Príloha č.4  
k zákonu č. .../2014 Z.z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR  
a častí programov vlády SR  
na rok 2015  
01 - Kancelária Národnej rady SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
26 557 975  
06M  
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
Zámer:  
26 557 975  
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0A90N  
0D40M  
1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na c.ú.MF SR-NR SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
SK PRES 2016 - NR SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
02 - Kancelária prezidenta SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
3 955 377  
06N  
Reprezentácia štátu a obyvateľov SR  
3 955 377  
Zámer:  
Výkon funkcie prezidenta SR.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.  
03 - Úrad vlády SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
72 732 682  
06P  
Tvorba a implementácia politík  
72 668 945  
Zámer:  
Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integračného procesu Európskej únie.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.  
- Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie  
- Finančný mechanizmu EHP  
06P01  
06P010M  
06P010N  
06P010O  
06P010P  
06P010R  
06P010S  
06P010V  
06P010W  
06P02  
- Finančný mechanizmus Norského kráľovstva  
- Finančný mechanizmus EHP - Fond počiatočného kapitálu  
- Nórsky finančný mechanizmus - Fond počiatočného kapitálu  
- Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita informačná spoločnosť  
- Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj  
- Švajčiarsky finančný mechanizmus-Fond technickej asistencie  
- Operačný program technická pomoc - Koordinácia boja proti podvodom  
- Činnosti Úradu vlády SR  
06P0201  
06P0207  
06P07  
- Podporné činnosti  
- Podpora športu a mládeže  
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  
- Tanečné divadlo - Ifjú Szivek  
06P08  
06P09  
- Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín  
- Menšinová kultúrna politika  
06P0904  
06P0905  
3 829 250  
- Splnomocnenec pre národnostné menšiny  
1 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
06P0A  
- Švajčiarsky finančný mechanizmus  
- Fond technickej asistencie - ŠFM  
- Štipendijný fond - ŠFM  
06P0A01  
06P0A02  
06P0A03  
06P0A04  
06P0A05  
06P0A06  
06P0A07  
06P0A08  
06P0A09  
06P0A0A  
06P0A0B  
06P0A0C  
06P0B  
- Nástroj na prípravu projektov - ŠFM  
- Prevencia a manažment prírodných katastrof - ŠFM  
- Národné lesnícke centrum - ŠFM  
- Štátna ochrana prírody - ŠFM  
- Blokový grant - ŠFM  
- Ministerstvo vnútra 2010-04  
- Ministerstvo spravodlivosti 2010-05  
- Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch  
- Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP  
- Technická a odborná príprava  
- Finančný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2016  
- Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2016  
- Prispôsobenie sa zmene klímy  
06P0B01  
06P0B02  
06P0B03  
06P0B04  
06P0B05  
06P0B06  
06P0B07  
06P0C  
- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností  
- Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva  
- Zelené inovácie v priemysle  
- Cezhraničná spolupráca  
- Domáce a rodovo podmienené násilie  
- Prioritná os 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít  
- Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
- Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie  
06P0C01  
06P0C02  
06P0C03  
06P0C04  
06P0C05  
06P0D  
- Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita  
- Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
- Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie  
- Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administr. kapacít  
- Finančné riadenie - opatrenie 2.1  
06P0D01  
06P0D02  
06P0D03  
06P0D04  
06P0D05  
06P0E  
- Finančná kontrola audit - opatrenie 2.2  
- Posilňovanie administratívnych kapacít - opatrenie 2.3  
- Informačné systémy - opatrenie 2.4  
- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5  
- Operačný program Technická pomoc 3. programové obdobie  
- Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF  
06P0E01  
06P0E02  
06P0E03  
0EC  
- Systémová a technická podpora  
- Finančné nástroje  
Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020  
- Stredná Európa a Dunaj  
63 737  
0EC01  
0EC0101  
0EC0102  
- Program spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020  
- Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
Zámer:  
0A9  
Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.  
Vybrané ciele:  
Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.  
Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR  
0A905  
0A90F  
0A90U  
0AR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR  
MPRV SR - Protidrogová politika  
0AR01  
0AT  
Úrad vlády SR – Protidrogová politika  
Medzirezortný program Technická pomoc 2007-2013  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
2 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
06G1E  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - ÚV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1E01  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK  
06G1F  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - ÚV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1F01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami  
0D407  
SK PRES 2016 - ÚV SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
05 - Kancelária Ústavného súdu SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Ochrana ústavnosti  
Zámer:  
3 885 295  
00A  
3 885 295  
Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z  
Ústavy Slovenskej republiky.  
Vybrané ciele:  
Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
06G1P  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - ÚS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1P01  
- Budovanie odborných kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky  
0A90K  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚS SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90K01  
- Elektronizácia služieb ÚS SR  
0A90Q  
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MF SR - ÚS SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90Q01  
- Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky  
06 - Najvyšší súd SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
9 092 985  
01W  
Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR  
8 582 433  
Zámer:  
Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu.  
Vybrané ciele:  
Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť  
jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva.  
08L  
Organizácia súdnictva a postavenie sudcov.  
510 552  
Zámer:  
Posilnenie nezávislosti súdnictva.  
Vybrané ciele:  
O personálnych otázkach sudcov každoročne rozhodovať v termíne do 40 kalendárnych dní.  
07 - Generálna prokuratúra SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
76 888 494  
06R  
Presadzovanie zákonnosti - program GP SR  
Zámer:  
76 888 494  
Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb.  
- Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní  
- Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti  
- Riadenie, kontrola a podpora  
06R01  
06R02  
06R03  
3 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
06R04  
- Zefektívnenie činnosti ÚŠP  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0A90H  
Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na centrálnej úrovni MF SR - GP SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90H01  
- Elektronické služby GP SR  
0AR0D  
Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AU04  
0D40F  
Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
SK PRES 2016 - GP SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
08 - Najvyšší kontrolný úrad SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Nezávislá kontrolná činnosť  
Zámer:  
8 103 209  
06S  
8 103 209  
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.  
Vybrané ciele:  
Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými  
kontrolnými štandardmi.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
06G1I  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - NKÚ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1I02  
- Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov NKÚ SR  
06G1J  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - NKÚ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1J02  
- Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov NKU SR  
0A90B  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-NKÚ SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
09 - Slovenská informačná služba  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
44 330 385  
06T  
Informačná činnosť  
44 330 385  
Zámer:  
Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR.  
06T01  
- Spravodajská činnosť  
06T02  
- Ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostné previerky  
- Riadenie, podpora, kontrola  
06T03  
06T0301  
06T0302  
- Rozvoj technologickej infraštruktúry (RTI)  
- Podporné činnosti  
10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
123 820 496  
06U  
Rozvoj zahraničných vzťahov  
Zámer:  
96 408 572  
Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí.  
- Reprezentácia SR v zahraničí  
06U09  
06U0901  
06U0902  
06U0903  
- Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí  
- Kultúrna reprezentácia SR v zahraničí  
- Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov  
4 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
06U0A  
- Tvorba a implementácia politík  
- Riadenie programov  
06U0A01  
06U0A02  
06U0A03  
06U0A04  
06U0A08  
06U0A09  
0D3  
- Súdny spor GA/NA  
- Spolupráca s tretím sektorom  
- Vzdelávanie zamestnancov  
- Tvorba a implementácia politík v oblasti ľudských práv  
- Refundácia výdavkov z operačného programu Technická pomoc  
Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí  
Zámer:  
1 455 119  
Efektívny výkon, koordinácia a tvorba štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom  
žijúcim v zahraničí  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
05T  
Oficiálna rozvojová pomoc  
Zámer:  
Plnenie Miléniových rozvojových cieľov - zmierňovanie chudoby, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a  
environmentálneho rozvoja rozvojových krajín  
05T0A  
05T0A01  
05T0A02  
097  
Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 984 864  
- Humanitárna pomoc Slovenskej republiky - MZV SR  
- Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
5 984 864  
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
Zámer:  
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.  
Príspevky SR do MO - MZV SR  
09701  
0AU  
19 971 941  
Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
Zámer:  
Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej  
republiky  
0AU01  
0D4  
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZV SR  
SK PRES 2016  
Zámer:  
Vytvoriť predpoklady pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES).  
SK PRES 2016 - MZVaEZ SR  
0D401  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
00202  
MZV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
06G1M  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1M01  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK - MZVaEZ SR  
06G1N  
Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1N01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami - MZVaEZ SR  
0A90L  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZV SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
11 - Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
796 768 402  
095  
Rozvoj obrany  
150 209 746  
Zámer:  
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.  
- Rozvoj infraštruktúry síl  
09504  
09505  
09506  
09507  
- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu  
- Rozvoj komunikačných a informačných systémov  
- Rozvoj Centrálnej logistiky  
5 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
096  
Obrana  
Zámer:  
645 248 506  
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky.  
09601  
- Riadenie a podpora obrany  
- Riadenie obrany  
0960101  
0960102  
0960103  
0960104  
0960107  
09602  
- Bezpečnostná podpora  
- Správa nehnuteľného majetku  
- Ostatná podpora  
- Podpora KIS  
- Velenie a zaručovanie obrany  
- Velenie a podpora velenia  
- Pozemná obrana  
0960201  
0960202  
0960203  
0960204  
0960205  
09603  
- Vzdušná obrana  
- Výcvik a podpora ozbrojených síl  
- Operácie mimo územia štátu  
- Centrálna logistika  
0960301  
0960302  
- Centrálna logistika pre MO SR  
- Centrálna logistika pre OS SR  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Podpora obrany  
06E  
Zámer:  
Funkčný systém obrannej infraaštruktúry, podpory a všestranného zabezpečenia činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky a  
ozbrojených síl členských krajín NATO/EÚ na území Slovenskej republiky v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou - Host  
Nation Support (HNS)  
06E0I  
MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
100 000  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
00203  
05T0B  
06H02  
0A90R  
0AR07  
0AU06  
0D40K  
0DB02  
MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
6 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MO SR  
1 102 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MO SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR  
100 000  
2 150  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
SK PRES 2016 - MO SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
12 - Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 079 831 706  
0D5  
Výchova a vzdelávanie mládeže  
979 435 738  
0D501  
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky  
- Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve  
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B  
0D502  
0D503  
3 878  
0D504  
- Infraštruktúra vzdelávania - MŠ SR  
0D50401  
0D50402  
0D50403  
0D50404  
0D505  
- Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie 1.1.  
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - opatrenie 3.1.  
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami - opatrenie 3.2.  
- Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie 4.1. pre Bratislavský kraj  
- Rozvojové projekty  
6 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
0D6  
Efektívna a spoľahlivá štátna správa  
1 011 998 458  
0D601  
- Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti  
0D60101  
0D60102  
0D60103  
0D60104  
0D602  
- Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite  
- Bezpečnosť schengenského priestoru  
- Prevencia kriminality  
- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi  
- Záchrana života a zdravia - záchranné zložky  
- Záchrana života a zdravia  
0D60201  
0D603  
- Okresné úrady  
0D60301  
0D60302  
0D60303  
0D60304  
0D60305  
0D60306  
0D60307  
0D60308  
0D604  
- Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie  
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve  
- Výstavba a bytová politika  
- Územná vojenská správa  
- Kataster  
- Životné prostredie  
- Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo  
- Cestná doprava a pozemné komunikácie  
- Archívnictvo  
0D60401  
0D605  
- Archívnictvo  
- Azylová politika  
0D60501  
0D606  
- Azylová politika  
- Integrovaný záchranný systém  
- Integrovaný záchranný systém  
- Centrálna podpora  
0D60601  
0D607  
0D60701  
0D60702  
0D60703  
0D60704  
0D608  
- Centrálna podpora  
- Starostlivosť o ľudské zdroje  
21 766 052  
- Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ  
- Agenda splnomocnencov vlády SR  
- Riadenie a kontrola  
0D60801  
0D609  
- Riadenie a kontrola  
- Voľby  
0D60901  
0D60902  
0D60903  
0D60904  
0D60905  
0D60906  
0D60907  
0D60908  
0D60A  
- Voľby do orgánov samosprávy obcí  
- Nové voľby do orgánov samosprávy obcí  
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov  
- Voľby prezidenta Slovenskej republiky  
- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  
- Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov  
- Voľby do Európskeho parlamentu  
- Referendum  
- Projekty Európskej únie  
0D60A01  
0D60A02  
0D60A03  
0D60A04  
0D60A05  
0D60A06  
0D60A07  
- Európsky fond pre utečencov  
- Európsky fond pre návrat  
- Fond pre vonkajšie hranice  
- Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci  
- Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín  
- Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)  
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders)  
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového  
riadenia (ISF Police)  
0D60A08  
0D60A09  
0D60B  
0D60B01  
0E9  
- Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete  
- Technická pomoc  
- Technická pomoc pre OP EVS  
Operačný program Efektívna verejná správa  
Zámer:  
40 983 321  
Proklientsky orientovaná, transparentná VS, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu,  
tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie  
0E901  
- Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy  
0E90101  
- Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
7 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
002  
Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
Zámer:  
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.  
00201  
08B  
MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 400  
Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
Zámer:  
Zvýšenie ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky pri ich ohrození následkami napadnutia chemickými zbraňami v čase  
vojny a vojnového stavu a ich teroristického použitia v čase krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu.  
08B01  
0AS  
MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Zámer:  
10 800  
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.  
0AS01  
MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
5 400  
05T03  
06E0J  
06G1L  
Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
76 350  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1L01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - MV SR  
06G1O  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy BSK  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1O01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - MV SR  
06G1Q  
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
47 058 824  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1Q01  
06G1Q02  
06H03  
- Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
- Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  
Hospodárska mobilizácia MV SR  
38 415  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
09702  
0A908  
MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
217 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MV SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90801  
0A90802  
0A90803  
0A90804  
0A90805  
0A90806  
0A90807  
0A90808  
0A90809  
0A9080A  
0A9080B  
0A9080C  
0A9080D  
0A9080E  
0AR06  
- Elektronizácia služieb matriky  
- IS Identifikátor fyzických osôb  
- IS Register fyzických osôb  
- IS Register adries  
- Elektronická identifikačná karta  
- Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla  
- Elektronické služby centrálnej ohlasovne  
- Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR  
- Elektronické služby národnej evidencie vozidiel  
- Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2  
- Elektronické služby živnostenského registra  
- Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku  
- Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru  
- Digitálna knižnica a digitálny archív  
Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
2 000  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AU02  
0D40D  
0DB01  
MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
SK PRES 2016 - MV SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Realizácia II.etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MV SR  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
8 / 36  
13 - Ministerstvo spravodlivosti SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Väzenstvo  
310 602 195  
070  
147 389 313  
Zámer:  
Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a  
požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).  
07001  
07002  
07003  
07004  
07005  
0700501  
0700502  
07006  
08P  
- Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov  
- Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
- Zdravotná starostlivosť vo väzenstve  
- Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve  
- Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru  
- Vzdelávanie zamestnancov  
122 974 440  
- Preventívna starostlivosť o zamestnancov  
- Ochrana inštitúcií justície  
Financovanie systému súdnictva  
153 459 281  
Zámer:  
Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie.  
