VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1555/201442. schôdza výboru
Výpis zo zápisnice
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 14. októbra 2014
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120a).
Výbor n e p r i j a l u z n e s e n i e ,
navrhnuté spravodajcom, keďže návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru (§ 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Z 10 prítomných členov výboru za návrh hlasovali 5 členovia výboru, proti nehlasoval nikto a 5 sa zdržali hlasovania.
Ján Podmanický
predseda výboru
overovatelia výboru:
Monika Gibalová
Jana Vaľová
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1556/201442. schôdza výboru
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 14. októbra 2014
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
B.poveruje
Milana Halúza, člena výboru
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2. predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján Podmanický
predseda výboru
overovatelia výboru:
Monika Gibalová
Jana Vaľová