1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1581/2014
1111a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1303 z 11. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) na prerokovanie týmto výborom:
2
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uzneseniami č. 480 zo 7. októbra 2014 a č. 480a zo 14. októbra 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 339 zo 7. októbra 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 126 z 9. októbra 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 157 zo 7. októbra 2014 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 144 z 9. októbra 2014.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. K čl. I § 2 ods. 1
V čl. I § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa definícia anonymného oznámenia z dôvodu, že v ostatnom texte navrhovaného zákona sa táto definícia nepoužíva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. K čl. I § 2
V čl. I sa § 2 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tohto zákona považujú za anonymné.“.
Navrhovaným znením sa z dôvodu vypustenia písmena e) v § 2 ods. 1 deklaruje zachovanie možnosti urobiť oznámenie, podanie a podnet anonymne. Zároveň sa ním precizuje význam slova „anonymné“ na účely predkladaného návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
3. K čl. I § 11 ods. 8 písm. b)
V § 11 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „v rámci zamestnávateľa“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa predmetná formulácia pre nadbytočnosť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4. V čl. I § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „a ktoré sú verejne dostupné“.
Navrhuje sa, aby Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zverejňovalo iba súdne rozhodnutia, odborné články a ďalšie informácie, ktoré sú verejne dostupné.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5. V čl. I sa za § 18 vkladá nový § 19, ktorý znie:
㤠19
(1) Ak si orgán verejnej moci zriadi na oznamovanie protispoločenskej činnosti telefónnu linku, hovory na túto linku je povinný zaznamenávať; o tejto skutočnosti je orgán verejnej moci povinný oznamovateľa vopred informovať.
(2) Orgán verejnej moci vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa odseku 1 a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.“.
Nasledujúce paragrafy sa primerane prečíslujú a vykonajú sa na to nadväzujúce legislatívno-technické úpravy.
Navrhované doplnenie nového paragrafu umožňuje orgánu verejnej moci zaznamenávať a počas troch rokov archivovať oznámenia protispoločenskej činnosti na telefónnu linku, ak orgán verejnej moci takúto telefónnu linku zriadi.
V závislosti od konkrétnych úloh, ktoré plnia jednotlivé orgány verejnej moci, tieto si budú môcť určiť druh
5
protispoločenskej činnosti, ktorú bude možno oznamovať na nimi zriadenú telefónnu linku (napr. antikorupčná linka).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6. V čl. I sa za § 18 vkladá nový § 19, ktorý znie:
㤠19
(1) Ak si orgán verejnej moci zriadi na oznamovanie protispoločenskej činnosti telefónnu linku, hovory na túto linku možno zaznamenávať; o tejto skutočnosti je orgán verejnej moci povinný oznamovateľa vopred informovať.
(2) Orgán verejnej moci vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa odseku 1 a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.“.
Nasledujúce paragrafy sa primerane prečíslujú a vykonajú sa na to nadväzujúce legislatívno-technické úpravy.
Navrhované doplnenie nového paragrafu umožňuje orgánu verejnej moci zaznamenávať a počas troch rokov archivovať oznámenia protispoločenskej činnosti na telefónnu linku, ak orgán verejnej moci takúto telefónnu linku zriadi.
V závislosti od konkrétnych úloh, ktoré plnia jednotlivé orgány verejnej moci, tieto si budú môcť určiť druh protispoločenskej činnosti, ktorú bude možno oznamovať na nimi zriadenú telefónnu linku (napr. antikorupčná linka).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
7. K čl. I § 20 ods. 1
V § 20 ods. 1 sa slová „§ 15“ nahrádzajú slovami „§ 14“ a slová „§ 16“ sa nahrádzajú slovami „§ 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa správne upravujú vnútorné odkazy na príslušné ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
6
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8. K čl. VIII
Doterajší text v čl. VIII sa označuje ako 2. bod a dopĺňa sa novým 1. bodom, ktorý znie:
„1. V § 21c ods. 1 sa slová „osoby,7a)“ nahrádzajú slovami „osoby,7aa)“.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu ktorou sa odstraňuje nesprávne označenie odkazu k poznámke pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9. K čl. IX
V čl. IX sa body 3 a 4 vypúšťajú.
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z.z. vo veci. sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 zanikla platnosť uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 308/2011 Z. z., ktorým ústavný súd podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky pozastavil účinnosť tých zákonných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na nahradenie inštitútu právnych čakateľov prokuratúry inštitútom asistenta prokurátora. Vyhlásením uvedeného nálezu tak zanikol inštitút právnych čakateľov prokuratúry a nahradil ho inštitút asistenta prokurátora.. Z uvedeného dôvodu preto možno body 3 a 4 čl. IX tlače 1111 považovať za obsolétne.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
7
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10. K čl. XIV
Za 1. bod sa vkladá nový 2. bod ktorý znie:
„2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovanou úpravou, ktorou sa do ustanovenia § 3 vkladajú nové písmená d) a e).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11. K čl. XIV (2. bod návrhu)
V čl. XIV 2. bod § 3 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa pri viacerých možnostiach kladie spojka medzi posledné dve možnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
12. K čl. XVI
V čl. XVI sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„ 2. V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Inšpekciu práce na pracoviskách rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a pracoviskách Vojenskej polície vykonávajú orgány inšpekcie práce Ministerstva obrany Slovenskej republiky.““.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, vzhľadom na nejednoznačnosť ustanovení v platnom znení zákona č. 125/2006 Z. z., aby inšpekciu práce aj na pracoviskách rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vykonávali orgány inšpekcie práce Ministerstva obrany Slovenskej republiky, nakoľko tieto právnické osoby plnia úlohy Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu jeho pôsobnosti. Nejednoznačnosť je najmä v prípadoch, ak sa profesionálny vojak zúčastňuje výcviku na území vojenského obvodu a zároveň výcvikové a ostatné zariadenia, ktoré určené pre výcvik a pobyt príslušníkov ozbrojených síl, v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti predmetného ministerstva. Navrhovanou právnou úpravou sa odstráni aj disproporcia v pôsobnosti rezortných orgánov štátnej správy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na jednej strane a energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a stavebného konania na strane druhej, pričom v týchto funkčne previazaných oblastiach pôsobia v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortné orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vzhľadom na osobitné právne postavenie Vojenskej polície sa navrhuje obdobne upraviť pôsobnosť inšpekčných orgánov Ministerstva obrany Slovenskej republiky aj na pracoviskách Vojenskej polície.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
13. K čl. XVI (2. bod návrhu)
V čl. XVI 2. bod sa v § 6 ods.1 písm. u) za slová „pozastavenia účinnosti“ vkladajú slová „pracovnoprávneho úkonu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upresňuje navrhované ustanovenie z dôvodu jeho lepšej zrozumiteľnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14. K čl. XVI (4. bod návrhu)
V čl. XVI 4. bod v poznámke pod čiarou k odkazu 17a) sa slová „§ 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 14 a 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje zamýšľané znenie odkazu na poriadkové pokuty a správne delikty.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a)spoločne o bodoch 1 až 5, 7 až 14 s návrhom schváliť,
b) osobitne o bode 6 s návrhom neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
10
a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 507 zo 14. októbra 2014.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Annu Vittekovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 14. októbra 2014