Vybrané ciele:  
Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci  
- 06X0102 Prevádzka súdov  
08P02  
08P03  
- 06X0103 Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok  
- 06X0104 Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve  
- Inštitút vzdelávania MS SR  
08P04  
08P0401  
08P0402  
08P0403  
08P05  
- Justičná akadémia  
- Vzdelávanie ostatných organizácií  
- Projekty reformy súdnictva  
08P0504  
08P0509  
08P08  
- Obchodný register  
- Projekt e - government  
- Centrum právnej pomoci  
08P09  
- Komplexný informačný systém ekonomickej a personálnej agendy  
Tvorba a implementácia politík  
08R  
9 725 301  
Zámer:  
Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy.  
- Riadiaca činnosť ministerstva  
08R01  
08R0101  
08R02  
- 0710101 Riadenie ústredného orgánu  
- Financovanie odškodňovania  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0020A  
06G0C  
06G0I  
MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Kvalita služieb zamestnanosti - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1C  
06G1D  
06H04  
06H0U  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Hospodárska mobilizácia MS SR  
14 500  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Hospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
9 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
0A90J  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MS SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90J01  
0A90J02  
0A90J04  
0A90J05  
0AR08  
- Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)  
- Rozvoj elektronických služieb súdnictva  
- Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)  
- Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov  
Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
13 800  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AU03  
0D40B  
Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
SK PRES 2016 - MS SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
15 - Ministerstvo financií SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Výber daní a cla  
411 832 332  
072  
182 581 460  
Zámer:  
Efektívny výber daní a cla.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.  
Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej  
správy.  
07203  
- UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov  
- Výber daní a cla finančnou správou  
07204  
0720401  
0720402  
0720404  
0720405  
074  
- Výkon funkcií finančnej správy  
- Rozvoj informačných systémov finančnej správy  
- Program cezhraničnej spolupráce ENPI CBC Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013  
- Spoločné programy SR a EÚ v oblasti daní a ciel  
Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií  
92 532 157  
Zámer:  
Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.  
Vybrané ciele:  
Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.  
Pripravovať kvalitné makroekonomické a daňové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými  
príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA 95).  
07401  
- Tvorba a implementácia politík  
07403  
- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit  
0740302  
074030F  
074030G  
07404  
- Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách  
- Finančná kontrola a audit  
- Solidarita a riadenie migračných tokov  
- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR  
0740403  
0740409  
074040F  
074040J  
074040K  
074040L  
074040M  
074040N  
074040O  
074040P  
074040Q  
074040S  
07406  
- Distribúcia kolkov  
- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva  
- Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti  
- Finančné riadenie  
- Posilňovanie administratívnych kapacít  
- Informačné systémy  
- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov  
- Technická asistencia OP INTERACT II 2007-2013  
- Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013  
- Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013  
- Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
- Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu  
- Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru  
- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice  
- Rozpočtový informačný systém  
0740601  
0740602  
0740603  
- Informačný systém účtovníctva fondov  
10 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
0740604  
0740605  
0740606  
- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií  
- Manažovaná bezpečnostná služba  
- Centrálny účtovný systém  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
05T09  
Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
80 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
06G1A  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1A01  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3  
06G1B  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1B01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatr. 4.1  
06H05  
Hospodárska mobilizácia MF SR  
16 500  
111 606  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
09703  
0A901  
Príspevky SR do MO - MF SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
99 883 661  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90101  
0A90102  
0A902  
- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni  
- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni  
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry  
24 211 959  
2 785 294  
8 571 869  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90201  
- Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát  
0A903  
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90301  
- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu  
0A904  
Technická pomoc  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90401  
0A90402  
0AR09  
- Technická pomoc pre RO OP IS  
- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AS02  
0AT01  
0AT02  
0AU05  
0D408  
MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 050 540  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
SK PRES 2016 - MF SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej  
republike - MF SR  
0DB05  
7 286  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
18 - Ministerstvo životného prostredia SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
662 344 676  
075  
Starostlivosť o životné prostredie  
624 208 463  
Zámer:  
Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami  
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR  
- Ochrana a racionálne využívanie vôd  
07501  
0750101  
0750103  
0750107  
0750109  
075010V  
075010W  
- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd  
- Ochrana pred povodňami  
- Vodné diela (stavby)  
- Výskum a vývoj  
- Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF)  
- Prešov-pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF)  
11 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)  
075011A  
075011B  
075011F  
075011G  
07502  
- Ochrana pred povodňami (2007-2013)  
- Bezpečnosť dodávky pitnej vody (SK0135)  
- Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
- Ochrana ovzdušia  
0750201  
0750208  
07503  
- Kvalita ovzdušia  
- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)  
- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory  
- Zhodnocovanie odpadov  
0750301  
075030A  
07504  
- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)  
- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia  
- Geologické práce  
0750401  
0750403  
0750404  
07505  
- Ostatná činnosť  
- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036)  
- Ochrana prírody a krajiny  
0750501  
0750508  
0750509  
075050B  
075050C  
07506  
- Druhová a územná ochrana  
- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)  
- LIFE+  
- Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)  
- LIFE (2014 - 2020)  
- Územný rozvoj a tvorba krajiny  
0750603  
0750604  
07508  
- Interreg B CADSES  
- Interreg B CADSES (MID-Taliansko)  
- Operačný program Kvalita životného prostredia  
- PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry  
- PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami  
- PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy  
- PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
Tvorba a implementácia politík  
0750801  
0750802  
0750803  
0750804  
076  
37 976 213  
Zámer:  
Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.  
Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.  
- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov  
- Inšpekčná činnosť  
07601  
07602  
07603  
- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít  
- Technická asistencia INTERREG IIIB  
0760307  
076030B  
076030C  
076030D  
07604  
- Technická pomoc (2007-2013)  
- Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)  
- PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)  
- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
05T02  
06H06  
0A90O  
0A90S  
0AS07  
0D404  
Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
160 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na c.ú.MF SR - MŽP SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému - MŽP SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
SK PRES 2016 - MŽP  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
12 / 36  
20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
1 490 815 383  
021  
Tvorba a implementácia politík  
21 561 993  
Zámer:  
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR.  
02101  
02102  
0210201  
0210202  
0210203  
02103  
02104  
026  
- Koordinácia, tvorba a implementácia politík  
- Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov  
- Štrukturálne fondy  
- Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu  
- Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania  
- Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov  
- Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania  
Národný program rozvoja športu v SR  
42 878 861  
Zámer:  
Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej  
republiky.  
Vybrané ciele:  
Každoročne získavať medailové umiestnenia na najvýznamnejších svetových a európskych podujatiach.  
- Šport na školách a rekreačný šport  
02601  
02602  
02603  
02604  
02605  
077  
- Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví  
- Športovo-talentovaná mládež  
- Materiálno-technický rozvoj športu  
- Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií  
Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl  
Zámer:  
453 056 504  
Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia  
záujem a preukážu potrebné schopnosti a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.  
Vybrané ciele:  
Do roku 2020 zabezpečiť podiel absolventov vysokých škôl vo veku 30 až 34 rokov na rovnakej vekovej skupine na úrovni 40 %.  
- Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
- Vysokoškolská veda a technika  
07711  
07712  
0771201  
0771202  
0771203  
0771204  
0771205  
07713  
- Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj  
- Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)  
- Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe  
- Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl  
- Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)  
- Rozvoj vysokého školstva  
07714  
- Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
- Sociálna podpora študentov vysokých škôl  
07715  
0771501  
0771502  
0771503  
078  
- Sociálne štipendiá  
- Motivačné štipendiá  
- Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier  
Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže  
467 139 797  
Zámer:  
Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce.  
Vybrané ciele:  
Každoročne zabezpečiť nákup učebníc pre základné a stredné školy.  
Zabezpečiť nákup nových titulov učebníc pre všetky druhy a typy základných a stredných škôl.  
Zabezpečiť nákup iných foriem učebníc (napr. prepisy učebníc do Braillovho písma, elektronické verzie učebníc pre žiakov so zrakovým  
postihnutím, digitálne rozmnoženiny učebníc a iné).  
