ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: CRD-1581/2014
480
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2014
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní zo 7. októbra 2014 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 480
zo 7. októbra 2014
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111)
___________________________________________________________________________
1. K čl. I § 2 ods. 1
V čl. I § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa definícia anonymného oznámenia z dôvodu, že v ostatnom texte navrhovaného zákona sa táto definícia nepoužíva.
2. K čl. I § 2
V čl. I sa § 2 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tohto zákona považujú za anonymné.“.
Navrhovaným znením sa z dôvodu vypustenia písmena e) v § 2 ods. 1 deklaruje zachovanie možnosti urobiť oznámenie, podanie a podnet anonymne. Zároveň sa ním precizuje význam slova „anonymné“ na účely predkladaného návrhu zákona.
3. K čl. I § 11 ods. 8 písm. b)
V § 11 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „v rámci zamestnávateľa“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa predmetná formulácia pre nadbytočnosť.
4. V čl. I sa za § 18 vkladá nový § 19, ktorý znie:
㤠19
(1) Ak si orgán verejnej moci zriadi na oznamovanie protispoločenskej činnosti telefónnu linku, hovory na túto linku možno zaznamenávať; o tejto skutočnosti je orgán verejnej moci povinný oznamovateľa vopred informovať.
(2) Orgán verejnej moci vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa odseku 1 a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.“.
Nasledujúce paragrafy sa primerane prečíslujú a vykonajú sa na to nadväzujúce legislatívno-technické úpravy.
Navrhované doplnenie nového paragrafu umožňuje orgánu verejnej moci zaznamenávať a počas troch rokov archivovať oznámenia protispoločenskej činnosti na telefónnu linku, ak orgán verejnej moci takúto telefónnu linku zriadi.
V závislosti od konkrétnych úloh, ktoré plnia jednotlivé orgány verejnej moci, tieto si budú môcť určiť druh protispoločenskej činnosti, ktorú bude možno oznamovať na nimi zriadenú telefónnu linku (napr. antikorupčná linka).
5. K čl. I § 20 ods. 1
V § 20 ods. 1 sa slová „§ 15“ nahrádzajú slovami „§ 14“ a slová „§ 16“ sa nahrádzajú slovami „§ 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa správne upravujú vnútorné odkazy na príslušné ustanovenia.
6. K čl. VIII
Doterajší text v čl. VIII sa označuje ako 2.bod a dopĺňa sa novým 1. bodom, ktorý znie:
„1. V § 21c ods. 1 sa slová „osoby,7a)“ nahrádzajú slovami „osoby,7aa)“.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu ktorou sa odstraňuje nesprávne označenie odkazu k poznámke pod čiarou.
7. K čl. IX
V čl. IX sa body 3 a 4 vypúšťajú.
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z.z. vo veci. sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 zanikla platnosť uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 308/2011 Z. z., ktorým ústavný súd podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky pozastavil účinnosť tých zákonných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na nahradenie inštitútu právnych čakateľov prokuratúry inštitútom asistenta prokurátora. Vyhlásením uvedeného nálezu tak zanikol inštitút právnych čakateľov prokuratúry a nahradil ho inštitút asistenta prokurátora.. Z uvedeného dôvodu preto možno body 3 a 4 čl. IX tlače 1111 považovať za obsolétne.
8. K čl. XIV
Za 1. bod sa vkladá nový 2. bod ktorý znie:
„2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovanou úpravou, ktorou sa do ustanovenia § 3 vkladajú nové písmená d) a e).
9. K čl. XIV (2. bod návrhu)
V čl. XIV 2. bod § 3 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa pri viacerých možnostiach kladie spojka medzi posledné dve možnosti.
10. K čl. XVI (2. bod návrhu)
V čl. XVI 2. bod sa v § 6 ods.1 písm. u) za slová „pozastavenia účinnosti“ vkladajú slová „pracovnoprávneho úkonu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upresňuje navrhované ustanovenie z dôvodu jeho lepšej zrozumiteľnosti.
11. K čl. XVI (4. bod návrhu)
V čl. XVI 4. bod v poznámke pod čiarou k odkazu 17a) sa slová „§ 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 14 a 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje zamýšľané znenie odkazu na poriadkové pokuty a správne delikty.