Príloha č. 1  
k zákonu č. ..../2014 Z.z.  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
14 193 391 188  
9 736 755 000  
2 340 347 000  
39 650 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
37 948 000  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
1 702 000  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2 155 081 000  
145 616 000  
7 346 284 000  
5 154 631 000  
2 040 987 000  
150 666 000  
30 363 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
30 363 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
19 761 000  
B.  
C.  
Nedaňové príjmy  
1 143 484 066  
3 313 152 122  
40 758 884  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
Výdavky spolu  
3 272 393 238  
16 634 963 231  
-2 441 572 043  
Prebytok / Schodok ( +/- )