07812  
07813  
07815  
07816  
07817  
07818  
0781A  
- Rozvoj regionálneho školstva  
- Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
- Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva  
- Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariernom systéme  
- Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva  
- Podpora detí a mládeže  
- Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR  
13 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
0781B  
0781B01  
0781B03  
0781C  
0781F  
0781G  
0AE  
- Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca  
- Rekondičné pobyty pedagógov  
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - MŠVVaŠ SR  
50 000  
- Riadenie a implementácia Švajčiarskeho finančného mechanizmu  
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR  
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - MŠVVaŠ SR  
Operačný program Výskum a vývoj  
236 385 983  
Zámer:  
Zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kľúčových disparít pri využití kľúčových  
faktorov rozvoja SR.  
0AE01  
- Infraštruktúra výskumu a vývoja  
0AE0101  
0AE0102  
0AE02  
- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
- Podpora výskumu a vývoja  
0AE0201  
0AE0202  
- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe  
- Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce v  
Bratislavskom kraji  
0AE0203  
0AE0204  
- Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji  
0AE03  
- Infraštruktúra vysokých škôl  
- Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho  
procesu  
0AE0301  
0AE04  
- Technická pomoc pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
0AE0401  
0AE0402  
- Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Národný program rozvoja vedy a techniky  
06K  
Zámer:  
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.  
Vybrané ciele:  
Zvyšovať medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.  
Štátne programy MŠVVaŠ SR  
06K0A  
06K0A02  
06K0A03  
06K11  
06K12  
06K13  
06K14  
0AA  
- Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja  
- Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
Štátne programy výskumu a vývoja  
34 286 141  
11 696 814  
Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja  
Operačný program Vzdelávanie  
Zámer:  
Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR  
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
- Premena tradičnej školy na modernú  
0AA01  
96 838 260  
0AA0101  
0AA0102  
0AA0103  
0AA03  
- Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  
- Podpora ďalšieho vzdelávania  
Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít  
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
- Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
- Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
16 965 964  
2 916 079  
1 565 662  
0AA0301  
0AA0302  
0AA04  
0AA0401  
0AA0402  
0AA05  
0AA0501  
0AA0502  
0EA  
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
- Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  
Operačný program Výskum a inovácie  
Zámer:  
Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti  
systému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho  
rastu a zamestnanosti.  
14 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
Operačný program Výskum a inovácie – časť MŠVVaŠ SR  
0EA01  
66 732 807  
0EA0101  
0EA0102  
0EA0103  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1)  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji (špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1)  
- Technická pomoc  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0020B  
05T08  
06G1R  
MŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
1 883 167  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
27 765 336  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1R01  
- Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06H07  
Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
5 297  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
0970A  
0A90V  
0AR02  
0D403  
Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
9 096 718  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
1.1Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MŠVVŠ SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
40 000  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
SK PRES 2016 - MŠVVaŠ SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
21 - Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Prevencia a ochrana zdravia  
Zámer:  
1 204 201 689  
079  
25 308 507  
Zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľstva.  
Vybrané ciele:  
Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia a  
presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.  
07901  
- Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd  
- Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami  
- Programy WHO  
07902  
0790201  
0790202  
0790203  
0790204  
07903  
- Kontrola prenosných chorôb  
- Ochrana zdravia  
- Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog  
- Národný program podpory zdravia  
- Výchova k zdraviu  
0790301  
0790302  
0790303  
07904  
- Edičná činnosť  
- Výchova a vzdelávanie  
- Národné preventívne programy  
700 000  
07A  
Zdravotná starostlivosť  
1 143 962 634  
Zámer:  
Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  
Vybrané ciele:  
Každoročne zabezpečiť poistencom štátu poistné na verejné zdravotné poistenie.  
- Poistné za poistencov štátu  
07A01  
07A03  
- Zdravotné a liečebné výkony  
07A0308  
07A0309  
07A030A  
07A030B  
07A030C  
07A030D  
07A04  
- Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti liečby u drogovo závislých  
- Metadonová udržiavacia liečba  
- Paliatívna a hospicová starostlivosť  
- Zdravotná starostlivosť v zmysle § 9 zákona 580/2004 Z.z. (bezdomovci)  
- Toxikologické centrum  
- Katalóg a zoznam zdravotných výkonov  
- Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia  
- Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR  
- Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
07A0403  
07A0408  
13 129 946  
15 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
07A040D  
07A040G  
07A040H  
07A040I  
07A040J  
07A040K  
07A040L  
07B  
- Laboratórna technika  
- Stavby zdravotníckych zariadení  
- Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry - MVRR SR  
- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc (1.1)  
- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc (1.2.)  
- Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (2.1.)  
- Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky (2.2.)  
Tvorba a implementácia politík  
28 951 728  
Zámer:  
Realizácia transformačných opatrení v praxi.  
Vybrané ciele:  
Koordinovať a zabezpečiť činnosti jednotlivých subjektov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a iných subjektov v rámci rezortu  
zdravotníctva.  
07B01  
- Riadenie, podpora programov  
07B0101  
07B0102  
07B0103  
07B0104  
07B0106  
07B0108  
07B0109  
07B010A  
07B010B  
07B010D  
07B010E  
07B010F  
07B02  
- Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu)  
- Zahraničná oblasť v zdravotníctve  
- Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)  
- Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR  
- Činnosť Komunikačného odboru MZ SR  
- Lieková politika  
- Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR  
- Činnosť Osobného úradu MZ SR  
- Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel  
- Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)  
- Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.)  
- Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky  
- Systém zdravotníctva  
07B0203  
07B0204  
07B03  
- Plnenie programu eHEALTH  
- Zber, spracovanie a analýza údajov  
10 428 816  
- Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva  
07B0301  
07B0302  
07B0303  
07B0306  
07B0307  
- Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách  
- Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  
- Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne  
- Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti  
- Veda a výskum v zdravotníctve  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
Zámer:  
0DB  
Zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalosti podliehajúcich MZP SZO.  
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MZ SR  
- Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0DB06  
61 282  
0DB0601  
00209  
06E03  
06G09  
MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
MZ SR - Zdravotnícka podpora  
220 653  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MZ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G0901  
06G0902  
06G1K  
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania  
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MZ SR  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06H08  
06K0J  
06K0P  
Hospodárska mobilizácia MZ SR  
1 320 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
16 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí  
06K17  
09705  
0A90C  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MZ SR  
619 591  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZ SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90C01  
0A90C02  
0A90C03  
0AA02  
- Elektronické služby zdravotníctva  
- Národný zdravotnícky informačný systém  
- Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb  
Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  
3 730 594  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
0AA0201  
0AA0202  
0AR04  
- Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogrová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AS05  
0D402  
MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
SK PRES 2016 - MZ SR  
26 700  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 216 080 445  
07C  
Sociálna inklúzia  
1 874 652 318  
Zámer:  
Udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia.  
Vybrané ciele:  
Prispieť k vytvoreniu zdrojových predpokladov na výkon pôsobností obcí pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb.  
Znížiť mieru rizika chudoby.  
