NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1556/2014
1120a
Informácia
o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120).
V zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1294 z 10. septembra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2
III.
Návrh zákona odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 485 zo 7. októbra 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesenímč. 340 zo 7. októbra 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 131z 9. októbra 2014;
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali tieto návrhy:
1.V čl. I. sa pred 1. bod vkladajú nový 1. bod až 4. bod, ktoré znejú:
„1. V § 19 ods. 1 sa slová „suma predčasného výberu“ nahrádzajú slovom „suma“ a za slovo „účastníkom“ sa vkladajú slová „alebo ním určená časť tejto sumy“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
2. V § 19 odsek 3 znie:
„(3) Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky, ktoré súčasťou majetku, z ktorého sa predčasný výber vyplatiť. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu; plynutie lehoty desiatich rokov nekončí prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
3. V § 53b ods. 3 sa za slová „20 %“ vkladá slovo „čistej“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
4. V § 53b ods. 4 sa za slová „25 %“ vkladá slovo „čistej“.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
V súvislosti s vložením novelizačných bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúcich novelizačných bodov. Navrhovaná účinnosť sa premietne do čl. II o účinnosti.
Odôvodnenie:
V prvom bode sa precizuje možnosť účastníka vybrať si v rámci predčasného výberu aj časť svojich úspor, nielen celú nasporenú sumu, tvorenú z jeho príspevkov.
3
V druhom bode sa precizuje pôvodný zámer navrhovateľa obmedziť možnosť jednorazových výberov v podobe dávky predčasný výber. Aktuálna úprava totiž umožňuje aj taký výklad, že vyplácať predčasný výber je možné kedykoľvek v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy, čo by mohlo spôsobiť situáciu, keď by si účastník mohol vybrať prostriedky posledný deň jednej dekády a opätovne hneď na druhý deň v rámci nasledujúcej dekády. Navrhovaná právna úprava sa javí ako vhodnejšia aj z pohľadu správy majetku doplnkových dôchodkových fondov vo vzťahu k účastníkom, pretože vytvára predpoklady pre investovanie do menej likvidných, ale výnosnejších aktív. Súčasne sa upravuje aj plynutie lehoty desiatich rokov sporenia potrebnej pre splnenie podmienky na výplatu dávky predčasný výber pri prestupe z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Plynutie tejto desaťročnej lehoty sa prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti neprerušuje. Uvedené platí tak pre prvý predčasný výber, ako aj pre nasledujúce predčasné výbery (t.j. nezávisle na skutočnosti, kedy bola „prestupová“ účastnícka zmluva, resp. „prestupové“ účastnícke zmluvy uzatvorené).
V treťom bode a štvrtom bode dochádza z dôvodu potreby zosúladenia základne pre určenie pravidiel na obmedzenie a rozloženie rizika v majetku doplnkových dôchodkových fondov k úprave slov „hodnota majetku“ na „čistá hodnotu majetku“.
Výbor NR SR pre sociálne veci
2.V čl. I sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. § 64 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, do ktorej účastník prestupuje, údaje potrebné na účely vykonania tohto zákona. Zoznam údajov a spôsob plnenia povinnosti podľa prvej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
V súvislosti s vložením novelizačného bodu sa vykoná prečíslovanie nasledujúcich novelizačných bodov. Navrhovaná účinnosť sa premietne do čl. II o účinnosti.
Odôvodnenie:
S cieľom zabezpečiť reálne naplnenie práv vyplývajúcich zo zákona je potrebné pri prestupe medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami zabezpečiť výmenu potrebných informácií, napr. z dôvodu kontinuity nadobudnutého obdobia potrebného pre nárok na predčasný výber alebo obdobia doplnkového dôchodkového sporenia z titulu výkonu tzv.
4
rizikových prác vo „výstupnej“ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. V prípade potreby vyplývajúcej z aplikačnej praxe ministerstvo môže opatrením ustanoviť záväzný zoznam údajov, ktoré si majú doplnkové dôchodkové spoločnosti poskytovať.
Výbor NR SR pre sociálne veci
3.V čl. I v 2. bode § 70 ods. 2 písmene c) sa slová „podľa § 55“ nahrádzajú slovami „doplnkového dôchodkového fondu“.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa zjednotenie úpravy s 1. bodom návrhu zákona 55 ods. 12 písm. g).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
4.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 94 ods. 14 druhej vete sa slová „obsah, rozsah a štruktúru“ nahrádzajú slovom „vzor“.
2.Za § 123an sa vkladá § 123ana, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 123ana
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014
Ustanovenie
§ 123
an ods. 2 sa od 1. decembra 2014 nepoužije.“.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
V súvislosti s vložením nového článku sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho článku. Navrhovaná účinnosť sa premietne do čl. II o účinnosti.
V súvislosti s navrhovaným doplnením je potrebné v názve vládneho návrhu zákona na konci pripojiť tieto slová: „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
5
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Odôvodnenie:
(K bodu 1) Navrhovanou zmenou sa precizuje znenie splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie opatrenia o informácii o dôchodkoch tak, že dôchodková správcovská spoločnosť bude povinná použiť informáciu o dôchodkoch presne v podobe ustanovenej opatrením a nebude môcť podobu tejto informácie meniť nad rámec ustanovený opatrením (vzorom).
(K bodu 2) Neuplatňovaním tohto ustanovenia sa zosúlaďuje povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zostaviť list obsahujúci informáciu o dôchodkoch s povinnosťou jeho zaslania, nakoľko podľa pôvodnej právnej úpravy povinnosť zaslania tohto listu časovo predchádza povinnosti jeho zostavenia. Od 1. januára 2015 bude musieť mať list dôchodková správcovská spoločnosť zostavený a rovnako bude povinná spolu s ročným výpisom sporiteľovi zasielať oznámenie o možnosti zaslania informácie o dôchodkoch, ako aj o možnosti a mieste jej získania v listinnej, prípadne elektronickej podobe.
Výbor NR SR pre sociálne veci
V.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120).
Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uznesením výboru č. 135 z 9. októbra 2014 poveril Milana Halúza súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu.
Bratislava 14. októbra 2014
Ján Podmanický v. r.
predseda výboru