NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1581/2014
1303
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. septembra 2014
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1111) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;
C.u r č u j e
ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do32 dní odo dňa jeho pridelenia.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Jana L a š š á k o v á v. r.
Overovatelia:
Rastislav Č e p á k v. r.
Martin P o l i a č i k v. r.