07C01  
- Pomoc v hmotnej núdzi  
07C0101  
07C0102  
07C0103  
07C0104  
07C0106  
07C02  
- Dávka v hmotnej núdzi  
- Dotácia na výkon osobitného príjemcu  
- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi  
- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi  
- Náhradné výživné  
- Podpora rodiny  
07C0201  
07C0202  
07C0206  
07C020A  
07C020B  
07C03  
- Prídavok na dieťa  
- Rodičovský príspevok  
- Ostatné príspevky na podporu rodiny  
- Štátom platené poistné  
250 917 888  
- Príspevok na starostlivosť o dieťa  
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia  
- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie  
- Ostatné iniciatívy  
07C04  
07C040A  
07C040G  
07C05  
- Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí - MVRR SR  
- Starostlivosť o ohrozené deti  
07C0501  
07C0502  
07C0503  
07C0504  
07C06  
- Náhradná rodinná starostlivosť  
- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach  
- Prevencia a sanácia (MVO)  
- Nesystémové dávky sociálneho poistenia  
- Vianočný príspevok dôchodcom  
54 833 687  
65 000 000  
07C07  
07C08  
- Podpora sociálnej inklúzie  
- Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb star. s  
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity - opatrenie 2.1  
- Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované komunity - opatrenie 2.2  
07C0801  
07C0802  
07C0803  
07C0A  
- Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - opatrenie 2.3  
- Podpora sociálnych služieb  
72 456 760  
17 / 36  
07C0B  
- OP EP pre najodkázanejšie osoby  
Kód  
programu  
Názov programu  
07C0B01  
- Sociálne začlenenie najodkázanejších osôb  
Tvorba a implementácia politík  
Zámer:  
07E  
138 712 518  
Tvorba a realizácia rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády.  
07E03  
- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť  
07E0301  
07E04  
- Aparát ministerstva  
- Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti  
07E0401  
07E0402  
07E05  
- Špecializovaná štátna správa  
- Ostatná štátna správa  
- Implementácia projektov ESF  
07E0501  
- Implementačná agentúra  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
06G  
Ľudské zdroje  
Zámer:  
Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o  
zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a  
podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.  
Vybrané ciele:  
Podporovať vytváranie nových pracovných miest.  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  
- Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti  
- Individuálna štátna pomoc  
06G04  
5 564 910  
2 654 567  
2 910 343  
06G0404  
06G040J  
06G040L  
06G040M  
06G040N  
06G040O  
06G15  
- Príspevok na podporu udržania zamestnanosti  
- Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím  
- Podpora zamestnanosti absolventov  
- Podpora zamestnanosti aktiváciou  
Podpora rastu zamestnanosti  
15 748 506  
2 122 403  
06G1501  
- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1  
- Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania -  
opatrenie 1.2  
06G1502  
06G16  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
- Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1  
- Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK - opatrenie 3.3  
- Technická pomoc pre BSK - opatrenie 3.4  
06G1601  
06G1602  
06G1603  
06G1604  
06G17  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
11 284 153  
06G1701  
06G1702  
06G18  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
- Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2  
Technická pomoc  
2 165 964  
06G1801  
06G1S  
- Technická pomoc - opatrenie 5.1  
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
165 294 117  
06G1S01  
06G1S02  
06G1S03  
- Zamestnanosť  
- Sociálne začlenenie  
- Technická pomoc  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0020D  
06H09  
09706  
0A909  
0AR05  
0D40A  
MPSVR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
45 189  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
440 367  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová politika  
50 000  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
SK PRES 2016 - MPSVaR SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
18 / 36  
24 - Ministerstvo kultúry SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
191 919 911  
08S  
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  
Zámer:  
133 651 599  
Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovania  
kultúrnych služieb.  
08S01  
- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami  
- Divadlá a divadelná činnosť  
08S0101  
08S0102  
08S0103  
08S0104  
08S0105  
08S0106  
08S0107  
08S0108  
08S0109  
08S010B  
08S010E  
08S02  
- Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory  
- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn  
- Médiá a audiovízia  
3 262 150  
- Knižnice a knižničná činnosť  
- Múzeá a galérie  
- Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra  
- Ochrana pamiatkového fondu  
- Literatúra a knižná kultúra  
- Podpora aktivít Matice slovenskej  
- Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013  
- Grantový systém  
20 016 097  
08S0201  
08S0203  
08S0206  
08S0207  
08S0209  
08S020A  
08S020C  
08S020D  
08S020E  
08S03  
- Umenie  
- Obnovme si svoj dom  
- Pro Slovakia  
- Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí  
- Kultúra znevýhodnených skupín  
- Nehmotné kultúrne dedičstvo  
- Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií  
- Mimoriadne kultúrne aktivity v rámci GS  
- Európske hlavné mesto kultúry  
- Podpora vysielania a tvorby niektorých programov verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlasu a televízie Slovenska  
- Slovenský rozhlas  
08S0301  
08S0302  
08S0303  
08S04  
- Slovenská televízia  
- Rozhlas a televízia Slovenska  
30 000 000  
- Podpora obnovy audiovizuálneho dedičstva a audiovizuálnej kultúry a priemyslu  
- Príspevok Audiovizuálnemu fondu  
08S0401  
08S0402  
08S05  
4 500 000  
1 493 726  
- Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ  
- Štrukturálne fondy EÚ  
08S0503  
08S0504  
08S0505  
08T  
- Slovenská digitálna knižnica - SNK Vrútky  
- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva  
- Generálna oprava šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny  
Tvorba a implementácia politík  
54 858 473  
Zámer:  
Transparentný, účinný a efektívny systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrnych  
služieb v profesionálnej a neprofesionálnej štátnej a neštátnej sfére.  
Vybrané ciele:  
Skvalitňovať výkon štátnej správy s cieľom efektívneho riadenia a koordinácie programov na úrovni aparátu ministerstva kultúry tak, aby  
boli splnené všetky úlohy stanovené legislatívnym plánom a plánom práce na príslušný rok.  
08T01  
- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov  
- Koncepčná a riadiaca činnosť  
08T0101  
08T0103  
08T0104  
08T0105  
08T0106  
08T0107  
08T0109  
08T010B  
08T010C  
08T010D  
- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  
- Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí  
- Projekt informatizácie kultúry  
- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov  
- Nákup dopravných prostriedkov  
- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva  
- Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok  
- Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty  
- Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013  
19 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
08T010E  
08T02  
- Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR  
- Cirkvi a náboženské spoločnosti  
- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí  
- Slovenská katolícka charita  
08T0201  
08T0202  
08T0203  
08T0205  
- Diakonia ECAV  
- Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
06G0U  
06H0A  
06K06  
06K0Q  
0A906  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MK SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Hospodárska mobilizácia MK SR  
2 656  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MK SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Rozvoj pamäťových a fondových inšt. a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR - MK SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90601  
0A90602  
0A90603  
0A90604  
0A90605  
0A90606  
0A90607  
0A90608  
0A90609  
0A907  
- Digitálna galéria  
- Digitálna knižnica a digitálny archív  
- Digitálny pamiatkový fond  
- Centrálny dátový archív  
- Dokumentačno - informačné centrum rómskej kultúry  
- Digitálne múzeum  
- Digitálna audiovízia  
- Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra  
- Harmonizácia informačných systémov  
Technická pomoc OP IS MF SR - MK SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AR03  
0D40H  
Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
SK PRES 2016 - MK SR  
3 407 183  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
26 - Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
297 970 138  
07K  
Rozvoj priemyslu a podpora podnikania  
203 786 534  
Zámer:  
Zdravé podnikateľské prostredie podporujúce nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest  
Vybrané ciele:  
Dosiahnutie vyššej konkurenčnej schopnosti SR v rámci európskeho ekonomického priestoru.  
Podpora riešenia inovačných projektov s výstupmi s vyššou pridanou hodnotou v priemyselných odvetviach SR (vouchre, klastre)  
Znížiť regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov v SR.  
