II. Osobitná časť
K § 1
Ustanovenia tohto paragrafu určujú základné rozpočtové rámce príjmovej a výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V rámci príjmov a výdavkov sa rozpočtujú aj prostriedky Európskej únie v súlade s § 7 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy.
Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 14 193 391 188 eur. Záväzné ukazovatele príjmov kapitol uvedené v prílohe č. 2. Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 16 634 963 231 eur. Rozdelenie výdavkov do jednotlivých kapitol obsahuje príloha č. 3. Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 2 441 572 043 eur. Tento schodok možno v priebehu rozpočtového roka v súlade so systémovými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 8 ods. 7 a 8) prekročiť alebo znížiť v závislosti od čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie v príslušnom rozpočtovom roku. V prílohe č. 4 uvedené jednotlivé časti programov, ktoré záväznými ukazovateľmi. Záväznými limitmi výdavkov v rámci programov záväzné limity uvedené v prílohe č. 4 a zároveň rozpísané v rozpisovom liste. Ostatné časti programov, na ktoré nie alokované výdavky, môže kapitola financovať v rámci ustanovených záväzných ukazovateľov.
V samostatnom ustanovení sa stanovuje suma finančných prostriedkov poskytnutá zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami a vyššími územnými celkami, ktoré rozpočtované v kapitolách, do pôsobnosti ktorých predmetné kompetencie patria. Zároveň v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtované dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a dotácie na individuálne potreby obcí. Prehľad týchto finančných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 5 k zákonu.
V súlade s ustanovením § 10 rozpočtových pravidiel verejnej správy sa v rámci celkových výdavkov štátneho rozpočtu uvedených v odseku 1 vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu.
K § 2
Splnomocnenie vlády, resp. ministra financií na úpravu schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy súvisí s vývojom hospodárenia Slovenskej republiky, ktorý nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu plne postihnúť. V roku 2015, rovnako ako v roku 2014, zodpovedá rozsah splnomocnenia pre vykonávanie rozpočtových opatrení vládou, resp. ministrom financií, objemu 1 % celkových rozpočtovaných výdavkov.
Vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií sa splnomocňuje v súlade s osobitnými predpismi na vykonávanie úprav systemizácie v priebehu roka 2015.
K § 3
V súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa percentuálna výška štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok a v tom istom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere, okrem zmlúv uzatvorených pred 1. júlom 2003. Pri týchto zmluvách sa poskytuje štátny príspevok, ktorý bol určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru.
Pri zmluvách o mladomanželskom úvere sa v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, ktorý sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru.
K § 4
V navrhovanom ustanovení sa deklaruje potreba prefinancovania štátneho dlhu splatného v roku 2015, t. j. nevyhnutná úhrada záväzkov vnútorného a zahraničného dlhu, predstavujúca splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2015 vo výške 5 846 248 748 eur.
Zároveň sa vytvára možnosť prevziať rámcové úvery na spolufinancovanie vhodných projektov podporených z európskych štrukturálnych a investičných fondov a rámcový úver na spolufinancovanie projektov podporených z Nástroja pre spájanie Európy na programové obdobie 2014 – 2020.
K § 5
Pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa príslušných zákonov, sa zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 v termíne od 1. januára 2015 nenavrhuje úprava platov; platové tarify, resp. stupnice platových taríf sa zvýšia o 0 %, ak sa v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa nedohodne inak.
Zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok sa v súlade s osobitnými zákonmi pre štátnych zamestnancov v služobnom pomere stanovuje výška a termín zvýšenia stupnice platových taríf, funkčných platov, resp. hodnostných platov. Na rok 2015 sa od 1. januára 2015 navrhuje zvýšenie stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, funkčných platov policajtov, colníkov a hodnostných platov profesionálnych vojakov na úrovni 0 %.
Ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015 pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere dohodne zvýšenie platových taríf, rovnaké zvýšenie v roku 2015 sa uplatní aj pri zvýšení platov štátnych zamestnancov v služobnom pomere.
K § 6 a 7
V súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov sa určuje osobitný odvod štátnych podnikov do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení. Pre Lesy Slovenskej republiky, š. p. sa v roku 2015 ukladá osobitný odvod vo výške 5 300 000 eur a pre Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. vo výške 20 000 eur. Uvedené prostriedky budú odvedené na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 31. októbra 2015.
K § 8
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.
V Bratislave 15. októbra 2014
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky