Príloha č. 5  
k zákonu č. ... / 2014 Z. z.  
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2015  
(v eurách)  
Kapitálové  
Bežné výdavky  
Spolu  
výdavky  
a
1
2
3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu  
1 105 599 760  
4 700 000  
1 110 299 760  
z toho :  
Obce  
Spolu  
z toho:  
694 087 792  
0
4 700 000  
4 700 000  
698 787 792  
4 700 000  
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná  
pokladničná správa  
z toho: dotácia na individuálne potreby obcí  
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok  
z toho: Banská Štiavnica  
0
0
0
0
0
0
0
2 700 000  
2 000 000  
700 000  
480 000  
340 000  
275 000  
205 000  
2 700 000  
2 000 000  
700 000  
480 000  
340 000  
275 000  
205 000  
Bardejov  
Levoča  
Kremnica  
Martin  
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej  
správy na obce  
694 087 792  
0
694 087 792  
687 584 127  
0
687 584 127  
Ministerstvo vnútra SR spolu:  
z toho:  
a) matričná činnosť podľa zákona  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.  
o matrikách v znení neskorších predpisov  
b) hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa  
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z.  
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
c) regionálne školstvo  
5 997 850  
1 798 000  
0
0
5 997 850  
1 798 000  
678 982 455  
507 082  
298 740  
6 503 665  
0
0
0
0
678 982 455  
507 082  
298 740  
6 503 665  
d) životné prostredie  
e) voľby do samospráv obcí a vyšších územných celkov  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu:  
z toho:  
285 401  
0
285 401  
a) doprava  
b) pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku  
bývania podľa zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja  
bývania  
6 218 264  
0
6 218 264  
Vyššie územné celky  
Spolu  
411 511 968  
0
411 511 968  
z toho:  
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej  
správy na vyššie územné celky  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:  
z toho:  
411 511 968  
0
411 511 968  
411 511 968  
0
411 511 968  
regionálne školstvo  
411 511 968  
0
411 511 968