- Reštrukturalizácia priemyselných odvetví  
07K01  
07K0106  
07K010F  
07K0113  
07K0115  
07K0117  
07K0118  
07K0119  
07K02  
- Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve  
- Podpora útlmu rudného baníctva  
1 711 000  
- Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach  
- Národný jadrový fond  
- Staré banské diela  
- Tradície a histórie banských činností  
- Národný jadrový fond - odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav  
- Podpora podnikania  
07K0202  
07K0205  
07K0208  
07K0209  
07K020D  
07K0211  
- Administrácia NARMSP  
- Poradenstvo a vzdelávanie pre MSP  
- Podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off  
- Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov  
- Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR  
- Monitoring a výskum MSP  
20 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
07K0212  
07K0216  
07K021A  
07K021C  
07K021D  
07K021E  
07K021F  
07K021G  
07K021H  
07K03  
- www stránka pre MSP  
- Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky  
- Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR  
- Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
- Pomoc MSP na trhu EÚ  
- Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu  
- Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu  
- Podpora startupov  
1 500 000  
- Podpora internetovej ekonomiky  
- Rozvoj cestovného ruchu  
07K030D  
07K030E  
07K04  
- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - opatrenie 3.1 OP KaHR  
- Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska - opatrenie 3.2 OP KaHR  
- Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií  
- Administrácia SARIO  
07K0402  
07K0403  
07K0404  
07K07  
- Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
- Podpora rozvoja a zriaďovania priemyselných parkov  
- Podpora realizácie významnej investície Getrag Ford Transmissions  
- Podpora regionálneho rozvoja  
378 175  
07K08  
07K09  
- Podpora projektu Samsung  
07K0B  
- Interreg IVC  
07K0B01  
07K0B02  
07K0C  
- Technická asistencia Interreg IVC - povinný príspevok do JTS  
- Technická asistencia Interreg IVC - odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce  
- Interact II  
07K0C01  
07K0D  
- Technická asistencia Interact II - povinný príspevok do JTS  
- Energetika  
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1  
OP KaHR  
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - opatrenie 2.2 OP  
KaHR  
07K0D01  
07K0D02  
07K0D05  
07K0E  
- Podpora energetickej efektívnosti  
- Inovácie  
07K0E01  
07K0E02  
07K0E03  
07K0E04  
07K0F  
- Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
- Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
- Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  
- Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu  
- Podpora realizácie významnej investície AU Optronics  
- Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014-2020  
- Technická pomoc INTERREG EUROPE 2014-2020 - povinný príspevok do TS  
- Program spolupráce INTERACT III 2014-2020  
07K0G  
07K0G01  
07K0H  
07K0H01  
07L  
- INTERACT III 2014-2020 - povinný národný príspevok  
Tvorba a implementácia politík  
28 360 794  
Zámer:  
Zabezpečením efektívnej podpory uplatňovať a rozvíjať vládnu politiku v oblasti hospodárstva.  
Vybrané ciele:  
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky z EÚ a na spolufinancovanie.  
- Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa  
- Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR 104.01  
- Podpora programov rezortu MH SR  
07L02  
07L03  
07L04  
07L05  
07L07  
07L09  
- Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR  
- Európske spotrebiteľské centrum  
- Technická pomoc - opatrenie 4.1 OP KaHR  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Hospodárska mobilizácia  
06H  
Zámer:  
Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie  
potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a  
ostatných zložiek počas krízovej situácie.  
Vybrané ciele:  
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, ktoré sú v pôsobnosti MH SR  
21 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
06H01  
Hospodárska mobilizácia MH SR  
1 200 000  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
00204  
05T01  
08B0A  
09704  
0A90G  
MH SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc MH SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami - rezort MH SR  
35 000  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií - MH SR  
1 000 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MH SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90G01  
- Elektronizácia služieb MH SR  
0AR0C  
Ministerstvo hospodárstva SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AS03  
0D40J  
0EA02  
MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
4 300  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
SK PRES 2016 - MH SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
63 583 510  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
0EA0201  
0EA0202  
0EA0203  
0EA0204  
0EA0205  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2  
- Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3  
- Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4  
- Technická pomoc - prioritná os 5  
27 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Regionálny rozvoj  
1 189 135 915  
07P  
118 566 437  
Zámer:  
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.  
Vybrané ciele:  
Do roku 2016 podporiť projekty zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu predškolských zariadení, základných škôl a  
stredných škôl vrátane obstarania ich vybavenia.  
07P06  
- Operačný program Bratislavský kraj  
07P0601  
07P0602  
07P0603  
07P0604  
07P0605  
07P08  
- Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel  
- Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
- Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery  
- Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti  
- Technická pomoc  
- Regionálny operačný program  
07P0801  
07P0802  
07P0803  
07P0804  
07P0805  
07P0806  
07P0807  
07P0808  
07P0809  
07P09  
- Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
- Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  
- Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
- Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj Infraštruktúry cestovného ruchu  
- Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel  
- Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
- Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
- Opatrenie 6.1 Technická pomoc  
- Opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013  
- Cezhraničná spolupráca SR - ČR  
07P0901  
07P0902  
07P0903  
07P0904  
07P0905  
07P0906  
07P0907  
- Opatrenie 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
- Opatrenie 1.2 Spolupráca a sieťovanie  
- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
- Opatrenie 1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
- Opatrenie 1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
- Opatrenie 1.6 Fond mikroprojektov  
- Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
22 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
- Opatrenie 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny  
07P0908  
07P0909  
07P090A  
07P0A  
- Opatrenie 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
- Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a propagácia programu  
- Cezhraničná spolupráca HU - SK  
07P0A01  
07P0A02  
07P0A03  
07P0A04  
07P0A05  
07P0A06  
07P0A07  
07P0A08  
07P0A09  
07P0A0A  
07P0A0B  
07P0A0C  
07P0A0D  
07P0B  
- Opatrenie 1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
- Opatrenie 1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií  
- Opatrenie 1.3 Spoločná podpora turizmu  
- Opatrenie 1.4 Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti a prevencie rizika  
- Opatrenie 1.5 Rozvoj sieťovania, partnerstva, programového a projektového plánovania a kapacít manažmentu  
- Opatrenie 1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
- Opatrenie 1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
- Opatrenie 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia  
- Opatrenie 2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
- Opatrenie 2.3 Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava  
- Opatrenie 2.4 Zariadenia pohraničného styku cez hraničné rieky  
- Opatrenie 2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
- Technická asistencia  
- Cezhraničná spolupráca AT - SK  
07P0B01  
07P0B02  
07P0B03  
07P0B04  
07P0B05  
07P0B06  
07P0B07  
07P0B08  
07P0B09  
07P0C  
- Opatrenie 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja  
- Opatrenie 1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu  
- Opatrenie 1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
- Opatrenie 1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)  
- Opatrenie 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)  
- Opatrenie 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment  
- Opatrenie 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území  
- Opatrenie 2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík  
- Technická pomoc  
- Cezhraničná spolupráca PL - SK  
07P0C01  
07P0C02  
07P0C03  
07P0C04  
07P0C05  
07P0C06  
07P0C07  
07P0D  
- Opatrenie 1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
- Opatrenie 1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
- Opatrenie 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
- Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva  
- Opatrenie 2.3 Vytváranie sietí  
- Technická asistencia  
- Podpora miestnych iniciatív - mikroprojekty  
- Operačný program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA  
- Opatrenie 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
07P0D01  
07P0D02  
07P0D03  
07P0D04  
07P0D05  
07P0D06  
07P0D07  
07P0E  
- Opatrenie 1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
- Opatrenie 2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov  
- Opatrenie 2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
- Opatrenie 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenie pre zabezpečenie kontroly na hraniciach  
- Opatrenie 4.1 Inštitucionálna spolupráca  
- Opatrenie 4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
- Nezrovnalosti rezortu  
08V  
UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
4 055 169  
Zámer:  
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj  
regiónov a vidieka.  
Vybrané ciele:  
Vykonať na lesných pozemkoch tvorbu, spracovanie a archiváciu štátneho mapového diela s tématickým obsahom lesného  
hospodárstva.  
