Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
46. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1570/2014
Výpis
zo zápisnice zo 46. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport konanej dňa 9. októbra 2014
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
prerokoval návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) druhé čítanie a na návrh určenej spravodajkyne B. Riapošovej hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo prítomných 10 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, nikto nebol proti, 5 poslanci sa zdržali hlasovania.
Iný návrh nebol podaný.
Peter Osuský Ľubomír Petrák
overovateľ výboru podpredseda výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
46. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1570/2014
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 9. októbra 2014
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania poslaneckého návrhu zákona vo výboroch.
Peter Osuský Ľubomír Petrák
overovateľ výboru podpredseda výboru
3
Príloha k uzneseniu
Zmeny a doplnky
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) – druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.V Čl. I sa pred prvý bod vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
„1. V § 13 ods. 5 sa za slovo „školám“ vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) § 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
2. V § 13 ods. 6 sa za slová „v školách“ vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu14a).“.
3. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo školstva zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy
a)zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky a
b)zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nové body 1, 2 a 3 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
V čl. I prvom treťom bode a sa navrhuje okrem centrálne financovaných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov ministerstvom vytvoriť aj možnosť na poskytnutie príspevku školám
4
(základným a stredným školám vrátane špeciálnych škôl) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc. Zároveň sa navrhuje aj mechanizmus poskytnutia príspevku na zakúpenie učebníc. Ide o dlhodobú požiadavku škôl.
2.V čl. I, 1. bod znie:
„1. V § 110 ods. 5 sa slová „§ 152 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 152 ods. 1 písm. e)“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v § 110 ods. 5 školského zákona, vzhľadom na doplnenie nového odseku 2 v § 152.
3.Za článok I sa vkladajú nové články II až V, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č.689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37a sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) od 50 eur do 500 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil zákaz podľa osobitného predpisu79b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:
79b) § 152 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z v znení zákona č. ....../2014 Z. z.“.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2015, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
V čl. II sa v nadväznosti na vloženie zákazu poskytovania ustanovených výrobkov pri ambulantnom predaji doplnkového stravovania v § 152 ods. 2 školského zákona sa navrhuje sankcia za správny delikt zriaďovateľovi pri porušení tohto zákazu, formou uloženia pokuty, ktorá je odstupňovaná od 50 eur do 500 eur.
5
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo a“ za slovom „(ministerstvo)“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie1), na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len „príspevok na učebnice“) podľa osobitného predpisu20b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 13 ods. 5 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
2.V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení.“.
3.V § 6c ods. 4 druhej vete a odseku 8 sa slová „odseku 1 písm. a) c) a g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c), g) a k)“.
4.§ 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy1) príspevok na učebnice, uvedené v zozname schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu24fa). Príspevok na učebnice sa pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy1) podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva. Príspevok na učebnice je účelovo určený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:
24fa) § 13 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
V čl. III druhom a treťom bode sa navrhuje rozšíriť okruh aktivít, na ktoré môže ministerstvo poskytnúť dotáciu žiadateľov v oblasti regionálneho školstva.
6
Navrhuje sa poskytovať dotácie na výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení. Podrobnosti výzvy (napr. zameranie výzvy - výstavba materských škôl a zariadení školského stravovania v obciach s nedostatočnou kapacitou), okruh oprávnených žiadateľov (napr. obce), výšku dotácie, výšku spoluúčasti žiadateľa a podobne určí ministerstvo vo výzve. Dotácie sa poskytnú na základe žiadosti oprávneného žiadateľa a rozhodnutia komisie o pridelení dotácie. S úspešným žiadateľom sa uzatvorí zmluva.
Čl. V
Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2015“ nahrádzajú slovami „1. januára 2016“.“.
Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Po zvážení možností ďalšej aplikácie ustanovenia upravujúceho dobu platnosti kreditov sa navrhuje v čl. V odložiť koniec účinnosti predmetného ustanovenia na 1. januára 2016 z dôvodu, že bez vykonania primeraných zmien v systéme kontinuálneho vzdelávania, v kariérovom systéme a v systéme odmeňovania zamestnancov by došlo k výraznému ekonomickému dopadu na rozpočet bez želaného celoživotného profesijného vzdelávania zamestnancov v regionálnom školstve (pedagogických a odborných) na dosahovanie vyšších profesijných kompetencií na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
Doterajší článok II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nových článkov II až V sa primerane upraví názov zákona.