NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1570/2014
1140a
Informácia
o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. septembra 2014 č. 1343 sa uzniesla prerokovať návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený na prerokovanie 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov).
2
III.
K návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 487 zo 7. októbra 2014 odporúča návrh zákona schváliť,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport prerokoval návrh dňa 9. októbra 2014 a neprijal platné uznesenie nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 120 z 24. septembra 2014 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. tejto informácie.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto informácie vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V § 152 sa vkladá úvodná veta a odsek 2, ktorý znie:
„(2) V školách a v školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje predaj:
a)doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia,
b)potravín s obsahom soli nad 1,5 g/100 g hmotnosti,
c)sladkých pekárenských a cukrárenských výrobkov s nižším ako 1/3 podielom ovocnej alebo mliečnej zložky,
d)cukroviniek alebo cukrárskych výrobkov balených alebo voľných,
e)zmrzliny, nanukov alebo mrazených ovocných drení,
f)alkoholických nápojov a piva,
g)nápojov kolového charakteru alebo nápojov s obsahom chinínu,
h)sýtených energetických nápojov a energetických nápojov, vrátane minerálnych vôd ochutených s pridaním cukru,
i)nápojov s obsahom kávy alebo náhrady kávy a dekofeínových nápojov a
j)tabaku a výrobkov z nich.“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na spresnenie textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
3
2.V § 152 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Orgánom kontroly na účely dodržiavania ustanovení v odseku 2 tohto zákona je orgán miestnej štátnej správy v školstve vo svojej územnej pôsobnosti.“.
Navrhuje sa posilnenie kompetencií orgánu miestnej štátnej správy v rámci jeho územnej pôsobnosti, ktoré sa dopĺňajú o dohľad nad dodržiavaním sortimentu predávaných potravín v rámci ambulantného predaja v školách a v školských zariadeniach.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
3.V § 152 sa za novooznačený odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Za porušenie ustanovení v odseku 2 uloží orgán kontroly pokutu od 50 do 500 eur, pričom prihliada na závažnosť a rozsah porušenia. Orgán kontroly uloží pokutu opakovane do odstránenia nezákonného stavu a je splatná do 30 dní.“.
Navrhuje sa sankcia za porušenie ustanovení uvedených v § 152 odseku 2, ktorú udelí orgán kontroly. Sankciu môže orgán kontroly udeliť do odstránenia nezákonného stavu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
V.
Návrh spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona, prerokoval gestorský výbor na svojej 47. schôdzi dňa 13. októbra 2014. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zároveň určil za spoločnú spravodajkyňu výboru poslankyňu Bibiánu Riapošovú s tým, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledkoch rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Bratislava október 2014
Ľubomír Petrák v. r.
podpredseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport