VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1581/201441. schôdza výboru
126
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 9. októbra 2014
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú prílohou tohto uznesenia schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján Podmanický
predseda výboru
overovatelia výboru:
Monika Gibalová
Jana Vaľová
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 126
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) ___________________________________________________________________
1. K čl. I § 2 ods. 1
V čl. I § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa definícia anonymného oznámenia z dôvodu, že v ostatnom texte navrhovaného zákona sa táto definícia nepoužíva.
2. K čl. I § 2
V čl. I sa § 2 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tohto zákona považujú za anonymné.“.
Navrhovaným znením sa z dôvodu vypustenia písmena e) v § 2 ods. 1 deklaruje zachovanie možnosti urobiť oznámenie, podanie a podnet anonymne. Zároveň sa ním precizuje význam slova „anonymné“ na účely predkladaného návrhu zákona.
3. K čl. I § 11 ods. 8 písm. b)
V § 11 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „v rámci zamestnávateľa“.
3
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa predmetná formulácia pre nadbytočnosť.
4. K čl. I § 20 ods. 1
V § 20 ods. 1 sa slová „§ 15“ nahrádzajú slovami „§ 14“ a slová „§ 16“ sa nahrádzajú slovami „§ 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa správne upravujú vnútorné odkazy na príslušné ustanovenia.
5. K čl. VIII
Doterajší text v čl. VIII sa označuje ako 2.bod a dopĺňa sa novým 1. bodom ktorý znie:
„1. V § 21c ods. 1 sa slová „osoby,7a)“ nahrádzajú slovami „osoby,7aa).“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu ktorou sa odstraňuje nesprávne označenie odkazu k poznámke pod čiarou.
6. K čl. IX
V čl. IX sa body 3 a 4 vypúšťajú.
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z.z. vo veci. sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 zanikla platnosť uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 308/2011 Z. z., ktorým ústavný súd podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky pozastavil účinnosť tých zákonných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na nahradenie inštitútu právnych čakateľov prokuratúry inštitútom asistenta prokurátora. Vyhlásením uvedeného nálezu tak zanikol inštitút právnych čakateľov prokuratúry a nahradil ho inštitút asistenta prokurátora.. Z uvedeného dôvodu preto možno body 3 a 4 čl. IX tlače 1111 považovať za obsolétne.
4
7. K čl. XIV
Za 1. bod sa vkladá nový 2. bod ktorý znie:
„2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovanou úpravou, ktorou sa do ustanovenia § 3 vkladajú nové písmená d) a e).
8. K čl. XIV (2. bod návrhu)
V čl. XIV 2. bod § 3 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa pri viacerých možnostiach kladie spojka medzi posledné dve možnosti.
9. K čl. XVI (2. bod návrhu)
V čl. XVI 2. bod sa v § 6 ods.1 písm. u) za slová „pozastavenia účinnosti“ vkladajú slová „pracovnoprávneho úkonu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upresňuje navrhované ustanovenie z dôvodu jeho lepšej zrozumiteľnosti.
10. K čl. XVI (4. bod návrhu)
V čl. XVI 4. bod v poznámke pod čiarou k odkazu 17a) sa slová „§ 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 14 a 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje zamýšľané znenie odkazu na poriadkové pokuty a správne delikty.