Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
52. schôdza výboru
CRD-1581/2014
157
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 7. októbra 2014
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111)druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 157
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) druhé čítanie
_________________________________________________________________________
1.K čl. I § 2 ods. 1
V čl. I § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa definícia anonymného oznámenia z dôvodu, že v ostatnom texte navrhovaného zákona sa táto definícia nepoužíva.
2.K čl. I § 2
V čl. I sa § 2 dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tohto zákona považujú za anonymné.“.
Navrhovaným znením sa z dôvodu vypustenia písmena e) v § 2 ods. 1 deklaruje zachovanie možnosti urobiť oznámenie, podanie a podnet anonymne. Zároveň sa ním precizuje význam slova „anonymné“ na účely predkladaného návrhu zákona.
3.K čl. I § 11 ods. 8 písm. b)
V § 11 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „v rámci zamestnávateľa“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa predmetná formulácia pre nadbytočnosť.
4.K čl. I § 20 ods. 1
V § 20 ods. 1 sa slová „§ 15“ nahrádzajú slovami „§ 14“ a slová „§ 16“ sa nahrádzajú slovami „§ 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa správne upravujú vnútorné odkazy na príslušné ustanovenia.
5.K čl. VIII
Doterajší text v čl. VIII sa označuje ako 2.bod a dopĺňa sa novým 1. bodom ktorý znie:
„1. V § 21c ods. 1 sa slová „osoby,7a)“ nahrádzajú slovami „osoby,7aa).“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu ktorou sa odstraňuje nesprávne označenie odkazu k poznámke pod čiarou.
6.K čl. IX
V čl. IX sa body 3 a 4 vypúšťajú.
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z.z. vo veci. sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 zanikla platnosť uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 308/2011 Z. z., ktorým ústavný súd podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky pozastavil účinnosť tých zákonných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na nahradenie inštitútu právnych čakateľov prokuratúry inštitútom asistenta prokurátora. Vyhlásením uvedeného nálezu tak zanikol inštitút právnych čakateľov prokuratúry a nahradil ho inštitút asistenta prokurátora.. Z uvedeného dôvodu preto možno body 3 a 4 čl. IX tlače 1111 považovať za obsolétne.
7.K čl. XIV
Za 1. bod sa vkladá nový 2. bod ktorý znie:
„2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovanou úpravou, ktorou sa do ustanovenia § 3 vkladajú nové písmená d) a e).
8.K čl. XIV (2. bod návrhu)
V čl. XIV 2. bod § 3 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa pri viacerých možnostiach kladie spojka medzi posledné dve možnosti.
9.K čl. XVI
V čl. XVI sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„ 2. V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Inšpekciu práce na pracoviskách rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a pracoviskách Vojenskej polície vykonávajú orgány inšpekcie práce Ministerstva obrany Slovenskej republiky.““.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, vzhľadom na nejednoznačnosť ustanovení v platnom znení zákona č. 125/2006 Z. z., aby inšpekciu práce aj na pracoviskách rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vykonávali orgány inšpekcie práce Ministerstva obrany Slovenskej republiky, nakoľko tieto právnické osoby plnia úlohy Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu jeho pôsobnosti. Nejednoznačnosť je najmä v prípadoch, ak sa profesionálny vojak zúčastňuje výcviku na území vojenského obvodu a zároveň výcvikové a ostatné zariadenia, ktoré určené pre výcvik a pobyt príslušníkov ozbrojených síl, v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti predmetného ministerstva. Navrhovanou právnou úpravou sa odstráni aj disproporcia v pôsobnosti rezortných orgánov štátnej správy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na jednej strane a energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a stavebného konania na strane druhej, pričom v týchto funkčne previazaných oblastiach pôsobia v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortné orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vzhľadom na osobitné právne postavenie Vojenskej polície sa navrhuje obdobne upraviť pôsobnosť inšpekčných orgánov Ministerstva obrany Slovenskej republiky aj na pracoviskách Vojenskej polície.
10.K čl. XVI (2. bod návrhu)
V čl. XVI 2. bod sa v § 6 ods.1 písm. u) za slová „pozastavenia účinnosti“ vkladajú slová „pracovnoprávneho úkonu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upresňuje navrhované ustanovenie z dôvodu jeho lepšej zrozumiteľnosti.
11.K čl. XVI (4. bod návrhu)
V čl. XVI 4. bod v poznámke pod čiarou k odkazu 17a) sa slová „§ 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 14 a 15“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje zamýšľané znenie odkazu na poriadkové pokuty a správne delikty.