Príloha č. 5
k zákonu č. ... / 2014 Z. z. 
      ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2015
(v eurách)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 105 599 760 4 700 000 1 110 299 760
z toho :
Obce
Spolu 694 087 792 4 700 000 698 787 792
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná  0 4 700 000 4 700 000
    pokladničná správa
    z toho: dotácia na individuálne potreby obcí 0 2 700 000 2 700 000
              dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 2 000 000 2 000 000
              z toho: Banská Štiavnica 0 700 000 700 000
                         Bardejov 0 480 000 480 000
                         Levoča 0 340 000 340 000
                         Kremnica 0 275 000 275 000
                         Martin 0 205 000 205 000
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 694 087 792 0 694 087 792
    správy na obce
Ministerstvo vnútra SR spolu: 687 584 127 0 687 584 127
z toho:
a)  matričná činnosť podľa zákona 5 997 850 0 5 997 850
     Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
     o matrikách v znení neskorších predpisov
b)  hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa 1 798 000 0 1 798 000
     zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z.
     o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
     obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
c)  regionálne školstvo 678 982 455 0 678 982 455
d)  životné prostredie 507 082 0 507 082
e)  voľby do samospráv obcí a vyšších územných celkov 298 740 0 298 740
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu: 6 503 665 0 6 503 665
z toho:
a)  doprava             285 401 0 285 401
b)  pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona 6 218 264 0 6 218 264
     č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
     (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov a na úseku
     bývania podľa zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
     bývania
Vyššie územné celky
Spolu 411 511 968 0 411 511 968
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 411 511 968 0 411 511 968
    správy na vyššie územné celky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu: 411 511 968 0 411 511 968
z toho:
regionálne školstvo 411 511 968 0 411 511 968