1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
34. schôdza výboru
Číslo: CRD-1570/2014
120
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 24. septembra 2014
k Návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140);
A. s ú h l a s í
s návrhom poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.V § 152 sa vkladá úvodná veta a odsek (2), ktorý znie:
„(2) V školách a v školských zariadeniach sa v rámci ambulantného predaja zakazuje predaj:
a)doplnkových jedál typu rýchleho občerstvenia,
b)potravín s obsahom soli nad 1,5g/100 g hmotnosti,
2
c)sladkých pekárenských a cukrárenských výrobkov s nižším ako 1/3 podielom ovocnej alebo mliečnej zložky,
d)cukroviniek alebo cukrárskych výrobkov balených alebo voľných,
e)zmrzliny, nanukov alebo mrazených ovocných drení,
f)alkoholických nápojov a piva,
g)nápojov kolového charakteru alebo nápojov s obsahom chinínu,
h)sýtených energetických nápojov a energetických nápojov, vrátane minerálnych vôd ochutených s pridaním cukru,
i)nápojov s obsahom kávy alebo náhrady kávy a dekofeínových nápojov a
j)tabaku a výrobkov z nich.“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na spresnenie textu.
2.V § 152 sa za odsek (2) vkladá nový odsek (3), ktorý znie:
„(3) Orgánom kontroly na účely dodržiavania ustanovení v odseku (2) tohto zákona je orgán miestnej štátnej správy v školstve vo svojej územnej pôsobnosti.“.
Navrhuje sa posilnenie kompetencií orgánu miestnej štátnej správy v rámci jeho územnej pôsobnosti, ktoré sa dopĺňajú o dohľad nad dodržiavaním sortimentu predávaných potravín v rámci ambulantného predaja v školách a v školských zariadeniach.
3.V § 152 sa za novooznačený odsek (3) vkladá nový odsek (4), ktorý znie:
„(4) Za porušenie ustanovení v odseku (2) uloží orgán kontroly pokutu od 50 do 500 eur, pričom prihliada na závažnosť a rozsah porušenia. Orgán kontroly uloží pokutu opakovane až do odstránenia nezákonného stavu a je splatná do 30 dní.“.
Navrhuje sa sankcia za porušenie ustanovení uvedených v § 152 odseku (2), ktorú udelí orgán kontroly. Sankciu môže orgán kontroly udeliť do odstránenia nezákonného stavu.
C.u k l ad á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.
Richard R a š i
predseda výboru
Janka Š i p o š o v á
overovateľka výboru
3