08V02  
- OBNOVA A ROZVOJ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA  
- Špecifické činností v lesnom hospodárstve  
- Rozvoj hospodárskej úpravy lesa  
08V0201  
08V0202  
08V0203  
08V0204  
08V0205  
08V0206  
08V03  
- Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy  
- Monitoring lesov ohrozených požiarmi  
- Veľkoplošná ochrana lesov  
- Starostlivosť o národné parky  
- VÝSKUM A ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
- Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva  
08V0301  
23 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
08V0302  
08V0304  
08W  
- Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo  
- Ochrana prírody - NLC  
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN  
Zámer:  
26 437 551  
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpečená vysoká úroveň zdravia a ochrany zvierat a rastlín.  
- REGULÁCIA, FORMULÁCIA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY  
- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola  
- Potravinový dozor  
08W01  
08W0101  
08W0102  
08W0103  
08W0104  
08W010I  
08W010J  
08W02  
- Eradikácia chorôb  
- Kontrola BSE  
- Odborná činnosť pre bezpečnosť potravín  
- Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť  
- ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSŤ POTRAVÍN  
08W0201  
08W03  
- Diagnostika a skúšanie potravín  
- POZNATKOVÁ BÁZA NA ZABEZPEČENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN  
- Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín  
- Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny  
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE A KVALITA RASTLÍN  
TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK  
Zámer:  
08W0301  
08W0302  
08W04  
090  
43 015 839  
Vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým relevantným zúčastneným - farmárom, obyvateľom vidieka,  
agropotravinárskemu priemyslu, spotrebiteľom, verejnosti a inštitúciám verejnej správy v súlade s princípmi Spoločnej  
poľnohospodárskej politiky.  
09001  
- PODPORA PROGRAMOV  
0900101  
0900102  
0900105  
0900106  
09002  
- Kontrola a zodpovednoť za programy  
- Vzdelávanie  
- Zahraničná spolupráca rezortu  
- Propagácia rezortu  
- REALIZÁCIA A ADMINISTRÁCIA FINANČNÝCH SCHÉM  
- Administrácia podporných schém  
- Národné podpory  
0900201  
0900202  
0900208  
09003  
- Štátna pomoc  
- POZNATKOVÁ PODPORA TVORBY POLITÍK  
- Hodnotenie politík a odvetvová stratégia  
- Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti  
- Monitorovanie a prieskum pôdneho krytu SR  
- PÔDOHOSPODÁRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM  
- Informatizácia MP SR  
0900301  
0900302  
0900303  
09004  
0900401  
09005  
- ŠTATISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM  
- Štatistické zisťovanie  
0900501  
0900502  
0900503  
09006  
- Informačné listy MP SR  
- ISPU SR - databáza IS  
- POZEMKOVÉ ÚPRAVY  
0900601  
09007  
- Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva  
- Riadenie a kontrola - APRR  
091  
PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA  
Zámer:  
4 794 265  
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agropotravinársky sektor, vytvárajúci enviromentálne udržateľný  
vidiecky ráz.  
Vybrané ciele:  
Zaradiť do systému štátnych odrodových skúšok (oficiálnych a predskúšok) nové rastlinné materiály (novošlachtencov) pšenice, ovsa,  
tritikale a maku.  
09102  
- PODPORA POĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ ( PRIAME PLATBY )  
- RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - EFF ( Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-13)  
- Investície do akvakultúry ( cieľ Konvergencia )  
09103  
0910303  
0910304  
0910305  
0910306  
0910307  
091030A  
091030B  
- Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ Konvergencia )  
- Organizácie výrobcov  
- Podpora a rozvoj nových trhov  
- Technická pomoc  
- Investície do akvakultúry ( cieľ mimo Konvergencia )  
- Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ mimo Konvergencia )  
24 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
091030C  
09104  
- Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
- STABILIZÁCIA TRHU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE ( TOV )  
- POZNATKOVÁ PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA  
- Výskum na podporu živočíšnej výroby  
09105  
0910503  
0910504  
0910505  
0910506  
0910507  
09106  
- Odborná pomoc pre živočíšnu produkciu  
- Výskum na podporu rastlinnej výroby  
- Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu  
- Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby  
- PLEMENÁRSKA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ  
- Rozvoj a starostlivosť o plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat  
- Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat  
- Kontrola strojov a zariadení  
0910601  
0910602  
0910603  
092  
ROZVOJ VIDIEKA  
180 945 177  
Zámer:  
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania  
pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť podporu poľnohospodárskej pôdy na ktorej sa realizujú agroenviromentálne platby  
- IMPLEMENTÁCIA RÁMCA PODPORY  
- Technická pomoc ( opatrenie č. 511 )  
- Národná sieť rozvoja vidieka ( opatrenie č. 512 )  
- ZVEĽAĎOVANIE KRAJINY  
09202  
0920208  
0920209  
09203  
0920301  
0920302  
- Múzejná činnosť  
- Verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka  
- ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA - EAFRD ( PRV SR  
2007-13 )  
09204  
0920401  
0920402  
0920403  
0920404  
0920405  
0920406  
0920407  
0920408  
09205  
- Odborné vzdelávanie a informačné aktivity ( opatrenie č. 111 )  
- Využívanie poradenských služieb ( opatrenie č. 114 )  
- Modernizácia fariem ( opatrenie č. 121 )  
- Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ( opatrenie č. 122 )  
- Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva ( opatrenie č. 123 )  
- Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ( opatrenie č. 125 )  
- Polosamozásobiteľské farmy ( opatrenie č. 141 )  
- Odbytové organizácie výrobcov ( opatrenie č. 142 )  
- ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY - EAFRD ( PRV SR 2007-13 )  
- Znevýhodnené oblasti horské ( opatrenie č. 211 )  
0920501  
0920502  
0920503  
0920504  
0920505  
0920506  
0920507  
0920508  
0920509  
09206  
- Znevýhodnené oblasti iné ( opatrenie č. 212 )  
- Natura 2000 a smernica o vodách ( opatrenie č. 213 )  
- Agroenvironmentálne platby ( opatrenie č. 214 )  
- Životné podmienky zvierat ( opatrenie č. 215 )  
- Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy ( opatrenie č. 221 )  
- Natura 2000 - lesná pôda ( opatrenie č. 224 )  
- Lesnícko - environmentálne platby ( opatrenie č. 225 )  
- Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení ( opatrenie č. 226 )  
- KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA - EAFRD (PRV SR 2007-13)  
- Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam ( opatrenie č. 311 )  
- Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ( opatrenie č. 313 )  
- Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo ( opatrenie č. 321 )  
- Obnova a rozvoj dediny ( opatrenie č. 322 )  
0920601  
0920602  
0920603  
0920604  
0920605  
0920606  
09207  
- Vzdelávanie a informovanie ( opatrenie č. 331 )  
- Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia ( opatrenie č. 341 )  
- LEADER - EAFRD ( PRV SR 2007-13 )  
0920701  
0920702  
0920703  
- Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia ( opatrenie č. 413 )  
- Vykonávanie projektov spolupráce ( opatrenie č. 421 )  
- Chod miestnej akčnej skupiny ( opatrenie č. 431 )  
25 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
0CC  
STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI  
Zámer:  
473 790 681  
Trvalo udržateľné riadenie zdrojov zabezpečujúce stabilitu poľnohospodárskych trhov, životaschopnú produkciu potravín, zvyšujúce  
konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a stabilizujúce príjmy poľnohospodárov.  
0CC01  
- I. PILIER SPP  
0CC0101  
0CC0102  
0CC0103  
0CC02  
- Priame platby 2014-2020  
- Trhovo orientované výdavky (TOV) 2014 -2020  
- OPRH 2014-2020  
- OPRH 2014 -2020  
- 2. Podpora akvakultúry, ktorá je enviromentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na  
znalostiach  
0CC0201  
0CC0202  
0CC0203  
0CC0204  
0CD  
- 3. Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky  
- 5. Podpora marketingu a spracovania  
- Technická pomoc  
ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020  
208 932 000  
Zámer:  
Vyvážený územný rozvoj podporujúci sociálne a ekonomické napredovanie vidieckych oblastí.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť podporu v rámci platieb za znevýhodnené oblasti horské na celkovej rozlohe 440 000 ha.  
