D ô v o d o v á s p r á v a
I. Všeobecná časť
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy“).
Návrh rozpočtu odráža konsolidáciu verejných financií. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2015, 2016 a 2017. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, ktorým sa v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, je predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 2017“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 2017, osobitne rozpočtu na rok 2015 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, podrobne uvedené v texte a jednotlivých prílohách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.