ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: CRD-1576/2014
500
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2014
k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1122)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o dani z motorových vozidiel a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1122);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 500
zo 7. októbra 2014
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1122)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, § 7 ods. 4 písm. b) poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 110 Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní I. špecifických súčastí motorových vozidiel používajúcich stlačený zemný plyn (CNG) v svojich pohonných systémoch; II. vozidiel vzhľadom na inštaláciu špecifických súčastí schváleného typu na použitie stlačeného zemného plynu vo svojich pohonných systémoch (Ú. v. EÚ L 120, 07.05.2011).“.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania medzinárodných zmlúv a predpisov v poznámke pod čiarou.
2.V čl. I, § 10 ods. 8 sa slová „adresa elektronickej služby“ nahrádzajú slovami „elektronickú adresu“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu používania zaužívanej terminológie (napr. zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
3.V čl. I príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. ....../2014 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 1992/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994), Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. L 236, 23.9.2003), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 7/zv. 4, Ú. v. ES L187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. L 157, 9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013).“.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania smerníc v tzv. transpozičnej prílohe.
4.V čl. III, 4. bod znie:
„4. V § 98 sa vypúšťajú slová „a ods. 3“.“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu novelizácie uvedeného ustanovenia v poslednej novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tlač 1056).
5.V čl. III, 9. bode sa slová „§ 104g“ nahrádzajú slovami „§ 104h“ a slová „§ 104h“ nahrádzajú slovami „§ 104i“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu doplnenia § 104h v novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválenej 16. septembra 2014 (tlač 1056).