ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
84. schôdza
Číslo: CDR-1581/2014
507
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2014
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 1111a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 1111a);
B. p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, Annu Vittekovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc