Príloha č. 6  
k zákonu č. .../2014 Z. z.  
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2015  
(v eurách)  
Rezerva vlády SR  
Rezerva predsedu vlády SR  
0
0
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii  
Spolu  
64 921 396  
64 921 396