Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
57. schôdza
1576/2014
344
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 7. októbra 2014
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
Ivan Švejna
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 344
57. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. V čl. I, § 7 ods. 4 písm. b) poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 110 Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní I. špecifických súčastí motorových vozidiel používajúcich stlačený zemný plyn (CNG) v svojich pohonných systémoch; II. vozidiel vzhľadom na inštaláciu špecifických súčastí schváleného typu na použitie stlačeného zemného plynu vo svojich pohonných systémoch (Ú. v. EÚ L 120, 07.05.2011).“.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania medzinárodných zmlúv a predpisov v poznámke pod čiarou.
2. V čl. I v § 7 ods. 5 sa nad slovo „dopravy“ umiestňuje odkaz 11.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s navrhovaným vypustením § 8 návrhu zákona.
3. V čl. I sa § 7 dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.
(8) Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s navrhovaným vypustením § 8 návrhu zákona.
4. V čl. I sa vypúšťa § 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.
Doterajšie § 9 až 16 sa označujú ako § 8 až 15.
V súvislosti s vypustením § 8 je potrebné vykonať legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov (napr. v § 11 ods. 8, v § 11 ods. 11, § 16).
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa prečíslujú.
Navrhovanou zmenou sa odstraňuje nesúlad medzi definíciou pojmu „kombinovaná doprava“ s § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z.
3
z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ktorý tiež, avšak iným spôsobom definuje pojem „kombinovaná doprava“ v súlade so smernicou 92/106/EHS. Kombinovaná doprava bude riešená len zachovaním odkazu 11 v § 7 ods. 5.
5. V čl. I, § 10 ods. 8 sa slová „adresa elektronickej služby“ nahrádzajú slovami „elektronickú adresu“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu používania zaužívanej terminológie (napr. zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
6. V čl. I § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Zaokrúhľovanie
Daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.“.
Navrhuje sa z dôvodu zjednodušenia výpočtu dane a právnej istoty daňovníka pri vypĺňaní daňového priznania upraviť zaokrúhľovanie na eurocenty nadol aj pre pomernú časť dane a ročnú sadzbu dane zníženú alebo zvýšenú podľa § 7.
7. V čl. I príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. ....../2014 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 1992/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994), Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. L 236, 23.9.2003), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 7/zv. 4, Ú. v. ES L187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. L 157, 9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013).“.
Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania smerníc v tzv. transpozičnej prílohe.
8. V čl. III, 4. bod znie:
„4. V § 98 sa vypúšťajú slová „a ods. 3“.“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu novelizácie uvedeného ustanovenia v poslednej novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tlač 1056).
4
9. V čl. III, 9. bode sa slová „§ 104g“ nahrádzajú slovami „§ 104h“ a slová „§ 104h“ nahrádzajú slovami „§ 104i“.
Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu doplnenia § 104h v novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválenej 16. septembra 2014 (tlač 1056).
10. V Čl. III bode 9 sa § 104h dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 30. novembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 1. decembra 2014 neuplatňuje.“.
Navrhuje sa zmeniť rozpočtové určenie aj k cestnej dani od 1. decembra 2014 v súvislosti s možnosťou prijímania úhrad cestnej dane vrátane zaplatených pokút a sankčného úroku do zániku práva vyrubiť daň.
11. V čl. V sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) oznámenie alebo sprístupnenie výšky splatnej dane právnickej osoby na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok.37aa)“.“.
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti verejnosti, ktorá môže prispieť k väčšej daňovej transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku, sa navrhuje ustanoviť novú výnimku z daňového tajomstva, a to výšku dane daňových subjektov - právnických osôb, ktorú sú povinní zaplatiť.