1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 1576/2014
1122a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1322 zo 16. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 344 zo dňa 7. októbra 2014)
2
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 500 zo dňa 7. októbra 2014)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 182 zo dňa 7. októbra 2014)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. I, § 7 ods. 4 písm. b) poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 110 Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní I. špecifických súčastí motorových vozidiel používajúcich stlačený zemný plyn (CNG) v svojich pohonných systémoch; II. vozidiel vzhľadom na inštaláciu špecifických súčastí schváleného typu na použitie stlačeného zemného plynu vo svojich pohonných systémoch (Ú. v. EÚ L 120, 07.05.2011).“.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania medzinárodných zmlúv a predpisov v poznámke pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. I v § 7 ods. 5 sa nad slovo „dopravy“ umiestňuje odkaz 11.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s navrhovaným vypustením § 8 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3. V čl. I sa § 7 dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.
(8) Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s navrhovaným vypustením § 8 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
4. V čl. I sa vypúšťa § 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.
Doterajšie § 9 až 16 sa označujú ako § 8 až 15.
V súvislosti s vypustením § 8 je potrebné vykonať legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov (napr. v § 11 ods. 8, v § 11 ods. 11, § 16).
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa prečíslujú.
Navrhovanou zmenou sa odstraňuje nesúlad medzi definíciou pojmu „kombinovaná doprava“ s § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ktorý tiež, avšak iným spôsobom definuje pojem „kombinovaná doprava“ v súlade so smernicou 92/106/EHS. Kombinovaná doprava bude riešená len zachovaním odkazu 11 v § 7 ods. 5.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5. V čl. I, § 10 ods. 8 sa slová „adresa elektronickej služby“ nahrádzajú slovami „elektronickú adresu“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu používania zaužívanej terminológie (napr. zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6. V čl. I § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Zaokrúhľovanie
Daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.“.
Navrhuje sa z dôvodu zjednodušenia výpočtu dane a právnej istoty daňovníka pri vypĺňaní daňového priznania upraviť zaokrúhľovanie na eurocenty nadol aj pre pomernú časť dane a ročnú sadzbu dane zníženú alebo zvýšenú podľa § 7.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7. V čl. I príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. ....../2014 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 1992/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994), Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska
4
únia (Ú. v. L 236, 23.9.2003), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 7/zv. 4, Ú. v. ES L187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. L 157, 9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013).“.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania smerníc v tzv. transpozičnej prílohe.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8. V čl. III, 4. bod znie:
„4. V § 98 sa vypúšťajú slová „a ods. 3“.“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu novelizácie uvedeného ustanovenia v poslednej novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tlač 1056).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9. V čl. III, 9. bode sa slová „§ 104g“ nahrádzajú slovami „§ 104h“ a slová „§ 104h“ nahrádzajú slovami „§ 104i“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu doplnenia § 104h v novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválenej 16. septembra 2014 (tlač 1056).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10. V Čl. III bode 9 sa § 104h dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 30. novembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 1. decembra 2014 neuplatňuje.“.
Navrhuje sa zmeniť rozpočtové určenie aj k cestnej dani od 1. decembra 2014 v súvislosti s možnosťou prijímania úhrad cestnej dane vrátane zaplatených pokút a sankčného úroku do zániku práva vyrubiť daň.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
11. V čl. V sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) oznámenie alebo sprístupnenie výšky splatnej dane právnickej osoby na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok.37aa)“.“.
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti verejnosti, ktorá môže prispieť k väčšej daňovej transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku, sa navrhuje ustanoviť novú výnimku z daňového tajomstva, a to výšku dane daňových subjektov - právnických osôb, ktorú povinní zaplatiť.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 352 zo 14. októbra 2014. Výbor určil poslanca Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov.
6
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2 a ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 14. októbra 2014
Daniel D u c h o ň
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet