ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
84. schôdza
Číslo: CRD-1581/2014
480a
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2014
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
dopĺňa uznesenie č. 480 zo 7. októbra 2014 k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) v Prílohe - pozmeňujúce a doplňujúce návrhy takto:
1. V čl. I § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „a ktoré sú verejne dostupné“.
Navrhuje sa, aby Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zverejňovalo iba súdne rozhodnutia, odborné články a ďalšie informácie, ktoré sú verejne dostupné.
2. V čl. I sa za § 18 vkladá nový § 19, ktorý znie:
㤠19
(1) Ak si orgán verejnej moci zriadi na oznamovanie protispoločenskej činnosti telefónnu linku, hovory na túto linku je povinný zaznamenávať; o tejto skutočnosti je orgán verejnej moci povinný oznamovateľa vopred informovať.
(2) Orgán verejnej moci vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa odseku 1 a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.“.
Nasledujúce paragrafy sa primerane prečíslujú a vykonajú sa na to nadväzujúce legislatívno-technické úpravy.
Navrhované doplnenie nového paragrafu umožňuje orgánu verejnej moci zaznamenávať
a počas troch rokov archivovať oznámenia protispoločenskej činnosti na telefónnu linku, ak orgán verejnej moci takúto telefónnu linku zriadi.
V závislosti od konkrétnych úloh, ktoré plnia jednotlivé orgány verejnej moci, tieto si budú môcť určiť druh protispoločenskej činnosti, ktorú bude možno oznamovať na nimi zriadenú telefónnu linku (napr. antikorupčná linka).
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc