Príloha č. 6
k zákonu č. .../2014 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2015
(v eurách)
Rezerva vlády SR 0
Rezerva predsedu vlády SR 0
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 64 921 396
Spolu 64 921 396