Príloha č. 2  
k zákonu č. ..../2014 Z.z.  
Príjmy kapitol na rok 2015  
( v eurách )  
Kapitola  
a
Záväzný  
ukazovateľ  
Prostriedky z  
rozpočtu EÚ  
1
2
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1 280 000  
10 000  
860 000  
40 888 722  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
20 000  
2 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
469 000  
15 000  
162 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
9 373 092  
9 640 000  
104 900 900  
13 490 000  
25 771 090  
161 200  
Ministerstvo vnútra SR  
76 287 317  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
109 414 393  
538 552 236  
370 292 680  
4 343 568  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
10 527 000  
26 517 762  
17 440 000  
16 500 000  
116 174 960  
25 136 083  
9 494 000  
345 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
244 384 990  
Ministerstvo hospodárstva SR  
170 130 029  
935 351 426  
782 747 877  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
180 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
321 000  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 037 000  
8 901 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
35 000  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 000 000  
1 970 000  
Spolu  
406 900 637  
3 272 393 238