- 1. Prenos znalostí a informačné akcie  
0CD01  
0CD0101  
0CD0102  
0CD02  
- 1.1. Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností  
- 1.2. Podpora demonštračných aktivít a informačné akcie  
- 2. Poradenské služby  
0CD0201  
0CD0202  
0CD03  
- 2.1. Podpora využívania poradenských služieb  
- 2.2. Podpora vzdelávania poradcov  
- 4. Investície do hmotného majetku  
0CD0301  
0CD0302  
0CD0303  
0CD0304  
- 4.1. Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov  
- 4.2. Podpora investícií do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov  
- 4.3. Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva  
- 4.4. Podpora neproduktívnych investícií spojených s plnením agro-environmentálnych cieľov súvisiacich s klímou  
- 5. Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných  
preventívnych opatrení  
0CD04  
- 5.1. Podpora investícií do preventívnych opatrení na zníženie následkov pravdepodobných prírodných pohrôm, nepriaznivých  
klimatických a katastrofických udalostí  
0CD0401  
0CD05  
- 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania  
0CD0501  
0CD0502  
0CD0503  
0CD06  
- 6.1. Podpora na začatie podnikania pre mladých poľnohospodárov  
- 6.3. Podpora na začatie podnikania pre malé poľnohospodárske podniky  
- 6.4. Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
- 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  
0CD0601  
0CD0602  
0CD0603  
0CD0604  
0CD07  
- 7.2. Podpora investícií do malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
- 7.3. Širokopásmový internet  
- 7.4. Miestne základné služby pre vidiecke obyvateľstvo  
- 7.5. Rekreačná infraštruktúra, informačná a drobná infraštruktúra cestovného ruchu  
- 8. Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov  
- 8.3. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami  
0CD0701  
- 8.4. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami, katastrofickými udalosťami a obnova  
poškodených lesov  
0CD0702  
0CD0703  
0CD0704  
0CD08  
- 8.5. Podpora investícií zlepšujúcich odolnosť a environmentálnu hodnotu lesných ekosystémov  
- 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a do spracovania, mobilizácie a marketingu lesných produktov  
- 9. Zakladanie skupín a organizácií výrobcov  
0CD09  
- 10. Agroenviromentálno-klimatické opatrenie  
0CD0901  
0CD0902  
0CD0A  
- 10.1. Platby za agroenvironmentálno-klimatické záväzky  
- 10.2. Podpora na zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve  
- 11. Ekologické poľnohospodárstvo  
0CD0A01  
0CD0A02  
0CD0B  
- 11.1. Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo  
- 11.2. Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva  
- 12. Platby v rámci sústavy NATURA 2000  
0CD0B01  
0CD0B02  
0CD0C  
- 12.1. Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - poľnohospodárska pôda  
- 12.2. Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - lesný pozemok  
- 13. Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami  
- 13.1.Kompenzačné platby v horských oblastiach  
0CD0C01  
0CD0C02  
- 13.2. Kompenzačné platby pre ostatné oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam  
26 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
0CD0C03  
0CD0D  
- 13.3. Kompenzačné platby v ostatných oblastiach postihnutých špecifickými obmedzeniami  
- 14. Dobré životné podmienky zvierat  
0CD0E  
- 15. Lesnícko-enviromentálne a klimatické služby a ochrana lesov  
- 15.1. Platby na lesnícko-environmentálne záväzky  
0CD0E01  
0CD0E02  
0CD0F  
- 15.2. Podpora na účely ochrany a podpory lesných genetických zdrojov  
- 16. Spolupráca  
0CD0F01  
0CD0F02  
0CD0F03  
0CD0F04  
0CD0F05  
0CD0G  
- 16.1. Podpora zriadenia operačných skupín EIP zameraného na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva  
- 16.2. Podpora pilotných projektov a podpora vývoja nových postupov, procesov a technológií  
- 16.3. Spolupráca medzi strediskami prevádzkovateľov  
- 16.4. Podpora horizonatálnej a vertikálnej spolupráce  
- 16.8. Podpora pre vypracovanie plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov  
- 17. Riadenie rizík  
- 17.2. Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne  
nehody  
0CD0G01  
0CD0H  
- 19. LEADER  
0CD0H01  
0CD0H02  
0CD0H03  
0CD0H04  
0CD0I  
- 19.1. Prípravná podpora  
- 19.2. Podpora implementácie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  
- 19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnych akčných skupín  
- 19.4. Chod miestnej akčnej skupiny  
- 20. Technická pomoc vrátane NSRV  
0CD0I01  
0CD0I02  
0CD0J  
- 20.1.Technická pomoc  
- 20.2. Národná sieť rozvoja vidieka  
- 21. Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (pokračujúce záväzky)  
Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020  
Zámer:  
0DV  
128 208 853  
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.  
- Integrovaný regionálny operačný program  
- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  
- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám  
- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  
- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  
- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou  
0DV01  
0DV0101  
0DV0102  
0DV0103  
0DV0104  
0DV0105  
0DV0106  
0DV02  
- 6. Technická pomoc  
- Program CS SK - CZ 2014 - 2020  
0DV0201  
0DV0202  
0DV0203  
0DV0204  
0DV0205  
0DV03  
- 1. Využívanie inovačného potenciálu  
- 2. Dopravná dostupnosť  
- 3. Kvalitné životné prostredie  
- 4. Rozvoj miestnych iniciatív  
- 5. Technická pomoc  
- Program CS SK - AT 2014 - 2020  
0DV0301  
0DV0302  
0DV0303  
0DV0304  
0DV04  
- 1. Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva  
- 2. Podpora cezhraničnej dostupnosti a udržateľné dopravné riešenia  
- 3. Prispievanie k inteligentnému a inkluzívnemu cezhraničnému regiónu  
- 4. Technická pomoc  
- Program CS SK - HU 2014 - 2020  
0DV0401  
0DV0402  
0DV0403  
0DV0404  
0DV0405  
0DV0406  
0DV05  
- 1. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP  
- 2. Príroda a kultúra  
- 3. Podpora cezhraničnej mobility  
- 4. Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility  
- 5. Podpora cezhraničnej spolupráce verejnej správy a ľudí žijúcich v cezhraničných územiach  
- 6. Technická pomoc  
- Program CS PL - SK 2014 - 2020  
0DV0501  
0DV0502  
0DV0503  
0DV0504  
0DV06  
- 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia  
- 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava  
- 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania  
- 4. Technická pomoc  
- Program CS ENPI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
27 / 36  
Kód  
programu  
Názov programu  
00207  
05T04  
06H0B  
06K0H  
06K0K  
06K0N  
09708  
0A90P  
0AR0B  
0AS06  
0D40I  
MP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
27 290  
95 665  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MŽP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MPRV SR  
246 488  
10 500  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na c.ú.MF SR MPRV SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
SK PRES 2016 - MPRV SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
0DB04  
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike MPaRV SR  
10 000  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 071 143 891  
017  
Podpora rozvoja bývania  
154 404 000  
Zámer:  
Kvalitné a dostupné bývanie.  
01701  
01705  
01706  
01707  
01709  
053  
- Výstavba a obnova bytového fondu  
- Štátny fond rozvoja bývania  
54 904 000  
41 000 000  
33 000 000  
25 500 000  
667 095 710  
- Štátna prémia k stavebnému sporeniu  
- Štátny príspevok k hypotekárnym úverom  
- Náhradné nájomné byty  
Cestná infraštruktúra  
Zámer:  
Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách a diaľniciach.  
Vybrané ciele:  
Pokračovať v zabezpečení nadštandardného c