NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1042/2014
1314
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 2014
k vládnemu návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., v znení schválených pozmeňujúcicha doplňujúcich návrhov.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Jana L a š š á k o v á v. r.
Overovatelia:
Rastislav Č e p á k v. r.
Martin P o l i a č i k v. r.