VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Číslo: 30895/2014
Slovenskej republiky
1170
NÁVRH ROZPOČTU
VEREJNEJ SPRÁVY
NA ROKY 2015 až 2017
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Návrh zákona NR SR o štátnom rozpočte
3.Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017
4.Prílohy
Bratislava október 2014