NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
Ústavný zákon
z ......... 2014
o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii
PREAMBULA
Vychádzajúc z presvedčenia,
že neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu je konanie a rozhodovanie ústavných činiteľov, ktoré
rešpektuje záujmy všetkých občanov,
je založené na prirodzenej spravodlivosti a slušnosti,
nevyvoláva podozrenie zo zneužívania verejných funkcií a právneho poriadku, berúc do úvahy Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, ktorá bola vyhlásená Rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov číslo 47/133 zo dňa 18. decembra 1992 a najmä čl. 18 ods. 1 tejto deklarácie, ktorý uvádza, že osoby podozrivé zo spáchania trestných činov, ktoré spočívajú v protiprávnom obmedzení osobnej slobody predstaviteľmi štátnej moci alebo osobami, ktoré konajú v mene alebo v súčinnosti s predstaviteľmi štátnej moci, nemajú podliehať udeleniu amnestie alebo obdobnému inštitútu, ktorého použitie by malo za následok neprípustnosť trestného stíhania,
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Zrušujú sa:
1.článok V a článok VI rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z.,
2.rozhodnutie o amnestii zo 7. júla 1998, uverejnené pod č. 214/1998 Z. z.,
3.rozhodnutie o amnestii z 8. decembra 1998, uverejnené pod čl. 375/1998 Z.z..
Čl. II
Účinnosťou tohto ústavného zákona zanikajú účinky rozhodnutí všetkých štátnych orgánov, ktoré zabraňujú v trestnom stíhaní páchateľov skutkov spáchaných v súvislosti so zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny 31. augusta 1995 a v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997. Tieto rozhodnutia sa súčasne zrušujú v rozsahu, v ktorom zabraňujú v trestnom stíhaní páchateľov skutkov spáchaných v súvislosti so zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny 31. augusta 1995 a v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.
Čl. III
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.