP
-3 370
-1 309
-7 547
-5 584
-6 659
-8 040
-8 657
ostatné úpravy
-41 531
-236 139
0
-83
0
0
0
Prebytok (+) /schodok (-) SP (ESA 2010)
50 821
-198 705
44 340
23 795
33 900
39 253
45 258
Celkové príjmy na rok 2015 sa rozpočtujú v sume 7,65 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 predstavuje nárast o 2,98 %. Rozpočet premieta očakávaný prevod finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške 524 mil. eur. Objemovo najväčšiu položku predstavujú daňové príjmy, ktorých podiel na celkových príjmoch v sledovanom období predstavuje približne 80,9 %. Tieto príjmy zahŕňajú aj príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb, pri ktorých sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 predpokladá nárast o 6,55 %.
Na rok 2015 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 222 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 predstavuje pokles o 8,04 %.
Na zabezpečenie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne sa predpokladá poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 906 mil. eur v roku 2015, v roku 2016 v sume 836 mil. eur a v roku 2017 v sume 838 mil. eur. Zohľadňuje sa predikcia príjmov a výdavkov
11
poistenia, pričom výška transferu zabezpečuje optimálny disponibilný zostatok prostriedkov s cieľom zabezpečiť plynulé vyplácanie všetkých obligatórnych výdavkov, ktoré administruje Sociálna poisťovňa.
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Výdavky spolu
6 433 092
6 653 267
6 895 823
6 898 678
7 104 115
7 299 527
7 565 298
v tom:
Výdavky poistenia spolu
6 286 979
6 512 217
6 770 641
6 755 270
6 979 326
7 173 295
7 438 463
v tom:
výdavky nemocenského poistenia
428 160
399 434
431 983
393 918
416 469
432 630
442 543
výdavky dôchodkového poistenia
5 639 830
5 894 195
6 114 512
6 153 015
6 358 669
6 539 231
6 794 144
výdavky poistenia v nezamestnanosti
175 773
174 308
44 925
163 193
157 286
151 681
148 800
výdavky úrazového poistenia
43 216
44 280
179 221
45 144
46 902
49 753
52 976
Výdavky garančného poistenia
33 477
16 298
19 182
17 408
18 789
20 232
20 835
Výdavky správneho fondu
112 636
124 752
106 000
126 000
106 000
106 000
106 000
Celkové výdavky na rok 2015 sa rozpočtujú v sume 7,10 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 predstavuje nárast o 3,02 %, v absolútnom vyjadrení o 208 mil. eur.
Výdavky na nemocenské dávky, ktoré sa rozpočtujú v rámci výdavkov sociálneho poistenia, vychádzajú z predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2014, t. j. 3,5 %.
Od roku 2013 sa dôchodky zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov. Uvedené percento závisí od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy.
Výdavky správneho fondu na rok 2015 sa rozpočtujú v sume 106 mil. eur, čo predstavuje úroveň schváleného rozpočtu na rok 2014. Výška výdavkov správneho fondu na rok 2015 zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s činnosťou jednotlivých organizačných zložiek Sociálnej poisťovne.
Celkový hotovostný prebytok Sociálnej poisťovne sa v roku 2015 predpokladá vo výške 545 mil. eur, v roku 2016 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 567 mil. eur a v roku 2017 vo výške 593 mil. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2015 vo výške 33,9 mil. eur, v roku 2016 prebytok vo výške 39,3 mil. eur a v roku 2017 prebytok vo výške 45,3 mil. eur.
3. Verejné zdravotné poistenie
Návrh rozpočtu zohľadňuje septembrovú makroekonomickú prognózu Ministerstva financií SR.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia na roky 2015 až 2017 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:
12
v tis. eur
2012 S
2013 S
2014 R
2014 OS
2015 N
2016 N
2017 N
Príjmy verejného zdravotného poistenia spolu
4 028 936
4 223 716
4 283 609
4 285 316
4 260 344
4 527 091
4 712 647
z toho:
▪ daňové príjmy:
3 818 959
3 892 846
3 919 359
3 953 265
3 994 808
4 223 555
4 409 111
▪ nedaňové príjmy
26 185
24 641
34 135
34 210
30 421
30 421
30 421
▪ transfery v rámci VS
107
171
115
100
115
115
115
▪ zostatok prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO)
183 685
306 058
330 000
297 741
235 000
273 000
273 000
Výdavky verejného zdravotného poistenia spolu
3 723 178
3 927 074
3 933 609
4 050 316
3 987 344
4 254 091
4 439 647
z toho:
▪ výdavky poistenia
3 495 780
3 672 270
3 755 500
3 845 535
3 731 975
4 035 953
4 213 601
▪ výdavky na prevádzkové činnosti štátnej zdravotnej poisťovne
72 875
68 869
84 909
85 244
85 326
89 879
93 669
▪ úhrada za správu verejného zdravotného poistenia
50 703
45 615
53 565
53 766
56 653
60 316
63 208
▪ príspevok na činnosť UDZS*
15 756
16 072
16 669
16 621
16 881
17 072
18 050
▪ príspevok na činnosť OS ZZS**
12 254
12 501
12 965
12 927
13 130
13 278
14 039
▪ príspevok na činnosť NCZI***
0
14 370
10 001
9 973
10 129
10 243
10 830
▪ iné úhrady - záväzky
75 810
97 377
0
26 250
73 250
27 350
26 250
▪ výdavkové finančné operácie
0
0
0
0
0
0
0
Celkový prebytok verejného zdravotného poistenia
305 758
296 642
350 000
235 000
273 000
273 000
273 000
vylúčenie finančných operácií
-183 685
-306 058
-330 000
-297 741
-235 000
-273 000
-273 000
▪ vylúčenie príjmových FO
-183 685
-306 058
-330 000
-297 741